Veelzijdige ontwikkeling vs. vroegtijdige specialisatie

Veelzijdige ontwikkeling vs. vroegtijdige specialisatie

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Sportprofessional Artikel Training Training

Sporten is ook voor kinderen ontzettend gezond en heeft een positieve invloed op hun ontwikkeling en op een gezonde, actieve levensstijl in de toekomst. Maar hoe moet de sportparticipatie van kinderen juist ingevuld worden? Beginnen ze best met het uitvoeren van verschillende sporten om er dan later één te kiezen of is het beter om kinderen zo snel mogelijk te specialiseren in één sport?

Motorische competentie als sleutel voor een gezonde, actieve levensstijl

Het stimuleren van kinderen om te bewegen vanaf zeer jonge leeftijd is van essentieel belang in het bekomen van een gezonde levensstijl op volwassen leeftijd. Waar ‘bewegen’ bij jonge kinderen ook kan aangeboden worden in de dagdagelijkse leefomgeving (school, vrije tijd) van het kind, wordt hiervoor zeer vaak beroep gedaan op sportclubs en andere ‘externe’ organisaties (speelpleinwerking, sportkampen, organisaties Sport Vlaanderen, …). Het aanbieden van de fundamentele motorische vaardigheden (zoals springen, gooien, vangen en lopen) vanaf zeer jonge leeftijd (3-5 jaar) is van cruciaal belang om de motorisch competentie te ontwikkelen. Het is herhaaldelijk aangetoond dat de motorische competentie een sterk positief verband vertoont met gezondheidsgerelateerde fitheid enerzijds en de mate van fysieke activiteit bij kinderen anderzijds. Op deze manier zullen kinderen met een hoge motorische competentie een lager risico hebben op het ontwikkelen van obesitas. Bovendien wordt deze relatie doorgetrokken tot op volwassen leeftijd en is de motorische competentie bijgevolg een voorspeller van levensstijl op latere leeftijd, voor wat betreft fysieke activiteit en gezondheidsgerelateerde fitheid (incl. lichaamsgewicht). Het is dan ook van primordiaal belang dat kinderen reeds op jonge leeftijd in de ‘positive spiral of engagement’ gebracht worden, zoals hieronder voorgesteld in het schema van Stodden et al. (2008) (figuur 1). 

Spiral of engagement

Figuur 1. 'Spiral of engagement': hierin wordt weergegeven hoe motorische competentie de fysieke activiteit, gezond gewicht en fitheid zowel op een positieve als op een negatieve manier kan beïnvloeden (Stodden et al., 2008).

Dit is dan ook de insteek geweest voor het opstarten van het Multimove-project waarin kinderen tussen 3 en 8 jaar op een speelse manier in contact komen met 12 verschillende bewegingsvaardigheden. Op die manier wordt de ontwikkeling van de motorische competentie sterk gestimuleerd wat tevens een positieve impact heeft op sportparticipatie bij kinderen en in brede context op het ontwikkelen van een gezonde levensstijl. Recentelijk echter (i.e., het laatste decennium) worden reeds in vele sportclubs initiatielessen op zeer jonge leeftijd (5-6 jaar) aangeboden. Om de algemene ontwikkeling van de motorische competentie van kinderen te stimuleren is het belangrijk dat deze initiatielessen naast de sportspecifieke vaardigheden ook de algemene bewegingsvaardigheden aanspreken. Deze sportspecifieke initiatielessen sluiten aan bij de groeiende tendens dat een groter aantal kinderen reeds op jonge leeftijd intensiever gaan trainen in functie van een bepaalde sport en sluit aan bij de visie binnen de topsport dat het hoogste prestatieniveau alleen kan bereikt worden wanneer op jonge leeftijd met intensieve training gestart wordt. De vraag dient gesteld te worden of vroegtijdige specialisatie mogelijk een impact kan hebben op de fysiologische, psychologische en sociale ontwikkeling van het kind. 

Multimove

Figuur 2. Multimove

De weg naar topsportprestatie en/of blijvende sportparticipatie

Coté et al. (2009) stellen een ‘Ontwikkelingsmodel voor de sportparticipatie’ (figuur 2) voor dat een goede sturing mogelijk maakt bij het ontwikkelen van sport- en trainingsprogramma’s voor kinderen. In dit model worden richtlijnen gegeven over hoe de sportparticipatie bij kinderen/jongeren kan ingevuld worden en ook worden er verschillende wegen beschreven die kunnen leiden tot het hoogst mogelijke individuele prestatieniveau. Dit kan gaan via vroegtijdige specialisatie of veelzijdige ontwikkeling (of een mengvorm) en dit zal sterk afhangen van het kind zelf (o.a., biologische maturiteit) en de sportdiscipline waarbinnen de jongere zijn hoogste prestatieniveau wil bereiken. 

Vanuit deze sportspecifieke benadering (Coté et al. 2009), in functie van het verwerven van een specifieke expertise in een sportdiscipline, kunnen drie verschillende trainingsfases onderscheiden worden.

Fase 1: Veelzijdige psychomotorische basisontwikkeling

In deze eerste fase, ook wel de ‘sampling’ fase genoemd, dient een veelzijdige psychomotorische  ontwikkeling nagestreefd te worden door middel van het opdoen van bewegingservaringen via het beoefenen van verschillende sporten. De betrokkenheid van het kind is in deze fase veelal ongestructureerd en deze fase heeft dan ook als doel de plezierbeleving te maximaliseren. Door verschillende sporten te beoefenen komen verschillende bewegingsvaardigheden aan bod waardoor de motorische competentie gestimuleerd blijft worden. Gezien deze fase voorkomt op jonge leeftijd waar de hersenen gekenmerkt worden door een grote plasticiteit, is dit een zeer geschikte fase om het bewegingscurriculum van het kind te ontwikkelen. Deze eerste fase neemt klassiek in een 5-tal jaar in beslag en situeert zich in de leeftijdsgroep van 6-12 jaar

Fase 2: Sportspecifieke specialisatie

In deze ‘specialisatiefase’ zal het proeven en beoefenen van verschillende sporten afnemen ten voordele van een meer doorgedreven training in de uiteindelijk gekozen sport. Het opdoen van meer sportspecifieke bewegingservaring vervult in deze fase dan ook een belangrijke rol, waarbij technisch vaardigheden geoptimaliseerd worden en gestart wordt met wedstrijdtraining. De trainingen hoeven zich niet te beperken tot één sportdiscipline maar ook complementaire sporten worden aangeleerd omdat deze de prestatie in de geselecteerde sport ten goede kunnen komen.

Fase 3: Optimalisatie + maximale aanwending specifieke trainingsvormen

Tijdens deze zogenaamde ‘investeringsfase’ zal de jonge sporter zich toeleggen op het bereiken van een hoog niveau door middel van uiterst gestructureerde en intensieve sportspecifieke training. De overgang van fase 2 naar fase 3 verloopt vloeiend en is zeer moeilijk met leeftijdsgrenzen aan te duiden. Meestal schommelt de beginleeftijd tussen 14 en 18 jaar, afhankelijk van individuele factoren en het specifieke karakter van de sport. In deze fase zullen prestatiebepalende technische en fysieke basiseigenschappen systematisch ontwikkeld worden, zal de trainingsomvang en – intensiteit sterk toenemen, net als het aantal wedstrijden waaraan deelgenomen wordt. 

Waar in het verleden de Theory of Deliberate Practice (Ericsson 1993) stelde dat 10 000 uur gespecialiseerde trainingsarbeid noodzakelijk was om te komen tot elite niveau binnen een bepaalde vaardigheid, en dus inherent vroegtijdige specialisatie impliceerde, stelt het Ontwikkelingsmodel voor de sportparticipatie dat topsportprestatie evenzeer kunnen bereikt worden door een veelzijdige ontwikkeling (i.e. diversificatie) op jonge leeftijd. Enkel in de zogenaamde vroeg-specialisatiesporten, waar de topprestatie geleverd moet worden op de leeftijd tussen 14 en 20 jaar (bijv. gymnastiek en kunstschaatsen bij de dames), is het belangrijk om de samplingfase (fase 1) in te korten of over te slaan en dus reeds op jonge leeftijd te starten met gespecialiseerde training. In de mid- en laat-specialisatiesporten zal een diversificatie op jonge leeftijd absoluut niet limiterend werken voor het bereiken van de het hoogste mogelijke individuele prestatieniveau. Bovendien is het aangetoond dat vroegtijdige specialisatie in dergelijke sporten resulteert in een lagere plezierbeleving tijdens het sporten, een hogere drop-out en een hogere incidentie van burn-out en blessures, door de eenzijdige belasting. Bovendien zal de brede basis aan motorische en cognitieve ervaringen van kinderen vanuit de sampling fase getransfereerd kunnen worden naar de primaire sport en daar ook een positieve impact hebben.  

Ontwikkelingsmodel voor sportparticipatie

Figuur 2. Het ontwikkelingsmodel voor de sportparticipatie (Coté et al., 2009).

Naast het vrijwaren van het bereiken van het niveau van de topsportbeoefening, zal een uitgebreide samplingfase (fase 1) een aantal positieve effecten hebben op algemene ontwikkeling van de jongere. Dit is zeker een even belangrijk gegeven aangezien > 99% van de sportende kinderen/jongeren niet in de topsport terecht komen. Zo zal een vroege diversificatie aanleiding geven tot een bestendige sportparticipatie zowel op competitief maar zeker op recreatief niveau. Daarnaast zal het kind in aanraking komen met verschillende omgevingen en veel sportieve ervaringen opdoen. Het omgaan met verlies, respecteren van fairplay, omgaan met ploeggenoten, leidinggevenden, etc. zal de sociale ontwikkeling stimuleren.  

De inhoud van het trainingsprogramma van kinderen/jongeren dient sterk afgestemd te worden op de algemene ontwikkelingskenmerken binnen een bepaalde leeftijdscategorie en op de individuele maturiteitsstatus van het individu. In dit opzicht benadrukken Stratton et al. (2004) het bestaan van ‘Windows of Opportunity’ of fases van verhoogde trainbaarheid voor de psychomotorische en coördinatieve vaardigheden, fysieke basiseigenschappen, en affectief-cognitieve eigenschappen (figuur 3 en 4). Opvallend hierbij is dat de leeftijdscategorie 6 tot 12 jaar de meest geschikte leeftijd is om eigenschappen te ontwikkelen die voornamelijk afhankelijk zijn van adaptaties in neuromusculair systeem (coördinatie, techniek, snelheid). Fysieke basiseigenschappen zoals kracht en uithouding zijn beter trainbaar in een latere leeftijdscategorie (> 12 jaar). Of er effectief dergelijke ‘Windows of Opportunity’ bestaan werd recentelijk door de British Association of Exercise Sciences (BASES) in vraag gesteld. Vanuit een recente opinie wordt vooral sterk de nadruk gelegd op variatie in het trainingsprogramma alsook op de sterke inhoudelijke ontwikkeling van het programma.

Concrete richtlijnen op basis van het Ontwikkelingsmodel voor de sportparticipatie

Het Ontwikkelingsmodel voor de sportparticipatie heeft een aantal implicaties die van belang kunnen zijn naar sportende kinderen, ouders die hun kinderen willen stimuleren om te sporten, en sportclubs in functie van ontwikkeling van jonge sporters naar topsport of blijvende recreatieve sportparticipatie.

1. Kinderen meerdere sporten laten doen: verschillende types

De sampling fase is van essentieel belang voor de brede psychomotorische ontwikkeling van kinderen. Het is aangewezen kinderen van 6-12 jaar verschillende sporten te laten uitvoeren eerder dan te focussen op zeer veel uren in één specifieke sport. Idealiter wordt gekozen uit sporten met een verschillend profiel: balsport-uithoudingssport-terugslagsport-ritmische sport-… om de motorische competentie van het kind zo breed mogelijk te ontwikkelen.

2. Oppikken van jonge, getalenteerde spelers

Rekening houden met het gegeven dat het enkel in de vroegspecialisatiesporten als gymnastiek, zwemmen (bij de meisjes) en dans nodig is om reeds op jonge leeftijd echt gestructureerde training te ondergaan, kan de vraag gesteld worden in welke mate het zin heeft dat jeugdploegen gelinkt aan eliteclubs reeds spelers gaan scouten op zeer jonge leeftijd. Het is evident dat kinderen die op de leeftijd van 6-8 jaar meer uren spenderen aan het beoefenen van 1 sport op dat moment beter kunnen presteren dan kinderen die meerdere sporten beoefenen en slecht 1-2u de specifieke sport. Echter zal het leggen van de brede basis door het beoefenen van meerdere sporten een zeer positieve impact hebben op de prestatie op latere leeftijd (wanneer effectief de specialisatiefase start). 

3. Differentiatie van spelers i.f.v. posities

Het geven van een vaste positie in de ploeg in teamsporten dient uitgesteld te worden tot op de leeftijd 13-14 jaar (en misschien zelfs later). Veel kinderen worden reeds vanaf zeer jonge leeftijd spits, flankspeler, doelman, … en komen de rest van hun sportcarrière niet meer van deze positie los. De selectie gebeurt eveneens zeer vaak op de leeftijd van 12 jaar waarbij de trainer een beoordeling velt op basis van antropometrische en fysieke karakteristieken. Jongeren die vroegrijp zijn en dus op deze leeftijd reeds een uitgesproken gestalte hebben zullen eerder doelman of centrale verdediger worden, terwijl laatrijpe spelers eerder op de flank of in de spits geplaatst worden. De positiespecifieke differentiatie op deze leeftijd is echter geen goed idee omdat de laatrijpe kinderen deze achterstand zullen inhalen. Bij het selecteren van de positie op basis van fysieke eigenschappen dient rekening gehouden te worden met factoren als maturiteit.

Vind een expert

 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Marc Schiltz

 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • jana stevens

  Podoloog
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Carl De Crée

 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Jitse Maes

  Jitse Maes

  Huisarts, Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Bruno D'Hulster

 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Ann Gillis

 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts

Gerelateerde items

Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten