Veelzijdige ontwikkeling vs. vroegtijdige specialisatie

Veelzijdige ontwikkeling vs. vroegtijdige specialisatie

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Sportprofessional Artikel Training Training

Sporten is ook voor kinderen ontzettend gezond en heeft een positieve invloed op hun ontwikkeling en op een gezonde, actieve levensstijl in de toekomst. Maar hoe moet de sportparticipatie van kinderen juist ingevuld worden? Beginnen ze best met het uitvoeren van verschillende sporten om er dan later één te kiezen of is het beter om kinderen zo snel mogelijk te specialiseren in één sport?

Motorische competentie als sleutel voor een gezonde, actieve levensstijl

Het stimuleren van kinderen om te bewegen vanaf zeer jonge leeftijd is van essentieel belang in het bekomen van een gezonde levensstijl op volwassen leeftijd. Waar ‘bewegen’ bij jonge kinderen ook kan aangeboden worden in de dagdagelijkse leefomgeving (school, vrije tijd) van het kind, wordt hiervoor zeer vaak beroep gedaan op sportclubs en andere ‘externe’ organisaties (speelpleinwerking, sportkampen, organisaties Sport Vlaanderen, …). Het aanbieden van de fundamentele motorische vaardigheden (zoals springen, gooien, vangen en lopen) vanaf zeer jonge leeftijd (3-5 jaar) is van cruciaal belang om de motorisch competentie te ontwikkelen. Het is herhaaldelijk aangetoond dat de motorische competentie een sterk positief verband vertoont met gezondheidsgerelateerde fitheid enerzijds en de mate van fysieke activiteit bij kinderen anderzijds. Op deze manier zullen kinderen met een hoge motorische competentie een lager risico hebben op het ontwikkelen van obesitas. Bovendien wordt deze relatie doorgetrokken tot op volwassen leeftijd en is de motorische competentie bijgevolg een voorspeller van levensstijl op latere leeftijd, voor wat betreft fysieke activiteit en gezondheidsgerelateerde fitheid (incl. lichaamsgewicht). Het is dan ook van primordiaal belang dat kinderen reeds op jonge leeftijd in de ‘positive spiral of engagement’ gebracht worden, zoals hieronder voorgesteld in het schema van Stodden et al. (2008) (figuur 1). 

Spiral of engagement

Figuur 1. 'Spiral of engagement': hierin wordt weergegeven hoe motorische competentie de fysieke activiteit, gezond gewicht en fitheid zowel op een positieve als op een negatieve manier kan beïnvloeden (Stodden et al., 2008).

Dit is dan ook de insteek geweest voor het opstarten van het Multimove-project waarin kinderen tussen 3 en 8 jaar op een speelse manier in contact komen met 12 verschillende bewegingsvaardigheden. Op die manier wordt de ontwikkeling van de motorische competentie sterk gestimuleerd wat tevens een positieve impact heeft op sportparticipatie bij kinderen en in brede context op het ontwikkelen van een gezonde levensstijl. Recentelijk echter (i.e., het laatste decennium) worden reeds in vele sportclubs initiatielessen op zeer jonge leeftijd (5-6 jaar) aangeboden. Om de algemene ontwikkeling van de motorische competentie van kinderen te stimuleren is het belangrijk dat deze initiatielessen naast de sportspecifieke vaardigheden ook de algemene bewegingsvaardigheden aanspreken. Deze sportspecifieke initiatielessen sluiten aan bij de groeiende tendens dat een groter aantal kinderen reeds op jonge leeftijd intensiever gaan trainen in functie van een bepaalde sport en sluit aan bij de visie binnen de topsport dat het hoogste prestatieniveau alleen kan bereikt worden wanneer op jonge leeftijd met intensieve training gestart wordt. De vraag dient gesteld te worden of vroegtijdige specialisatie mogelijk een impact kan hebben op de fysiologische, psychologische en sociale ontwikkeling van het kind. 

Multimove

Figuur 2. Multimove

De weg naar topsportprestatie en/of blijvende sportparticipatie

Coté et al. (2009) stellen een ‘Ontwikkelingsmodel voor de sportparticipatie’ (figuur 2) voor dat een goede sturing mogelijk maakt bij het ontwikkelen van sport- en trainingsprogramma’s voor kinderen. In dit model worden richtlijnen gegeven over hoe de sportparticipatie bij kinderen/jongeren kan ingevuld worden en ook worden er verschillende wegen beschreven die kunnen leiden tot het hoogst mogelijke individuele prestatieniveau. Dit kan gaan via vroegtijdige specialisatie of veelzijdige ontwikkeling (of een mengvorm) en dit zal sterk afhangen van het kind zelf (o.a., biologische maturiteit) en de sportdiscipline waarbinnen de jongere zijn hoogste prestatieniveau wil bereiken. 

Vanuit deze sportspecifieke benadering (Coté et al. 2009), in functie van het verwerven van een specifieke expertise in een sportdiscipline, kunnen drie verschillende trainingsfases onderscheiden worden.

Fase 1: Veelzijdige psychomotorische basisontwikkeling

In deze eerste fase, ook wel de ‘sampling’ fase genoemd, dient een veelzijdige psychomotorische  ontwikkeling nagestreefd te worden door middel van het opdoen van bewegingservaringen via het beoefenen van verschillende sporten. De betrokkenheid van het kind is in deze fase veelal ongestructureerd en deze fase heeft dan ook als doel de plezierbeleving te maximaliseren. Door verschillende sporten te beoefenen komen verschillende bewegingsvaardigheden aan bod waardoor de motorische competentie gestimuleerd blijft worden. Gezien deze fase voorkomt op jonge leeftijd waar de hersenen gekenmerkt worden door een grote plasticiteit, is dit een zeer geschikte fase om het bewegingscurriculum van het kind te ontwikkelen. Deze eerste fase neemt klassiek in een 5-tal jaar in beslag en situeert zich in de leeftijdsgroep van 6-12 jaar

Fase 2: Sportspecifieke specialisatie

In deze ‘specialisatiefase’ zal het proeven en beoefenen van verschillende sporten afnemen ten voordele van een meer doorgedreven training in de uiteindelijk gekozen sport. Het opdoen van meer sportspecifieke bewegingservaring vervult in deze fase dan ook een belangrijke rol, waarbij technisch vaardigheden geoptimaliseerd worden en gestart wordt met wedstrijdtraining. De trainingen hoeven zich niet te beperken tot één sportdiscipline maar ook complementaire sporten worden aangeleerd omdat deze de prestatie in de geselecteerde sport ten goede kunnen komen.

Fase 3: Optimalisatie + maximale aanwending specifieke trainingsvormen

Tijdens deze zogenaamde ‘investeringsfase’ zal de jonge sporter zich toeleggen op het bereiken van een hoog niveau door middel van uiterst gestructureerde en intensieve sportspecifieke training. De overgang van fase 2 naar fase 3 verloopt vloeiend en is zeer moeilijk met leeftijdsgrenzen aan te duiden. Meestal schommelt de beginleeftijd tussen 14 en 18 jaar, afhankelijk van individuele factoren en het specifieke karakter van de sport. In deze fase zullen prestatiebepalende technische en fysieke basiseigenschappen systematisch ontwikkeld worden, zal de trainingsomvang en – intensiteit sterk toenemen, net als het aantal wedstrijden waaraan deelgenomen wordt. 

Waar in het verleden de Theory of Deliberate Practice (Ericsson 1993) stelde dat 10 000 uur gespecialiseerde trainingsarbeid noodzakelijk was om te komen tot elite niveau binnen een bepaalde vaardigheid, en dus inherent vroegtijdige specialisatie impliceerde, stelt het Ontwikkelingsmodel voor de sportparticipatie dat topsportprestatie evenzeer kunnen bereikt worden door een veelzijdige ontwikkeling (i.e. diversificatie) op jonge leeftijd. Enkel in de zogenaamde vroeg-specialisatiesporten, waar de topprestatie geleverd moet worden op de leeftijd tussen 14 en 20 jaar (bijv. gymnastiek en kunstschaatsen bij de dames), is het belangrijk om de samplingfase (fase 1) in te korten of over te slaan en dus reeds op jonge leeftijd te starten met gespecialiseerde training. In de mid- en laat-specialisatiesporten zal een diversificatie op jonge leeftijd absoluut niet limiterend werken voor het bereiken van de het hoogste mogelijke individuele prestatieniveau. Bovendien is het aangetoond dat vroegtijdige specialisatie in dergelijke sporten resulteert in een lagere plezierbeleving tijdens het sporten, een hogere drop-out en een hogere incidentie van burn-out en blessures, door de eenzijdige belasting. Bovendien zal de brede basis aan motorische en cognitieve ervaringen van kinderen vanuit de sampling fase getransfereerd kunnen worden naar de primaire sport en daar ook een positieve impact hebben.  

Ontwikkelingsmodel voor sportparticipatie

Figuur 2. Het ontwikkelingsmodel voor de sportparticipatie (Coté et al., 2009).

Naast het vrijwaren van het bereiken van het niveau van de topsportbeoefening, zal een uitgebreide samplingfase (fase 1) een aantal positieve effecten hebben op algemene ontwikkeling van de jongere. Dit is zeker een even belangrijk gegeven aangezien > 99% van de sportende kinderen/jongeren niet in de topsport terecht komen. Zo zal een vroege diversificatie aanleiding geven tot een bestendige sportparticipatie zowel op competitief maar zeker op recreatief niveau. Daarnaast zal het kind in aanraking komen met verschillende omgevingen en veel sportieve ervaringen opdoen. Het omgaan met verlies, respecteren van fairplay, omgaan met ploeggenoten, leidinggevenden, etc. zal de sociale ontwikkeling stimuleren.  

De inhoud van het trainingsprogramma van kinderen/jongeren dient sterk afgestemd te worden op de algemene ontwikkelingskenmerken binnen een bepaalde leeftijdscategorie en op de individuele maturiteitsstatus van het individu. In dit opzicht benadrukken Stratton et al. (2004) het bestaan van ‘Windows of Opportunity’ of fases van verhoogde trainbaarheid voor de psychomotorische en coördinatieve vaardigheden, fysieke basiseigenschappen, en affectief-cognitieve eigenschappen (figuur 3 en 4). Opvallend hierbij is dat de leeftijdscategorie 6 tot 12 jaar de meest geschikte leeftijd is om eigenschappen te ontwikkelen die voornamelijk afhankelijk zijn van adaptaties in neuromusculair systeem (coördinatie, techniek, snelheid). Fysieke basiseigenschappen zoals kracht en uithouding zijn beter trainbaar in een latere leeftijdscategorie (> 12 jaar). Of er effectief dergelijke ‘Windows of Opportunity’ bestaan werd recentelijk door de British Association of Exercise Sciences (BASES) in vraag gesteld. Vanuit een recente opinie wordt vooral sterk de nadruk gelegd op variatie in het trainingsprogramma alsook op de sterke inhoudelijke ontwikkeling van het programma.

Concrete richtlijnen op basis van het Ontwikkelingsmodel voor de sportparticipatie

Het Ontwikkelingsmodel voor de sportparticipatie heeft een aantal implicaties die van belang kunnen zijn naar sportende kinderen, ouders die hun kinderen willen stimuleren om te sporten, en sportclubs in functie van ontwikkeling van jonge sporters naar topsport of blijvende recreatieve sportparticipatie.

1. Kinderen meerdere sporten laten doen: verschillende types

De sampling fase is van essentieel belang voor de brede psychomotorische ontwikkeling van kinderen. Het is aangewezen kinderen van 6-12 jaar verschillende sporten te laten uitvoeren eerder dan te focussen op zeer veel uren in één specifieke sport. Idealiter wordt gekozen uit sporten met een verschillend profiel: balsport-uithoudingssport-terugslagsport-ritmische sport-… om de motorische competentie van het kind zo breed mogelijk te ontwikkelen.

2. Oppikken van jonge, getalenteerde spelers

Rekening houden met het gegeven dat het enkel in de vroegspecialisatiesporten als gymnastiek, zwemmen (bij de meisjes) en dans nodig is om reeds op jonge leeftijd echt gestructureerde training te ondergaan, kan de vraag gesteld worden in welke mate het zin heeft dat jeugdploegen gelinkt aan eliteclubs reeds spelers gaan scouten op zeer jonge leeftijd. Het is evident dat kinderen die op de leeftijd van 6-8 jaar meer uren spenderen aan het beoefenen van 1 sport op dat moment beter kunnen presteren dan kinderen die meerdere sporten beoefenen en slecht 1-2u de specifieke sport. Echter zal het leggen van de brede basis door het beoefenen van meerdere sporten een zeer positieve impact hebben op de prestatie op latere leeftijd (wanneer effectief de specialisatiefase start). 

3. Differentiatie van spelers i.f.v. posities

Het geven van een vaste positie in de ploeg in teamsporten dient uitgesteld te worden tot op de leeftijd 13-14 jaar (en misschien zelfs later). Veel kinderen worden reeds vanaf zeer jonge leeftijd spits, flankspeler, doelman, … en komen de rest van hun sportcarrière niet meer van deze positie los. De selectie gebeurt eveneens zeer vaak op de leeftijd van 12 jaar waarbij de trainer een beoordeling velt op basis van antropometrische en fysieke karakteristieken. Jongeren die vroegrijp zijn en dus op deze leeftijd reeds een uitgesproken gestalte hebben zullen eerder doelman of centrale verdediger worden, terwijl laatrijpe spelers eerder op de flank of in de spits geplaatst worden. De positiespecifieke differentiatie op deze leeftijd is echter geen goed idee omdat de laatrijpe kinderen deze achterstand zullen inhalen. Bij het selecteren van de positie op basis van fysieke eigenschappen dient rekening gehouden te worden met factoren als maturiteit.

Vind een expert

 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist, Bewegingsdeskundige, Andere
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • BVBA Samcon

 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Karel Pardaens

 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Plessers

 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Karl Brack

  Andere arts-specialist
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Ine Schops

  Podoloog
 • Marc Schiltz

 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Trees Dooms

 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Ann Gillis

 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten