Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Gezond en Ethisch Sporten vzw, afgekort GES, Zuiderlaan 13, 9000 Gent. Email: info@gezondsporten.be, BTW nummer: BE 0452.946.052

Lid (expert): natuurlijke persoon die bij GES is aangesloten

 

Artikel 2. Algemeen

2.1 Op alle door Gezond en Ethisch Sporten vzw gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is de rechtbank die bevoegd is voor de plaats alwaar de vestiging gelegen is.

2.2 Inschrijving vindt plaats door: het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen én te verzenden én het lidgeld te betalen.

2.3 Na elektronische betaling is het lidmaatschap in orde voor het lopende kalenderjaar. Voor betalingen die gebeuren tussen 1 oktober en 31 december geldt het lidmaatschap ook voor het daarop volgende jaar. Indien er geen betaling is gebeurd, kan er zich niemand beroepen op het lidmaatschap en de daarmee gepaard gaande voordelen.

 

Artikel 3. Betalingsvoorwaarden

3.1 Een betalingsopdracht naar aanleiding van een dienst/lidmaatschap/product van Gezond en Ethisch sporten, doet betaald te worden binnen de termijn vermeld op de betalingsopdracht. Behoudens anders uitdrukkelijk bepaald, bedraagt deze betalingstermijn 30 dagen.

Indien de betaling niet tijdig gebeurt, kan van rechtswege een nalatigheidsintrest berekend worden van 1% per begonnen maand vanaf de 20ste dag na de eerste herinnering. Bovendien wordt volgende forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht:
  • Wanneer de vervaldatum is verstreken sturen we een eerste herinnering (gratis).

  • Indien een tweede herinnering volgt, gaat dit gepaard met aanmaningskosten, afhankelijk van het totale factuurbedrag;
    • Is dit bedragkleiner of gelijk aan €150 dan zijn de aanmaningskosten €20
    • tussen €150 en €500 dan zijn de aanmaningskosten €30 + 10% van het factuurbedrag
    • meer dan €500 dan zijn de aanmaningskosten €65 + 5% van het factuurbedrag met een maximum van €2.000

Artikel 4. Overeenkomst

4.1 Gezond en Ethisch Sporten vzw behoudt zich het recht voor om na het einde van de contractuele periode, de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het lid zal hiervan via de website of via email op de hoogte worden gebracht.

 

Artikel 5. Lidmaatschap

5.1 Het lidmaatschap vangt aan op de datum waarop GES de betaling van het Lid heeft ontvangen.

5.2 Het Lid is op de hoogte dat zijn lidmaatschap steeds afloopt op 31 december van het begonnen jaar (met uitzondering van de betalingen die vanaf 1 oktober gebeuren, deze zullen tot 31 december van het daarop volgende jaar geldig zijn).

5.3 Ook indien het Lid geen gebruik kan of wil maken van andere diensten, die deel uitmaken van Gezond en Ethisch Sporten vzw, heeft hij/zij geen recht op korting en/of terugbetaling van het lidgeld.

 

Artikel 6. Lidmaatschapsgelden

6.1 Lidmaatschapsgelden worden via online, via overschrijving of domiciliëring betaald.

6.2 Indien het lidmaatschap later wordt aangegaan dan het reeds begonnen jaar heeft het lid geen recht op korting. Nieuwe lidmaatschappen, die worden betaald vanaf oktober zullen wel geldig zijn tot 31 december van het daarop volgende jaar.

6.3 Alle prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 7. Privacy

7.1. Gezond en Ethisch Sporten vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

7.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van het Lid is Gezond en Ethisch Sporten vzw.

7.3. Indien het Lid zijn persoonlijke gegevens aan Gezond en ethisch Sporten vzw overmaakt, worden deze in het ledenbestand van GES opgenomen. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt, met uitzondering van aan Gezond en Ethisch Sporten vzw gelieerde ondernemingen die betrokken zijn bij de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst, of daar waar het wettelijk vereist wordt.  De privacy verklaring is te vinden op de website van Gezond en Ethisch Sporten vzw.

7.4. Het Lid kan een overzicht van zijn persoonlijke gegevens en eventueel een rechtzetting van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens zelf doorvoeren via een login op de website of via melding aan info@gezondsporten.be .

 

Artikel 8. Beëindiging Lidmaatschap en schorsing van het lidmaatschap

8.1. Een lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij schriftelijke opzeggening voor 15 december.

8.2. Indien het lidmaatschap voortijdig wordt beëindigd, zal men geen recht hebben op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld.

 

Artikel 9. Informatieverplichting

9.1 Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (bv. adresgegevens) dienen aan Gezond en Ethisch Sporten vzw te worden doorgegeven.

9.2 Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Gezond en Ethisch Sporten vzw kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening gebracht worden van het Lid.

 

Artikel 10. Slotbepaling

10.1 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.

Sluiten