Krachttraining bij kinderen en jongeren

Krachttraining bij kinderen en jongeren

Professor Trainingsleer - vakgroep LO & Bewegingswetenschappen, UGent
Sporter Sportprofessional Artikel Training Training

Er wordt vaak gedacht dat krachttraining schadelijk is voor kinderen en jongeren en dat de effecten verwaarloosbaar zouden zijn. Maar kloppen deze opvattingen wel? Professor Jan Boone geeft je een antwoord op al je vragen over krachttraining bij kinderen en jongeren.

Kracht is een belangrijke lichamelijke basiseigenschap die niet alleen het dagdagelijks functioneren faciliteert maar ook een impact kan hebben op blessurepreventie en de factoren die prestatie beïnvloeden binnen verschillende sportdisciplines (figuur 1).

Kracht als de motor achter de basiseigenschappen die prestatie bepalen

Figuur 1. Kracht als motor achter de basiseigenschappen die prestatie bepalen (Faigenbaum et al., 2016)


De maximale kracht die een individu kan ontwikkelen stijgt progressief met de leeftijd (zie figuur 2) waarbij er een sterke dissociatie ontstaat tussen jongens en meisjes tijdens de puberteit. De krachttoename is immers afhankelijk van de productie van het mannelijke geslachtshormoon testosteron, wat een eiwitopbouwende werking heeft. 

Evolutie kracht i.f.v

Figuur 2. Evolutie van kracht in functie van leeftijd (in %) van de maximale kracht bij volwassen mannen


Bij het ontwikkelen van kracht moet rekening gehouden worden met groei en biologische rijping. Het skelet van kinderen en adolescenten is minder druk- en buigbestendig, waardoor het passieve bewegingsapparaat in vergelijking met volwassenen een lagere belastbaarheid heeft. Het schadelijke effect van intensieve krachttraining bij jongeren zal dan ook voornamelijk tot uiting komen ter hoogte van het passieve bewegingsapparaat en dit ten gevolge van hetzij een éénmalig trauma, of hetzij herhaalde microtraumata en een langdurige overbelasting. Zo kan een overbelasting van het skelet en/of te sterk uitgesproken nadruk op hypertrofie (spierontwikkeling) op jonge leeftijd resulteren in verstoring van de harmonische groeiontwikkeling door het aantasten van de beenderkernen. 

Het feit dat de belastbaarheid van het houdings-en bewegingsapparaat kleiner is bij jongeren, is echter geen reden om krachtontwikkeling bij jongeren niet te oefenen en te stimuleren. De problematiek situeert zich voornamelijk in een juiste dosering van de aangeboden prikkels alsook in een correcte technische uitvoering van de krachtoefeningen. Zo treden meer dan 40% van de blessures ten gevolge van krachttraining op in een thuissituatie, op het moment dat kinderen niet begeleid worden. 

Omtrent het effect van training op krachtontwikkeling bij kinderen en jongeren bestaat vrij veel controverse. Dit is vooral gerelateerd aan het gegeven dat groei en maturatie eveneens een invloed hebben op krachtontwikkeling waardoor het additionele effect van training in de krachtwinst soms moeilijk te bepalen is. Tot in de jaren ’80 heerste de opinie dat krachttraining slechts zinvol was vanaf de puberteit, daarbij verwijzend naar het determinerend effect van het mannelijke geslachtshormoon testosteron. Sluitend wetenschappelijk bewijs werd hier echter niet voor gevonden en deze visie werd dan ook eerder ingegeven vanuit intuïtief aanvoelen. Vaak werd in wetenschappelijke studies een geringere krachtwinst gevonden bij jongeren in vergelijking met volwassenen maar hierbij dient de kanttekening gemaakt te worden dat de oefenmodaliteiten verschilden tussen beide groepen. Meer recente onderzoeken tonen aan dat kinderen/jongeren effectief in staat zijn om het krachtpotentieel via krachttraining te bevorderen boven het groei-en maturiteitsgebonden niveau. Een belangrijke factor hierbij is het nastreven van voldoende belastingsintensiteit, vergelijkbaar met klassieke krachtprogramma’s die voorgeschreven worden voor volwassenen. Het dient echter opgemerkt te worden dat de krachtwinst bij jongeren minder gepaard gaat met hypertrofie (een toename in spierdikte, spiervolume), maar eerder het resultaat is van een betere coördinatie en een toename van spieractiviteit (i.e., neuromusculaire adapataties). Een uitgesproken toename in spiermassa door hypertrofie zal pas echt tot uiting komen eens de biologische rijping voldoende is waarbij de productie van mannelijke geslachtshormonen een determinerende rol speelt. Bijgevolg is het periodiseren van krachttraining bij jongeren sterk afhankelijk van de individuele biologische ontwikkeling en maturiteit. Krachttraining op jonge leeftijd zal ook een preventief effect hebben op het optreden van blessures, vooral wanneer in georganiseerde en competitieve vorm sport beoefend wordt. Zo zal de toename van kracht de spieren en pezen zodanig versterken dat het absorptievermogen bij plotse bewegingen verbeterd wordt. Bovendien zal het spierevenwicht rond de gewrichten verbeteren wat eveneens een blessurepreventief effect heeft. 

Algemene richtlijnen

  • Krachttraining bij kinderen start altijd vanuit een veelzijdige krachtontwikkeling met als doel het houdings-en bewegingsapparaat te versterken en het lichaam klaar te maken voor doorgedreven krachttraining i.f.v. prestatie. Dit betekent enerzijds dat oefeningen ter bevordering van de rompstabiliteit en houding essentieel zijn in het schema alsook dat de oefeningen niet mogen focussen op eenzijdige ontwikkeling van spieren. Om de belasting op het lichaam onder controle te houden, wordt bij voorkeur gewerkt met oefeningen waarbij het eigen lichaamsgewicht of lichte supplementaire weerstand overwonnen moet worden. Dergelijk krachtprogramma dat inwerkt op functionele kracht kan uitgevoerd worden tussen de 8-13 jaar. De trainingsomvang kan progressief verhoogd worden over de jaren heen.
  • Vanaf de leeftijd van 14 jaar kan gestart worden met krachttraining met externe gewichten (isotone dynamische krachttraining). Het is aangewezen vooraleer hiermee gestart wordt een orthopedisch onderzoek uit te laten voeren om eventuele ontwikkelingsstoornissen op te sporen. Dit krachtprogramma wordt bij voorkeur uitgevoerd op vaste toestellen waarbij bewegingen verlopen in een gesloten keten waardoor het risico op blessure beperkt is. Het krachtprogramma kan bestaan uit 6-8 oefeningen die de belangrijkste spiergroepen aanspreken aangevuld met core stability oefeningen i.f.v. het versterken van rompmusculatuur. Bij de oefeningen op de toestellen wordt gewerkt aan een intensiteit tussen 60 en 75 % van het maximale gewicht dat kan verplaatst worden (i.e., Repetition Maximum, RM) waarbij 3 reeksen uitgevoerd worden van 10-20 herhalingen telkens met 3-5 minuten rust tussen de reeksen. Aanvullend kan eventueel gestart worden met krachtoefeningen met losse halters (squat, power clean, bench press, …) waarbij de bewegingen in een open keten verlopen. Deze oefeningen zijn vaak sportspecifieker (sluiten aan bij sport waarvoor getraind wordt), maar hebben een groter blessurerisico. Een correcte technische uitvoering is hierbij van cruciaal belang en dient reeds vanaf jonge leeftijd aangeleerd te worden. Deze oefeningen zullen in deze fase van beginnende krachttraining echter uitgevoerd worden met zeer lage belasting (bv. bezemsteel) zodat de volle aandacht kan gaan naar techniek van uitvoering. Naarmate de basiskracht opgebouwd wordt kan het aandeel van deze sportspecifieke krachtoefeningen toenemen alsook het gewicht dat gebruikt wordt bij deze oefenvormen.
  • Er dient rekening gehouden te worden met de biologische ontwikkeling van een individu in het kader van het periodiseren van krachttraining. Tijdens de puberteit (vooral de eerste fase bij aanvang van de groeispurt) is er een verminderde belastbaarheid van de wervelzuil. Daarnaast wordt een individu gevoeliger voor toename van spiermassa eens de productie van mannelijke geslachthormonen begint toe te nemen. Omwille van deze redenen dient de start van het basiskrachtprogramma (zoals hierboven beschreven) aangepast te worden aan de maturiteit van het individu. Zo kunnen vroegrijpe jongeren op jongere leeftijd starten met externe gewichten (12-13 jaar), terwijl laatrijpe jongeren hiermee beter beginnen op latere leeftijd (15-16 jaar). 

Opbouw krachttraining bij kinderen en jongeren

Figuur 3. Overzicht van de opbouw van krachttraining bij kinderen en jongeren

  • Elke krachttraining dient voorafgegaan te worden door een goede cardiovasculaire opwarming. Het verhogen van de lichaams- en spiertemperatuur maakt het lichaam klaar voor het uitvoeren van inspanningen. Zo zal de spier elastischer en meer ontspannen zijn na een goede opwarming wat het blessurerisico reduceert. 
  • Krachttraining dient ook gecombineerd te worden met lenigheidstraining. Doorgedreven krachttraining zal spieren doen verharden en verdikken (zowel acuut als chronisch). Het integreren van stretchoefeningen na de krachttraining is aangewezen - zonder daarbij de pijngrens te overschrijven - om de relaxatie van de spieren na de krachttraining te faciliteren en de spieren terug op rustlengte te brengen.

Vraag & antwoord

  • Is krachttraining bij kinderen gevaarlijk?

Krachttraining bij kinderen kan een negatieve invloed hebben op het houdings- en bewegingsapparaat. Door een éénmalig trauma of herhaalde microtraumata en overbelasting kan de harmonische groeiontwikkeling verstoord worden. Bij aantasting van de beenderkernen kan de groeisnelheid van botten beïnvloed worden. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat indien er aandacht besteed wordt aan een technische correcte uitvoering alsook aan goed opgebouwde belasting dat dit risico gereduceerd wordt tot 0 en krachttraining veeleer een positief effect zal hebben op blessurepreventie.

  • Is krachttraining zinvol bij kinderen?

Goed opgebouwde en gestructureerde krachttraining bij kinderen en jongeren zal het lichaam in zijn globaliteit versterken waardoor dit een positief effect heeft op blessurepreventie. Daarnaast is aangetoond dat krachttraining effectief de krachtontwikkeling stimuleert bij kinderen, voornamelijk door een verbeterde coördinatie en toename van spieractiviteit. Functionele krachttraining (met gebruik van eigen lichaamsgewicht) is bovendien een ideaal fundament om dan vanaf de leeftijd van 14 jaar op een veilige manier met externe gewichten aan krachttraining te doen i.f.v. sportprestatie.

  • Vanaf welke leeftijd kan een kind/jongere starten met krachttraining binnen een fitness-setting (externe gewichten)?

Als algemene richtlijn wordt gesteld dat de leeftijd van 14 jaar geschikt is om te starten met krachttraining gebruik makend van externe gewichten. Dit is de leeftijd waarop de groeispurt bereikt wordt en waar de productie (bij jongens) van mannelijke geslachtshormonen (testosteron) zal toenemen. Dit is een voorwaarde voor het ontwikkelen van spiermassa en dus ook maximale kracht. Hierbij dient wel gesteld te worden dat 14 jaar een richtleeftijd is en dat dit dus niet afgestemd te worden op de biologische ontwikkeling van het individuele kind/jongere: laatrijpe jongeren starten eerder op 15-16 jaar, vroegrijpe jongeren starten op de leeftijd 12-13 jaar. Het eerste programma binnen een fitness-setting dient echter gericht te zijn op het ontwikkelen van de basiskracht waarbij voornamelijk toestellen gebruikt worden (gesloten keten). De intensiteit dient te liggen op 60-75% van de 1RM en er dienen 3 reeksen uitgevoerd te worden van 10-20 herhalingen telkens met 3-5 min rust tussenin. Het programma dient te bestaan uit 6-8 oefeningen waarbij veelzijdige lichamelijke ontwikkeling centraal staat. Dit programma is een voorwaarde om te kunnen starten met losse halters.

  • Is het veilig voor kinderen uit vroeg-specialisatiesporten (gymnastiek, dans, zwemmen, ...) om vroeger te starten met krachttraining binnen een fitness-setting?

Kracht is in vele vroeg-specialisatiesporten een belangrijke prestatiebepalende factor. Het is dan ook niet mogelijk om te wachten tot de leeftijd van 14 jaar vooraleer te starten met doorgedreven krachttraining. Krachttraining binnen een fitness-setting op de leeftijd van 10-14 jaar kunnen zeker zonder risico gebeuren op voorwaarde dat er veel aandacht besteed wordt aan de correcte technische uitvoering en dat er een zekere mate van begeleiding voorzien is. Hoewel dit naar het opbouwen van spiermassa (hypertrofie) niet de ideale leeftijd is, is het noodzakelijk om hiermee vroeg te starten in functie van het bereiken van een topprestatie op de leeftijd tussen 16 en 22 jaar. Het dient echter gesteld te worden dat de vooropgestelde periodisering van kracht over meerdere jaren dient gevolgd te worden, waarbij gestart wordt met functionele kracht, gevolgd door krachttraining op vaste toestellen (basiskracht), en dan pas sportspecifieke krachttraining met losse halters (open keten). 

Vind een expert

 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • An Konings

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Peter Plessers

 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Jos Benders

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Windy Lycke

 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • BVBA Samcon

 • Luc Roland

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Carl De Crée

 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Jitse Maes

  Jitse Maes

  Huisarts, Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Willy Coosemans

 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Erik Van Lierde

 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Johan Roeykens

 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • jana stevens

  Podoloog
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Bruno D'Hulster

 • Jempi Wilssens

 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog

Gerelateerde items

Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten