Krachttraining bij kinderen en jongeren

Krachttraining bij kinderen en jongeren

Professor Trainingsleer - vakgroep LO & Bewegingswetenschappen, UGent
Sporter Sportprofessional Artikel Training Training

Er wordt vaak gedacht dat krachttraining schadelijk is voor kinderen en jongeren en dat de effecten verwaarloosbaar zouden zijn. Maar kloppen deze opvattingen wel? Professor Jan Boone geeft je een antwoord op al je vragen over krachttraining bij kinderen en jongeren.

Kracht is een belangrijke lichamelijke basiseigenschap die niet alleen het dagdagelijks functioneren faciliteert maar ook een impact kan hebben op blessurepreventie en de factoren die prestatie beïnvloeden binnen verschillende sportdisciplines (figuur 1).

Kracht als de motor achter de basiseigenschappen die prestatie bepalen

Figuur 1. Kracht als motor achter de basiseigenschappen die prestatie bepalen (Faigenbaum et al., 2016)


De maximale kracht die een individu kan ontwikkelen stijgt progressief met de leeftijd (zie figuur 2) waarbij er een sterke dissociatie ontstaat tussen jongens en meisjes tijdens de puberteit. De krachttoename is immers afhankelijk van de productie van het mannelijke geslachtshormoon testosteron, wat een eiwitopbouwende werking heeft. 

Evolutie kracht i.f.v

Figuur 2. Evolutie van kracht in functie van leeftijd (in %) van de maximale kracht bij volwassen mannen


Bij het ontwikkelen van kracht moet rekening gehouden worden met groei en biologische rijping. Het skelet van kinderen en adolescenten is minder druk- en buigbestendig, waardoor het passieve bewegingsapparaat in vergelijking met volwassenen een lagere belastbaarheid heeft. Het schadelijke effect van intensieve krachttraining bij jongeren zal dan ook voornamelijk tot uiting komen ter hoogte van het passieve bewegingsapparaat en dit ten gevolge van hetzij een éénmalig trauma, of hetzij herhaalde microtraumata en een langdurige overbelasting. Zo kan een overbelasting van het skelet en/of te sterk uitgesproken nadruk op hypertrofie (spierontwikkeling) op jonge leeftijd resulteren in verstoring van de harmonische groeiontwikkeling door het aantasten van de beenderkernen. 

Het feit dat de belastbaarheid van het houdings-en bewegingsapparaat kleiner is bij jongeren, is echter geen reden om krachtontwikkeling bij jongeren niet te oefenen en te stimuleren. De problematiek situeert zich voornamelijk in een juiste dosering van de aangeboden prikkels alsook in een correcte technische uitvoering van de krachtoefeningen. Zo treden meer dan 40% van de blessures ten gevolge van krachttraining op in een thuissituatie, op het moment dat kinderen niet begeleid worden. 

Omtrent het effect van training op krachtontwikkeling bij kinderen en jongeren bestaat vrij veel controverse. Dit is vooral gerelateerd aan het gegeven dat groei en maturatie eveneens een invloed hebben op krachtontwikkeling waardoor het additionele effect van training in de krachtwinst soms moeilijk te bepalen is. Tot in de jaren ’80 heerste de opinie dat krachttraining slechts zinvol was vanaf de puberteit, daarbij verwijzend naar het determinerend effect van het mannelijke geslachtshormoon testosteron. Sluitend wetenschappelijk bewijs werd hier echter niet voor gevonden en deze visie werd dan ook eerder ingegeven vanuit intuïtief aanvoelen. Vaak werd in wetenschappelijke studies een geringere krachtwinst gevonden bij jongeren in vergelijking met volwassenen maar hierbij dient de kanttekening gemaakt te worden dat de oefenmodaliteiten verschilden tussen beide groepen. Meer recente onderzoeken tonen aan dat kinderen/jongeren effectief in staat zijn om het krachtpotentieel via krachttraining te bevorderen boven het groei-en maturiteitsgebonden niveau. Een belangrijke factor hierbij is het nastreven van voldoende belastingsintensiteit, vergelijkbaar met klassieke krachtprogramma’s die voorgeschreven worden voor volwassenen. Het dient echter opgemerkt te worden dat de krachtwinst bij jongeren minder gepaard gaat met hypertrofie (een toename in spierdikte, spiervolume), maar eerder het resultaat is van een betere coördinatie en een toename van spieractiviteit (i.e., neuromusculaire adapataties). Een uitgesproken toename in spiermassa door hypertrofie zal pas echt tot uiting komen eens de biologische rijping voldoende is waarbij de productie van mannelijke geslachtshormonen een determinerende rol speelt. Bijgevolg is het periodiseren van krachttraining bij jongeren sterk afhankelijk van de individuele biologische ontwikkeling en maturiteit. Krachttraining op jonge leeftijd zal ook een preventief effect hebben op het optreden van blessures, vooral wanneer in georganiseerde en competitieve vorm sport beoefend wordt. Zo zal de toename van kracht de spieren en pezen zodanig versterken dat het absorptievermogen bij plotse bewegingen verbeterd wordt. Bovendien zal het spierevenwicht rond de gewrichten verbeteren wat eveneens een blessurepreventief effect heeft. 

Algemene richtlijnen

  • Krachttraining bij kinderen start altijd vanuit een veelzijdige krachtontwikkeling met als doel het houdings-en bewegingsapparaat te versterken en het lichaam klaar te maken voor doorgedreven krachttraining i.f.v. prestatie. Dit betekent enerzijds dat oefeningen ter bevordering van de rompstabiliteit en houding essentieel zijn in het schema alsook dat de oefeningen niet mogen focussen op eenzijdige ontwikkeling van spieren. Om de belasting op het lichaam onder controle te houden, wordt bij voorkeur gewerkt met oefeningen waarbij het eigen lichaamsgewicht of lichte supplementaire weerstand overwonnen moet worden. Dergelijk krachtprogramma dat inwerkt op functionele kracht kan uitgevoerd worden tussen de 8-13 jaar. De trainingsomvang kan progressief verhoogd worden over de jaren heen.
  • Vanaf de leeftijd van 14 jaar kan gestart worden met krachttraining met externe gewichten (isotone dynamische krachttraining). Het is aangewezen vooraleer hiermee gestart wordt een orthopedisch onderzoek uit te laten voeren om eventuele ontwikkelingsstoornissen op te sporen. Dit krachtprogramma wordt bij voorkeur uitgevoerd op vaste toestellen waarbij bewegingen verlopen in een gesloten keten waardoor het risico op blessure beperkt is. Het krachtprogramma kan bestaan uit 6-8 oefeningen die de belangrijkste spiergroepen aanspreken aangevuld met core stability oefeningen i.f.v. het versterken van rompmusculatuur. Bij de oefeningen op de toestellen wordt gewerkt aan een intensiteit tussen 60 en 75 % van het maximale gewicht dat kan verplaatst worden (i.e., Repetition Maximum, RM) waarbij 3 reeksen uitgevoerd worden van 10-20 herhalingen telkens met 3-5 minuten rust tussen de reeksen. Aanvullend kan eventueel gestart worden met krachtoefeningen met losse halters (squat, power clean, bench press, …) waarbij de bewegingen in een open keten verlopen. Deze oefeningen zijn vaak sportspecifieker (sluiten aan bij sport waarvoor getraind wordt), maar hebben een groter blessurerisico. Een correcte technische uitvoering is hierbij van cruciaal belang en dient reeds vanaf jonge leeftijd aangeleerd te worden. Deze oefeningen zullen in deze fase van beginnende krachttraining echter uitgevoerd worden met zeer lage belasting (bv. bezemsteel) zodat de volle aandacht kan gaan naar techniek van uitvoering. Naarmate de basiskracht opgebouwd wordt kan het aandeel van deze sportspecifieke krachtoefeningen toenemen alsook het gewicht dat gebruikt wordt bij deze oefenvormen.
  • Er dient rekening gehouden te worden met de biologische ontwikkeling van een individu in het kader van het periodiseren van krachttraining. Tijdens de puberteit (vooral de eerste fase bij aanvang van de groeispurt) is er een verminderde belastbaarheid van de wervelzuil. Daarnaast wordt een individu gevoeliger voor toename van spiermassa eens de productie van mannelijke geslachthormonen begint toe te nemen. Omwille van deze redenen dient de start van het basiskrachtprogramma (zoals hierboven beschreven) aangepast te worden aan de maturiteit van het individu. Zo kunnen vroegrijpe jongeren op jongere leeftijd starten met externe gewichten (12-13 jaar), terwijl laatrijpe jongeren hiermee beter beginnen op latere leeftijd (15-16 jaar). 

Opbouw krachttraining bij kinderen en jongeren

Figuur 3. Overzicht van de opbouw van krachttraining bij kinderen en jongeren

  • Elke krachttraining dient voorafgegaan te worden door een goede cardiovasculaire opwarming. Het verhogen van de lichaams- en spiertemperatuur maakt het lichaam klaar voor het uitvoeren van inspanningen. Zo zal de spier elastischer en meer ontspannen zijn na een goede opwarming wat het blessurerisico reduceert. 
  • Krachttraining dient ook gecombineerd te worden met lenigheidstraining. Doorgedreven krachttraining zal spieren doen verharden en verdikken (zowel acuut als chronisch). Het integreren van stretchoefeningen na de krachttraining is aangewezen - zonder daarbij de pijngrens te overschrijven - om de relaxatie van de spieren na de krachttraining te faciliteren en de spieren terug op rustlengte te brengen.

Vraag & antwoord

  • Is krachttraining bij kinderen gevaarlijk?

Krachttraining bij kinderen kan een negatieve invloed hebben op het houdings- en bewegingsapparaat. Door een éénmalig trauma of herhaalde microtraumata en overbelasting kan de harmonische groeiontwikkeling verstoord worden. Bij aantasting van de beenderkernen kan de groeisnelheid van botten beïnvloed worden. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat indien er aandacht besteed wordt aan een technische correcte uitvoering alsook aan goed opgebouwde belasting dat dit risico gereduceerd wordt tot 0 en krachttraining veeleer een positief effect zal hebben op blessurepreventie.

  • Is krachttraining zinvol bij kinderen?

Goed opgebouwde en gestructureerde krachttraining bij kinderen en jongeren zal het lichaam in zijn globaliteit versterken waardoor dit een positief effect heeft op blessurepreventie. Daarnaast is aangetoond dat krachttraining effectief de krachtontwikkeling stimuleert bij kinderen, voornamelijk door een verbeterde coördinatie en toename van spieractiviteit. Functionele krachttraining (met gebruik van eigen lichaamsgewicht) is bovendien een ideaal fundament om dan vanaf de leeftijd van 14 jaar op een veilige manier met externe gewichten aan krachttraining te doen i.f.v. sportprestatie.

  • Vanaf welke leeftijd kan een kind/jongere starten met krachttraining binnen een fitness-setting (externe gewichten)?

Als algemene richtlijn wordt gesteld dat de leeftijd van 14 jaar geschikt is om te starten met krachttraining gebruik makend van externe gewichten. Dit is de leeftijd waarop de groeispurt bereikt wordt en waar de productie (bij jongens) van mannelijke geslachtshormonen (testosteron) zal toenemen. Dit is een voorwaarde voor het ontwikkelen van spiermassa en dus ook maximale kracht. Hierbij dient wel gesteld te worden dat 14 jaar een richtleeftijd is en dat dit dus niet afgestemd te worden op de biologische ontwikkeling van het individuele kind/jongere: laatrijpe jongeren starten eerder op 15-16 jaar, vroegrijpe jongeren starten op de leeftijd 12-13 jaar. Het eerste programma binnen een fitness-setting dient echter gericht te zijn op het ontwikkelen van de basiskracht waarbij voornamelijk toestellen gebruikt worden (gesloten keten). De intensiteit dient te liggen op 60-75% van de 1RM en er dienen 3 reeksen uitgevoerd te worden van 10-20 herhalingen telkens met 3-5 min rust tussenin. Het programma dient te bestaan uit 6-8 oefeningen waarbij veelzijdige lichamelijke ontwikkeling centraal staat. Dit programma is een voorwaarde om te kunnen starten met losse halters.

  • Is het veilig voor kinderen uit vroeg-specialisatiesporten (gymnastiek, dans, zwemmen, ...) om vroeger te starten met krachttraining binnen een fitness-setting?

Kracht is in vele vroeg-specialisatiesporten een belangrijke prestatiebepalende factor. Het is dan ook niet mogelijk om te wachten tot de leeftijd van 14 jaar vooraleer te starten met doorgedreven krachttraining. Krachttraining binnen een fitness-setting op de leeftijd van 10-14 jaar kunnen zeker zonder risico gebeuren op voorwaarde dat er veel aandacht besteed wordt aan de correcte technische uitvoering en dat er een zekere mate van begeleiding voorzien is. Hoewel dit naar het opbouwen van spiermassa (hypertrofie) niet de ideale leeftijd is, is het noodzakelijk om hiermee vroeg te starten in functie van het bereiken van een topprestatie op de leeftijd tussen 16 en 22 jaar. Het dient echter gesteld te worden dat de vooropgestelde periodisering van kracht over meerdere jaren dient gevolgd te worden, waarbij gestart wordt met functionele kracht, gevolgd door krachttraining op vaste toestellen (basiskracht), en dan pas sportspecifieke krachttraining met losse halters (open keten). 

Vind een expert

 • Justine Stevens

 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Willy Coosemans

 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Marc Schiltz

 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Erik Van Lierde

 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Roben dedecker

 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • An Konings

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Julie Zels

 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Ann Gillis

 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog

Gerelateerde items

Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
GF2Snow Week 6.png

Get Fit 2 Snow - Week 6

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Training Blessurepreventie Training
Blessurepreventie
GF2Snow Week 5.png

Get Fit 2 Snow - Week 5

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Training Blessurepreventie Training
Sluiten