Krachttraining bij kinderen en jongeren

Krachttraining bij kinderen en jongeren

Professor Trainingsleer - vakgroep LO & Bewegingswetenschappen, UGent
Sporter Sportprofessional Artikel Training Training

Er wordt vaak gedacht dat krachttraining schadelijk is voor kinderen en jongeren en dat de effecten verwaarloosbaar zouden zijn. Maar kloppen deze opvattingen wel? Professor Jan Boone geeft je een antwoord op al je vragen over krachttraining bij kinderen en jongeren.

Kracht is een belangrijke lichamelijke basiseigenschap die niet alleen het dagdagelijks functioneren faciliteert maar ook een impact kan hebben op blessurepreventie en de factoren die prestatie beïnvloeden binnen verschillende sportdisciplines (figuur 1).

Kracht als de motor achter de basiseigenschappen die prestatie bepalen

Figuur 1. Kracht als motor achter de basiseigenschappen die prestatie bepalen (Faigenbaum et al., 2016)


De maximale kracht die een individu kan ontwikkelen stijgt progressief met de leeftijd (zie figuur 2) waarbij er een sterke dissociatie ontstaat tussen jongens en meisjes tijdens de puberteit. De krachttoename is immers afhankelijk van de productie van het mannelijke geslachtshormoon testosteron, wat een eiwitopbouwende werking heeft. 

Evolutie kracht i.f.v

Figuur 2. Evolutie van kracht in functie van leeftijd (in %) van de maximale kracht bij volwassen mannen


Bij het ontwikkelen van kracht moet rekening gehouden worden met groei en biologische rijping. Het skelet van kinderen en adolescenten is minder druk- en buigbestendig, waardoor het passieve bewegingsapparaat in vergelijking met volwassenen een lagere belastbaarheid heeft. Het schadelijke effect van intensieve krachttraining bij jongeren zal dan ook voornamelijk tot uiting komen ter hoogte van het passieve bewegingsapparaat en dit ten gevolge van hetzij een éénmalig trauma, of hetzij herhaalde microtraumata en een langdurige overbelasting. Zo kan een overbelasting van het skelet en/of te sterk uitgesproken nadruk op hypertrofie (spierontwikkeling) op jonge leeftijd resulteren in verstoring van de harmonische groeiontwikkeling door het aantasten van de beenderkernen. 

Het feit dat de belastbaarheid van het houdings-en bewegingsapparaat kleiner is bij jongeren, is echter geen reden om krachtontwikkeling bij jongeren niet te oefenen en te stimuleren. De problematiek situeert zich voornamelijk in een juiste dosering van de aangeboden prikkels alsook in een correcte technische uitvoering van de krachtoefeningen. Zo treden meer dan 40% van de blessures ten gevolge van krachttraining op in een thuissituatie, op het moment dat kinderen niet begeleid worden. 

Omtrent het effect van training op krachtontwikkeling bij kinderen en jongeren bestaat vrij veel controverse. Dit is vooral gerelateerd aan het gegeven dat groei en maturatie eveneens een invloed hebben op krachtontwikkeling waardoor het additionele effect van training in de krachtwinst soms moeilijk te bepalen is. Tot in de jaren ’80 heerste de opinie dat krachttraining slechts zinvol was vanaf de puberteit, daarbij verwijzend naar het determinerend effect van het mannelijke geslachtshormoon testosteron. Sluitend wetenschappelijk bewijs werd hier echter niet voor gevonden en deze visie werd dan ook eerder ingegeven vanuit intuïtief aanvoelen. Vaak werd in wetenschappelijke studies een geringere krachtwinst gevonden bij jongeren in vergelijking met volwassenen maar hierbij dient de kanttekening gemaakt te worden dat de oefenmodaliteiten verschilden tussen beide groepen. Meer recente onderzoeken tonen aan dat kinderen/jongeren effectief in staat zijn om het krachtpotentieel via krachttraining te bevorderen boven het groei-en maturiteitsgebonden niveau. Een belangrijke factor hierbij is het nastreven van voldoende belastingsintensiteit, vergelijkbaar met klassieke krachtprogramma’s die voorgeschreven worden voor volwassenen. Het dient echter opgemerkt te worden dat de krachtwinst bij jongeren minder gepaard gaat met hypertrofie (een toename in spierdikte, spiervolume), maar eerder het resultaat is van een betere coördinatie en een toename van spieractiviteit (i.e., neuromusculaire adapataties). Een uitgesproken toename in spiermassa door hypertrofie zal pas echt tot uiting komen eens de biologische rijping voldoende is waarbij de productie van mannelijke geslachtshormonen een determinerende rol speelt. Bijgevolg is het periodiseren van krachttraining bij jongeren sterk afhankelijk van de individuele biologische ontwikkeling en maturiteit. Krachttraining op jonge leeftijd zal ook een preventief effect hebben op het optreden van blessures, vooral wanneer in georganiseerde en competitieve vorm sport beoefend wordt. Zo zal de toename van kracht de spieren en pezen zodanig versterken dat het absorptievermogen bij plotse bewegingen verbeterd wordt. Bovendien zal het spierevenwicht rond de gewrichten verbeteren wat eveneens een blessurepreventief effect heeft. 

Algemene richtlijnen

  • Krachttraining bij kinderen start altijd vanuit een veelzijdige krachtontwikkeling met als doel het houdings-en bewegingsapparaat te versterken en het lichaam klaar te maken voor doorgedreven krachttraining i.f.v. prestatie. Dit betekent enerzijds dat oefeningen ter bevordering van de rompstabiliteit en houding essentieel zijn in het schema alsook dat de oefeningen niet mogen focussen op eenzijdige ontwikkeling van spieren. Om de belasting op het lichaam onder controle te houden, wordt bij voorkeur gewerkt met oefeningen waarbij het eigen lichaamsgewicht of lichte supplementaire weerstand overwonnen moet worden. Dergelijk krachtprogramma dat inwerkt op functionele kracht kan uitgevoerd worden tussen de 8-13 jaar. De trainingsomvang kan progressief verhoogd worden over de jaren heen.
  • Vanaf de leeftijd van 14 jaar kan gestart worden met krachttraining met externe gewichten (isotone dynamische krachttraining). Het is aangewezen vooraleer hiermee gestart wordt een orthopedisch onderzoek uit te laten voeren om eventuele ontwikkelingsstoornissen op te sporen. Dit krachtprogramma wordt bij voorkeur uitgevoerd op vaste toestellen waarbij bewegingen verlopen in een gesloten keten waardoor het risico op blessure beperkt is. Het krachtprogramma kan bestaan uit 6-8 oefeningen die de belangrijkste spiergroepen aanspreken aangevuld met core stability oefeningen i.f.v. het versterken van rompmusculatuur. Bij de oefeningen op de toestellen wordt gewerkt aan een intensiteit tussen 60 en 75 % van het maximale gewicht dat kan verplaatst worden (i.e., Repetition Maximum, RM) waarbij 3 reeksen uitgevoerd worden van 10-20 herhalingen telkens met 3-5 minuten rust tussen de reeksen. Aanvullend kan eventueel gestart worden met krachtoefeningen met losse halters (squat, power clean, bench press, …) waarbij de bewegingen in een open keten verlopen. Deze oefeningen zijn vaak sportspecifieker (sluiten aan bij sport waarvoor getraind wordt), maar hebben een groter blessurerisico. Een correcte technische uitvoering is hierbij van cruciaal belang en dient reeds vanaf jonge leeftijd aangeleerd te worden. Deze oefeningen zullen in deze fase van beginnende krachttraining echter uitgevoerd worden met zeer lage belasting (bv. bezemsteel) zodat de volle aandacht kan gaan naar techniek van uitvoering. Naarmate de basiskracht opgebouwd wordt kan het aandeel van deze sportspecifieke krachtoefeningen toenemen alsook het gewicht dat gebruikt wordt bij deze oefenvormen.
  • Er dient rekening gehouden te worden met de biologische ontwikkeling van een individu in het kader van het periodiseren van krachttraining. Tijdens de puberteit (vooral de eerste fase bij aanvang van de groeispurt) is er een verminderde belastbaarheid van de wervelzuil. Daarnaast wordt een individu gevoeliger voor toename van spiermassa eens de productie van mannelijke geslachthormonen begint toe te nemen. Omwille van deze redenen dient de start van het basiskrachtprogramma (zoals hierboven beschreven) aangepast te worden aan de maturiteit van het individu. Zo kunnen vroegrijpe jongeren op jongere leeftijd starten met externe gewichten (12-13 jaar), terwijl laatrijpe jongeren hiermee beter beginnen op latere leeftijd (15-16 jaar). 

Opbouw krachttraining bij kinderen en jongeren

Figuur 3. Overzicht van de opbouw van krachttraining bij kinderen en jongeren

  • Elke krachttraining dient voorafgegaan te worden door een goede cardiovasculaire opwarming. Het verhogen van de lichaams- en spiertemperatuur maakt het lichaam klaar voor het uitvoeren van inspanningen. Zo zal de spier elastischer en meer ontspannen zijn na een goede opwarming wat het blessurerisico reduceert. 
  • Krachttraining dient ook gecombineerd te worden met lenigheidstraining. Doorgedreven krachttraining zal spieren doen verharden en verdikken (zowel acuut als chronisch). Het integreren van stretchoefeningen na de krachttraining is aangewezen - zonder daarbij de pijngrens te overschrijven - om de relaxatie van de spieren na de krachttraining te faciliteren en de spieren terug op rustlengte te brengen.

Vraag & antwoord

  • Is krachttraining bij kinderen gevaarlijk?

Krachttraining bij kinderen kan een negatieve invloed hebben op het houdings- en bewegingsapparaat. Door een éénmalig trauma of herhaalde microtraumata en overbelasting kan de harmonische groeiontwikkeling verstoord worden. Bij aantasting van de beenderkernen kan de groeisnelheid van botten beïnvloed worden. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat indien er aandacht besteed wordt aan een technische correcte uitvoering alsook aan goed opgebouwde belasting dat dit risico gereduceerd wordt tot 0 en krachttraining veeleer een positief effect zal hebben op blessurepreventie.

  • Is krachttraining zinvol bij kinderen?

Goed opgebouwde en gestructureerde krachttraining bij kinderen en jongeren zal het lichaam in zijn globaliteit versterken waardoor dit een positief effect heeft op blessurepreventie. Daarnaast is aangetoond dat krachttraining effectief de krachtontwikkeling stimuleert bij kinderen, voornamelijk door een verbeterde coördinatie en toename van spieractiviteit. Functionele krachttraining (met gebruik van eigen lichaamsgewicht) is bovendien een ideaal fundament om dan vanaf de leeftijd van 14 jaar op een veilige manier met externe gewichten aan krachttraining te doen i.f.v. sportprestatie.

  • Vanaf welke leeftijd kan een kind/jongere starten met krachttraining binnen een fitness-setting (externe gewichten)?

Als algemene richtlijn wordt gesteld dat de leeftijd van 14 jaar geschikt is om te starten met krachttraining gebruik makend van externe gewichten. Dit is de leeftijd waarop de groeispurt bereikt wordt en waar de productie (bij jongens) van mannelijke geslachtshormonen (testosteron) zal toenemen. Dit is een voorwaarde voor het ontwikkelen van spiermassa en dus ook maximale kracht. Hierbij dient wel gesteld te worden dat 14 jaar een richtleeftijd is en dat dit dus niet afgestemd te worden op de biologische ontwikkeling van het individuele kind/jongere: laatrijpe jongeren starten eerder op 15-16 jaar, vroegrijpe jongeren starten op de leeftijd 12-13 jaar. Het eerste programma binnen een fitness-setting dient echter gericht te zijn op het ontwikkelen van de basiskracht waarbij voornamelijk toestellen gebruikt worden (gesloten keten). De intensiteit dient te liggen op 60-75% van de 1RM en er dienen 3 reeksen uitgevoerd te worden van 10-20 herhalingen telkens met 3-5 min rust tussenin. Het programma dient te bestaan uit 6-8 oefeningen waarbij veelzijdige lichamelijke ontwikkeling centraal staat. Dit programma is een voorwaarde om te kunnen starten met losse halters.

  • Is het veilig voor kinderen uit vroeg-specialisatiesporten (gymnastiek, dans, zwemmen, ...) om vroeger te starten met krachttraining binnen een fitness-setting?

Kracht is in vele vroeg-specialisatiesporten een belangrijke prestatiebepalende factor. Het is dan ook niet mogelijk om te wachten tot de leeftijd van 14 jaar vooraleer te starten met doorgedreven krachttraining. Krachttraining binnen een fitness-setting op de leeftijd van 10-14 jaar kunnen zeker zonder risico gebeuren op voorwaarde dat er veel aandacht besteed wordt aan de correcte technische uitvoering en dat er een zekere mate van begeleiding voorzien is. Hoewel dit naar het opbouwen van spiermassa (hypertrofie) niet de ideale leeftijd is, is het noodzakelijk om hiermee vroeg te starten in functie van het bereiken van een topprestatie op de leeftijd tussen 16 en 22 jaar. Het dient echter gesteld te worden dat de vooropgestelde periodisering van kracht over meerdere jaren dient gevolgd te worden, waarbij gestart wordt met functionele kracht, gevolgd door krachttraining op vaste toestellen (basiskracht), en dan pas sportspecifieke krachttraining met losse halters (open keten). 

Vind een expert

 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • BVBA Samcon

 • Annelies Van Erck

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Plessers

 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Ann Gillis

 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • An Konings

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist, Bewegingsdeskundige, Andere
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Trees Dooms

 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Karl Brack

  Andere arts-specialist
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Marc Schiltz

 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Erik Van Lierde

 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten