Krachttraining bij kinderen en jongeren

Krachttraining bij kinderen en jongeren

Professor Trainingsleer - vakgroep LO & Bewegingswetenschappen, UGent
Sporter Sportprofessional Artikel Training Training

Er wordt vaak gedacht dat krachttraining schadelijk is voor kinderen en jongeren en dat de effecten verwaarloosbaar zouden zijn. Maar kloppen deze opvattingen wel? Professor Jan Boone geeft je een antwoord op al je vragen over krachttraining bij kinderen en jongeren.

Kracht is een belangrijke lichamelijke basiseigenschap die niet alleen het dagdagelijks functioneren faciliteert maar ook een impact kan hebben op blessurepreventie en de factoren die prestatie beïnvloeden binnen verschillende sportdisciplines (figuur 1).

Kracht als de motor achter de basiseigenschappen die prestatie bepalen

Figuur 1. Kracht als motor achter de basiseigenschappen die prestatie bepalen (Faigenbaum et al., 2016)


De maximale kracht die een individu kan ontwikkelen stijgt progressief met de leeftijd (zie figuur 2) waarbij er een sterke dissociatie ontstaat tussen jongens en meisjes tijdens de puberteit. De krachttoename is immers afhankelijk van de productie van het mannelijke geslachtshormoon testosteron, wat een eiwitopbouwende werking heeft. 

Evolutie kracht i.f.v

Figuur 2. Evolutie van kracht in functie van leeftijd (in %) van de maximale kracht bij volwassen mannen


Bij het ontwikkelen van kracht moet rekening gehouden worden met groei en biologische rijping. Het skelet van kinderen en adolescenten is minder druk- en buigbestendig, waardoor het passieve bewegingsapparaat in vergelijking met volwassenen een lagere belastbaarheid heeft. Het schadelijke effect van intensieve krachttraining bij jongeren zal dan ook voornamelijk tot uiting komen ter hoogte van het passieve bewegingsapparaat en dit ten gevolge van hetzij een éénmalig trauma, of hetzij herhaalde microtraumata en een langdurige overbelasting. Zo kan een overbelasting van het skelet en/of te sterk uitgesproken nadruk op hypertrofie (spierontwikkeling) op jonge leeftijd resulteren in verstoring van de harmonische groeiontwikkeling door het aantasten van de beenderkernen. 

Het feit dat de belastbaarheid van het houdings-en bewegingsapparaat kleiner is bij jongeren, is echter geen reden om krachtontwikkeling bij jongeren niet te oefenen en te stimuleren. De problematiek situeert zich voornamelijk in een juiste dosering van de aangeboden prikkels alsook in een correcte technische uitvoering van de krachtoefeningen. Zo treden meer dan 40% van de blessures ten gevolge van krachttraining op in een thuissituatie, op het moment dat kinderen niet begeleid worden. 

Omtrent het effect van training op krachtontwikkeling bij kinderen en jongeren bestaat vrij veel controverse. Dit is vooral gerelateerd aan het gegeven dat groei en maturatie eveneens een invloed hebben op krachtontwikkeling waardoor het additionele effect van training in de krachtwinst soms moeilijk te bepalen is. Tot in de jaren ’80 heerste de opinie dat krachttraining slechts zinvol was vanaf de puberteit, daarbij verwijzend naar het determinerend effect van het mannelijke geslachtshormoon testosteron. Sluitend wetenschappelijk bewijs werd hier echter niet voor gevonden en deze visie werd dan ook eerder ingegeven vanuit intuïtief aanvoelen. Vaak werd in wetenschappelijke studies een geringere krachtwinst gevonden bij jongeren in vergelijking met volwassenen maar hierbij dient de kanttekening gemaakt te worden dat de oefenmodaliteiten verschilden tussen beide groepen. Meer recente onderzoeken tonen aan dat kinderen/jongeren effectief in staat zijn om het krachtpotentieel via krachttraining te bevorderen boven het groei-en maturiteitsgebonden niveau. Een belangrijke factor hierbij is het nastreven van voldoende belastingsintensiteit, vergelijkbaar met klassieke krachtprogramma’s die voorgeschreven worden voor volwassenen. Het dient echter opgemerkt te worden dat de krachtwinst bij jongeren minder gepaard gaat met hypertrofie (een toename in spierdikte, spiervolume), maar eerder het resultaat is van een betere coördinatie en een toename van spieractiviteit (i.e., neuromusculaire adapataties). Een uitgesproken toename in spiermassa door hypertrofie zal pas echt tot uiting komen eens de biologische rijping voldoende is waarbij de productie van mannelijke geslachtshormonen een determinerende rol speelt. Bijgevolg is het periodiseren van krachttraining bij jongeren sterk afhankelijk van de individuele biologische ontwikkeling en maturiteit. Krachttraining op jonge leeftijd zal ook een preventief effect hebben op het optreden van blessures, vooral wanneer in georganiseerde en competitieve vorm sport beoefend wordt. Zo zal de toename van kracht de spieren en pezen zodanig versterken dat het absorptievermogen bij plotse bewegingen verbeterd wordt. Bovendien zal het spierevenwicht rond de gewrichten verbeteren wat eveneens een blessurepreventief effect heeft. 

Algemene richtlijnen

  • Krachttraining bij kinderen start altijd vanuit een veelzijdige krachtontwikkeling met als doel het houdings-en bewegingsapparaat te versterken en het lichaam klaar te maken voor doorgedreven krachttraining i.f.v. prestatie. Dit betekent enerzijds dat oefeningen ter bevordering van de rompstabiliteit en houding essentieel zijn in het schema alsook dat de oefeningen niet mogen focussen op eenzijdige ontwikkeling van spieren. Om de belasting op het lichaam onder controle te houden, wordt bij voorkeur gewerkt met oefeningen waarbij het eigen lichaamsgewicht of lichte supplementaire weerstand overwonnen moet worden. Dergelijk krachtprogramma dat inwerkt op functionele kracht kan uitgevoerd worden tussen de 8-13 jaar. De trainingsomvang kan progressief verhoogd worden over de jaren heen.
  • Vanaf de leeftijd van 14 jaar kan gestart worden met krachttraining met externe gewichten (isotone dynamische krachttraining). Het is aangewezen vooraleer hiermee gestart wordt een orthopedisch onderzoek uit te laten voeren om eventuele ontwikkelingsstoornissen op te sporen. Dit krachtprogramma wordt bij voorkeur uitgevoerd op vaste toestellen waarbij bewegingen verlopen in een gesloten keten waardoor het risico op blessure beperkt is. Het krachtprogramma kan bestaan uit 6-8 oefeningen die de belangrijkste spiergroepen aanspreken aangevuld met core stability oefeningen i.f.v. het versterken van rompmusculatuur. Bij de oefeningen op de toestellen wordt gewerkt aan een intensiteit tussen 60 en 75 % van het maximale gewicht dat kan verplaatst worden (i.e., Repetition Maximum, RM) waarbij 3 reeksen uitgevoerd worden van 10-20 herhalingen telkens met 3-5 minuten rust tussen de reeksen. Aanvullend kan eventueel gestart worden met krachtoefeningen met losse halters (squat, power clean, bench press, …) waarbij de bewegingen in een open keten verlopen. Deze oefeningen zijn vaak sportspecifieker (sluiten aan bij sport waarvoor getraind wordt), maar hebben een groter blessurerisico. Een correcte technische uitvoering is hierbij van cruciaal belang en dient reeds vanaf jonge leeftijd aangeleerd te worden. Deze oefeningen zullen in deze fase van beginnende krachttraining echter uitgevoerd worden met zeer lage belasting (bv. bezemsteel) zodat de volle aandacht kan gaan naar techniek van uitvoering. Naarmate de basiskracht opgebouwd wordt kan het aandeel van deze sportspecifieke krachtoefeningen toenemen alsook het gewicht dat gebruikt wordt bij deze oefenvormen.
  • Er dient rekening gehouden te worden met de biologische ontwikkeling van een individu in het kader van het periodiseren van krachttraining. Tijdens de puberteit (vooral de eerste fase bij aanvang van de groeispurt) is er een verminderde belastbaarheid van de wervelzuil. Daarnaast wordt een individu gevoeliger voor toename van spiermassa eens de productie van mannelijke geslachthormonen begint toe te nemen. Omwille van deze redenen dient de start van het basiskrachtprogramma (zoals hierboven beschreven) aangepast te worden aan de maturiteit van het individu. Zo kunnen vroegrijpe jongeren op jongere leeftijd starten met externe gewichten (12-13 jaar), terwijl laatrijpe jongeren hiermee beter beginnen op latere leeftijd (15-16 jaar). 

Opbouw krachttraining bij kinderen en jongeren

Figuur 3. Overzicht van de opbouw van krachttraining bij kinderen en jongeren

  • Elke krachttraining dient voorafgegaan te worden door een goede cardiovasculaire opwarming. Het verhogen van de lichaams- en spiertemperatuur maakt het lichaam klaar voor het uitvoeren van inspanningen. Zo zal de spier elastischer en meer ontspannen zijn na een goede opwarming wat het blessurerisico reduceert. 
  • Krachttraining dient ook gecombineerd te worden met lenigheidstraining. Doorgedreven krachttraining zal spieren doen verharden en verdikken (zowel acuut als chronisch). Het integreren van stretchoefeningen na de krachttraining is aangewezen - zonder daarbij de pijngrens te overschrijven - om de relaxatie van de spieren na de krachttraining te faciliteren en de spieren terug op rustlengte te brengen.

Vraag & antwoord

  • Is krachttraining bij kinderen gevaarlijk?

Krachttraining bij kinderen kan een negatieve invloed hebben op het houdings- en bewegingsapparaat. Door een éénmalig trauma of herhaalde microtraumata en overbelasting kan de harmonische groeiontwikkeling verstoord worden. Bij aantasting van de beenderkernen kan de groeisnelheid van botten beïnvloed worden. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat indien er aandacht besteed wordt aan een technische correcte uitvoering alsook aan goed opgebouwde belasting dat dit risico gereduceerd wordt tot 0 en krachttraining veeleer een positief effect zal hebben op blessurepreventie.

  • Is krachttraining zinvol bij kinderen?

Goed opgebouwde en gestructureerde krachttraining bij kinderen en jongeren zal het lichaam in zijn globaliteit versterken waardoor dit een positief effect heeft op blessurepreventie. Daarnaast is aangetoond dat krachttraining effectief de krachtontwikkeling stimuleert bij kinderen, voornamelijk door een verbeterde coördinatie en toename van spieractiviteit. Functionele krachttraining (met gebruik van eigen lichaamsgewicht) is bovendien een ideaal fundament om dan vanaf de leeftijd van 14 jaar op een veilige manier met externe gewichten aan krachttraining te doen i.f.v. sportprestatie.

  • Vanaf welke leeftijd kan een kind/jongere starten met krachttraining binnen een fitness-setting (externe gewichten)?

Als algemene richtlijn wordt gesteld dat de leeftijd van 14 jaar geschikt is om te starten met krachttraining gebruik makend van externe gewichten. Dit is de leeftijd waarop de groeispurt bereikt wordt en waar de productie (bij jongens) van mannelijke geslachtshormonen (testosteron) zal toenemen. Dit is een voorwaarde voor het ontwikkelen van spiermassa en dus ook maximale kracht. Hierbij dient wel gesteld te worden dat 14 jaar een richtleeftijd is en dat dit dus niet afgestemd te worden op de biologische ontwikkeling van het individuele kind/jongere: laatrijpe jongeren starten eerder op 15-16 jaar, vroegrijpe jongeren starten op de leeftijd 12-13 jaar. Het eerste programma binnen een fitness-setting dient echter gericht te zijn op het ontwikkelen van de basiskracht waarbij voornamelijk toestellen gebruikt worden (gesloten keten). De intensiteit dient te liggen op 60-75% van de 1RM en er dienen 3 reeksen uitgevoerd te worden van 10-20 herhalingen telkens met 3-5 min rust tussenin. Het programma dient te bestaan uit 6-8 oefeningen waarbij veelzijdige lichamelijke ontwikkeling centraal staat. Dit programma is een voorwaarde om te kunnen starten met losse halters.

  • Is het veilig voor kinderen uit vroeg-specialisatiesporten (gymnastiek, dans, zwemmen, ...) om vroeger te starten met krachttraining binnen een fitness-setting?

Kracht is in vele vroeg-specialisatiesporten een belangrijke prestatiebepalende factor. Het is dan ook niet mogelijk om te wachten tot de leeftijd van 14 jaar vooraleer te starten met doorgedreven krachttraining. Krachttraining binnen een fitness-setting op de leeftijd van 10-14 jaar kunnen zeker zonder risico gebeuren op voorwaarde dat er veel aandacht besteed wordt aan de correcte technische uitvoering en dat er een zekere mate van begeleiding voorzien is. Hoewel dit naar het opbouwen van spiermassa (hypertrofie) niet de ideale leeftijd is, is het noodzakelijk om hiermee vroeg te starten in functie van het bereiken van een topprestatie op de leeftijd tussen 16 en 22 jaar. Het dient echter gesteld te worden dat de vooropgestelde periodisering van kracht over meerdere jaren dient gevolgd te worden, waarbij gestart wordt met functionele kracht, gevolgd door krachttraining op vaste toestellen (basiskracht), en dan pas sportspecifieke krachttraining met losse halters (open keten). 

Vind een expert

 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Joke De Prest
  Coördinator project & partnerships

  Joke De Prest

  Bewegingswetenschapper
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Yente Antonissen

  Bewegingswetenschapper
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jempi Wilssens

 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Marc Schiltz

 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Eline Vandersteen
  Projectmedewerker blessurepreventie

  Eline Vandersteen

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Bruno D'Hulster

 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Johan Roeykens

 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Justine Vandenbroeck

 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Jos Benders

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Algemeen & Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Ann Gillis

Gerelateerde items

Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten