Krachttraining bij kinderen en jongeren

Krachttraining bij kinderen en jongeren

Professor Trainingsleer - vakgroep LO & Bewegingswetenschappen, UGent
Sporter Sportprofessional Artikel Training

Er wordt vaak gedacht dat krachttraining schadelijk is voor kinderen en jongeren en dat de effecten verwaarloosbaar zouden zijn. Maar kloppen deze opvattingen wel? Professor Jan Boone geeft je een antwoord op al je vragen over krachttraining bij kinderen en jongeren.

Kracht is een belangrijke lichamelijke basiseigenschap die niet alleen het dagdagelijks functioneren faciliteert maar ook een impact kan hebben op blessurepreventie en de factoren die prestatie beïnvloeden binnen verschillende sportdisciplines (figuur 1).

Kracht als de motor achter de basiseigenschappen die prestatie bepalen

Figuur 1. Kracht als motor achter de basiseigenschappen die prestatie bepalen (Faigenbaum et al., 2016)


De maximale kracht die een individu kan ontwikkelen stijgt progressief met de leeftijd (zie figuur 2) waarbij er een sterke dissociatie ontstaat tussen jongens en meisjes tijdens de puberteit. De krachttoename is immers afhankelijk van de productie van het mannelijke geslachtshormoon testosteron, wat een eiwitopbouwende werking heeft. 

Evolutie kracht i.f.v

Figuur 2. Evolutie van kracht in functie van leeftijd (in %) van de maximale kracht bij volwassen mannen


Bij het ontwikkelen van kracht moet rekening gehouden worden met groei en biologische rijping. Het skelet van kinderen en adolescenten is minder druk- en buigbestendig, waardoor het passieve bewegingsapparaat in vergelijking met volwassenen een lagere belastbaarheid heeft. Het schadelijke effect van intensieve krachttraining bij jongeren zal dan ook voornamelijk tot uiting komen ter hoogte van het passieve bewegingsapparaat en dit ten gevolge van hetzij een éénmalig trauma, of hetzij herhaalde microtraumata en een langdurige overbelasting. Zo kan een overbelasting van het skelet en/of te sterk uitgesproken nadruk op hypertrofie (spierontwikkeling) op jonge leeftijd resulteren in verstoring van de harmonische groeiontwikkeling door het aantasten van de beenderkernen. 

Het feit dat de belastbaarheid van het houdings-en bewegingsapparaat kleiner is bij jongeren, is echter geen reden om krachtontwikkeling bij jongeren niet te oefenen en te stimuleren. De problematiek situeert zich voornamelijk in een juiste dosering van de aangeboden prikkels alsook in een correcte technische uitvoering van de krachtoefeningen. Zo treden meer dan 40% van de blessures ten gevolge van krachttraining op in een thuissituatie, op het moment dat kinderen niet begeleid worden. 

Omtrent het effect van training op krachtontwikkeling bij kinderen en jongeren bestaat vrij veel controverse. Dit is vooral gerelateerd aan het gegeven dat groei en maturatie eveneens een invloed hebben op krachtontwikkeling waardoor het additionele effect van training in de krachtwinst soms moeilijk te bepalen is. Tot in de jaren ’80 heerste de opinie dat krachttraining slechts zinvol was vanaf de puberteit, daarbij verwijzend naar het determinerend effect van het mannelijke geslachtshormoon testosteron. Sluitend wetenschappelijk bewijs werd hier echter niet voor gevonden en deze visie werd dan ook eerder ingegeven vanuit intuïtief aanvoelen. Vaak werd in wetenschappelijke studies een geringere krachtwinst gevonden bij jongeren in vergelijking met volwassenen maar hierbij dient de kanttekening gemaakt te worden dat de oefenmodaliteiten verschilden tussen beide groepen. Meer recente onderzoeken tonen aan dat kinderen/jongeren effectief in staat zijn om het krachtpotentieel via krachttraining te bevorderen boven het groei-en maturiteitsgebonden niveau. Een belangrijke factor hierbij is het nastreven van voldoende belastingsintensiteit, vergelijkbaar met klassieke krachtprogramma’s die voorgeschreven worden voor volwassenen. Het dient echter opgemerkt te worden dat de krachtwinst bij jongeren minder gepaard gaat met hypertrofie (een toename in spierdikte, spiervolume), maar eerder het resultaat is van een betere coördinatie en een toename van spieractiviteit (i.e., neuromusculaire adapataties). Een uitgesproken toename in spiermassa door hypertrofie zal pas echt tot uiting komen eens de biologische rijping voldoende is waarbij de productie van mannelijke geslachtshormonen een determinerende rol speelt. Bijgevolg is het periodiseren van krachttraining bij jongeren sterk afhankelijk van de individuele biologische ontwikkeling en maturiteit. Krachttraining op jonge leeftijd zal ook een preventief effect hebben op het optreden van blessures, vooral wanneer in georganiseerde en competitieve vorm sport beoefend wordt. Zo zal de toename van kracht de spieren en pezen zodanig versterken dat het absorptievermogen bij plotse bewegingen verbeterd wordt. Bovendien zal het spierevenwicht rond de gewrichten verbeteren wat eveneens een blessurepreventief effect heeft. 

Algemene richtlijnen

  • Krachttraining bij kinderen start altijd vanuit een veelzijdige krachtontwikkeling met als doel het houdings-en bewegingsapparaat te versterken en het lichaam klaar te maken voor doorgedreven krachttraining i.f.v. prestatie. Dit betekent enerzijds dat oefeningen ter bevordering van de rompstabiliteit en houding essentieel zijn in het schema alsook dat de oefeningen niet mogen focussen op eenzijdige ontwikkeling van spieren. Om de belasting op het lichaam onder controle te houden, wordt bij voorkeur gewerkt met oefeningen waarbij het eigen lichaamsgewicht of lichte supplementaire weerstand overwonnen moet worden. Dergelijk krachtprogramma dat inwerkt op functionele kracht kan uitgevoerd worden tussen de 8-13 jaar. De trainingsomvang kan progressief verhoogd worden over de jaren heen.
  • Vanaf de leeftijd van 14 jaar kan gestart worden met krachttraining met externe gewichten (isotone dynamische krachttraining). Het is aangewezen vooraleer hiermee gestart wordt een orthopedisch onderzoek uit te laten voeren om eventuele ontwikkelingsstoornissen op te sporen. Dit krachtprogramma wordt bij voorkeur uitgevoerd op vaste toestellen waarbij bewegingen verlopen in een gesloten keten waardoor het risico op blessure beperkt is. Het krachtprogramma kan bestaan uit 6-8 oefeningen die de belangrijkste spiergroepen aanspreken aangevuld met core stability oefeningen i.f.v. het versterken van rompmusculatuur. Bij de oefeningen op de toestellen wordt gewerkt aan een intensiteit tussen 60 en 75 % van het maximale gewicht dat kan verplaatst worden (i.e., Repetition Maximum, RM) waarbij 3 reeksen uitgevoerd worden van 10-20 herhalingen telkens met 3-5 minuten rust tussen de reeksen. Aanvullend kan eventueel gestart worden met krachtoefeningen met losse halters (squat, power clean, bench press, …) waarbij de bewegingen in een open keten verlopen. Deze oefeningen zijn vaak sportspecifieker (sluiten aan bij sport waarvoor getraind wordt), maar hebben een groter blessurerisico. Een correcte technische uitvoering is hierbij van cruciaal belang en dient reeds vanaf jonge leeftijd aangeleerd te worden. Deze oefeningen zullen in deze fase van beginnende krachttraining echter uitgevoerd worden met zeer lage belasting (bv. bezemsteel) zodat de volle aandacht kan gaan naar techniek van uitvoering. Naarmate de basiskracht opgebouwd wordt kan het aandeel van deze sportspecifieke krachtoefeningen toenemen alsook het gewicht dat gebruikt wordt bij deze oefenvormen.
  • Er dient rekening gehouden te worden met de biologische ontwikkeling van een individu in het kader van het periodiseren van krachttraining. Tijdens de puberteit (vooral de eerste fase bij aanvang van de groeispurt) is er een verminderde belastbaarheid van de wervelzuil. Daarnaast wordt een individu gevoeliger voor toename van spiermassa eens de productie van mannelijke geslachthormonen begint toe te nemen. Omwille van deze redenen dient de start van het basiskrachtprogramma (zoals hierboven beschreven) aangepast te worden aan de maturiteit van het individu. Zo kunnen vroegrijpe jongeren op jongere leeftijd starten met externe gewichten (12-13 jaar), terwijl laatrijpe jongeren hiermee beter beginnen op latere leeftijd (15-16 jaar). 

Opbouw krachttraining bij kinderen en jongeren

Figuur 3. Overzicht van de opbouw van krachttraining bij kinderen en jongeren

  • Elke krachttraining dient voorafgegaan te worden door een goede cardiovasculaire opwarming. Het verhogen van de lichaams- en spiertemperatuur maakt het lichaam klaar voor het uitvoeren van inspanningen. Zo zal de spier elastischer en meer ontspannen zijn na een goede opwarming wat het blessurerisico reduceert. 
  • Krachttraining dient ook gecombineerd te worden met lenigheidstraining. Doorgedreven krachttraining zal spieren doen verharden en verdikken (zowel acuut als chronisch). Het integreren van stretchoefeningen na de krachttraining is aangewezen - zonder daarbij de pijngrens te overschrijven - om de relaxatie van de spieren na de krachttraining te faciliteren en de spieren terug op rustlengte te brengen.

Vraag & antwoord

  • Is krachttraining bij kinderen gevaarlijk?

Krachttraining bij kinderen kan een negatieve invloed hebben op het houdings- en bewegingsapparaat. Door een éénmalig trauma of herhaalde microtraumata en overbelasting kan de harmonische groeiontwikkeling verstoord worden. Bij aantasting van de beenderkernen kan de groeisnelheid van botten beïnvloed worden. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat indien er aandacht besteed wordt aan een technische correcte uitvoering alsook aan goed opgebouwde belasting dat dit risico gereduceerd wordt tot 0 en krachttraining veeleer een positief effect zal hebben op blessurepreventie.

  • Is krachttraining zinvol bij kinderen?

Goed opgebouwde en gestructureerde krachttraining bij kinderen en jongeren zal het lichaam in zijn globaliteit versterken waardoor dit een positief effect heeft op blessurepreventie. Daarnaast is aangetoond dat krachttraining effectief de krachtontwikkeling stimuleert bij kinderen, voornamelijk door een verbeterde coördinatie en toename van spieractiviteit. Functionele krachttraining (met gebruik van eigen lichaamsgewicht) is bovendien een ideaal fundament om dan vanaf de leeftijd van 14 jaar op een veilige manier met externe gewichten aan krachttraining te doen i.f.v. sportprestatie.

  • Vanaf welke leeftijd kan een kind/jongere starten met krachttraining binnen een fitness-setting (externe gewichten)?

Als algemene richtlijn wordt gesteld dat de leeftijd van 14 jaar geschikt is om te starten met krachttraining gebruik makend van externe gewichten. Dit is de leeftijd waarop de groeispurt bereikt wordt en waar de productie (bij jongens) van mannelijke geslachtshormonen (testosteron) zal toenemen. Dit is een voorwaarde voor het ontwikkelen van spiermassa en dus ook maximale kracht. Hierbij dient wel gesteld te worden dat 14 jaar een richtleeftijd is en dat dit dus niet afgestemd te worden op de biologische ontwikkeling van het individuele kind/jongere: laatrijpe jongeren starten eerder op 15-16 jaar, vroegrijpe jongeren starten op de leeftijd 12-13 jaar. Het eerste programma binnen een fitness-setting dient echter gericht te zijn op het ontwikkelen van de basiskracht waarbij voornamelijk toestellen gebruikt worden (gesloten keten). De intensiteit dient te liggen op 60-75% van de 1RM en er dienen 3 reeksen uitgevoerd te worden van 10-20 herhalingen telkens met 3-5 min rust tussenin. Het programma dient te bestaan uit 6-8 oefeningen waarbij veelzijdige lichamelijke ontwikkeling centraal staat. Dit programma is een voorwaarde om te kunnen starten met losse halters.

  • Is het veilig voor kinderen uit vroeg-specialisatiesporten (gymnastiek, dans, zwemmen, ...) om vroeger te starten met krachttraining binnen een fitness-setting?

Kracht is in vele vroeg-specialisatiesporten een belangrijke prestatiebepalende factor. Het is dan ook niet mogelijk om te wachten tot de leeftijd van 14 jaar vooraleer te starten met doorgedreven krachttraining. Krachttraining binnen een fitness-setting op de leeftijd van 10-14 jaar kunnen zeker zonder risico gebeuren op voorwaarde dat er veel aandacht besteed wordt aan de correcte technische uitvoering en dat er een zekere mate van begeleiding voorzien is. Hoewel dit naar het opbouwen van spiermassa (hypertrofie) niet de ideale leeftijd is, is het noodzakelijk om hiermee vroeg te starten in functie van het bereiken van een topprestatie op de leeftijd tussen 16 en 22 jaar. Het dient echter gesteld te worden dat de vooropgestelde periodisering van kracht over meerdere jaren dient gevolgd te worden, waarbij gestart wordt met functionele kracht, gevolgd door krachttraining op vaste toestellen (basiskracht), en dan pas sportspecifieke krachttraining met losse halters (open keten). 

Vind een expert

 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Trees Dooms

 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Veerle Palmers

  Podoloog
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Axel Decraene

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Raf De Bruyn

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Windy Lycke

 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Geenen
  Communicatiemanager

  Marc Geenen

 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Kris Vandecasteele

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ingrid Willems

  Podoloog
 • Olivier Verborgt

  Orthopedisch chirurg
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Wouter Peters

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Karel Pardaens

  11&17&21
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Kristiaan Vandenecker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Benedicte Baelde

  Kinesitherapeut
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Jago Van Soom

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  1&2
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • BV Dokter Simon Verdonck

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Thomas Van de Moortel

  Kinesitherapeut
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Danny Grimonpont

  Kinesitherapeut
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Glenn Van Laer

  Kinesitherapeut
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Geert Vileyn

  Huisarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Dominique Slock

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Ward Thorrez

  Kinesitherapeut
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Maryam Shahabpour

  Radioloog
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • David Vander Elst

  Sportkinesitherapeut
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Sara Van Bostraeten

 • Peter Plessers

 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Kathleen Merckaert

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Petra Bruggeman

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • André Ausloos

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Steven Van Raemdonck

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Staf Moyson

  Sportkinesitherapeut
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • André Dewit

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Gustaaf Van Mechelen

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Marc Schiltz

  2&3
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Ilse Cupers

  1&2
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Sofie Rummens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Willy Coosemans

 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Anne Mertens

  Huisarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Roben dedecker

 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Guy De Lendtdecker

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Jan Mathieu

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Mike Kamphuys

  Trainer
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Jan De Decker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Ann Gillis

 • John Roosen

  Cardioloog
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Jo Verstuyft

  Apotheker
 • Tom Decorte

  Kinesitherapeut
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Anneleen Geerts

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Thomas Luyckx

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Frank Wezenbeek

  Kinesitherapeut
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Geert Potloot

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Cathy Kuppens

  Cardioloog
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Tijl Bertels

  Sportdiëtist
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Kathy Velle

  Podoloog
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Simon Derycke

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Herman Colpin

  Huisarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Rik Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Ine Schops

  Osteopaat
 • Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Erik Witvrouw

  Sportkinesitherapeut
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts

Gerelateerde items

Training
Meer trainen, minder progressie_SG

Meer trainen, minder progressie: Mismatch in trainingsbelasting tussen coach en roeier

Sportprofessional Artikel Training
Training
Veelzijdige ontwikkeling vs. vroegtijdige specialisatie.png

Veelzijdige ontwikkeling vs. vroegtijdige specialisatie

Sporter Sportprofessional Artikel Training
Training
G-sport.jpg

Wat is G-sport?

Sporter Artikel Training
Training
Themoregulatie tijdens inspanning

Thermoregulatie tijdens inspanning

Sporter Blog Training
Sluiten