Veelzijdige ontwikkeling vs. vroegtijdige specialisatie

Veelzijdige ontwikkeling vs. vroegtijdige specialisatie

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Sportprofessional Artikel Training Training

Sporten is ook voor kinderen ontzettend gezond en heeft een positieve invloed op hun ontwikkeling en op een gezonde, actieve levensstijl in de toekomst. Maar hoe moet de sportparticipatie van kinderen juist ingevuld worden? Beginnen ze best met het uitvoeren van verschillende sporten om er dan later één te kiezen of is het beter om kinderen zo snel mogelijk te specialiseren in één sport?

Motorische competentie als sleutel voor een gezonde, actieve levensstijl

Het stimuleren van kinderen om te bewegen vanaf zeer jonge leeftijd is van essentieel belang in het bekomen van een gezonde levensstijl op volwassen leeftijd. Waar ‘bewegen’ bij jonge kinderen ook kan aangeboden worden in de dagdagelijkse leefomgeving (school, vrije tijd) van het kind, wordt hiervoor zeer vaak beroep gedaan op sportclubs en andere ‘externe’ organisaties (speelpleinwerking, sportkampen, organisaties Sport Vlaanderen, …). Het aanbieden van de fundamentele motorische vaardigheden (zoals springen, gooien, vangen en lopen) vanaf zeer jonge leeftijd (3-5 jaar) is van cruciaal belang om de motorisch competentie te ontwikkelen. Het is herhaaldelijk aangetoond dat de motorische competentie een sterk positief verband vertoont met gezondheidsgerelateerde fitheid enerzijds en de mate van fysieke activiteit bij kinderen anderzijds. Op deze manier zullen kinderen met een hoge motorische competentie een lager risico hebben op het ontwikkelen van obesitas. Bovendien wordt deze relatie doorgetrokken tot op volwassen leeftijd en is de motorische competentie bijgevolg een voorspeller van levensstijl op latere leeftijd, voor wat betreft fysieke activiteit en gezondheidsgerelateerde fitheid (incl. lichaamsgewicht). Het is dan ook van primordiaal belang dat kinderen reeds op jonge leeftijd in de ‘positive spiral of engagement’ gebracht worden, zoals hieronder voorgesteld in het schema van Stodden et al. (2008) (figuur 1). 

Spiral of engagement

Figuur 1. 'Spiral of engagement': hierin wordt weergegeven hoe motorische competentie de fysieke activiteit, gezond gewicht en fitheid zowel op een positieve als op een negatieve manier kan beïnvloeden (Stodden et al., 2008).

Dit is dan ook de insteek geweest voor het opstarten van het Multimove-project waarin kinderen tussen 3 en 8 jaar op een speelse manier in contact komen met 12 verschillende bewegingsvaardigheden. Op die manier wordt de ontwikkeling van de motorische competentie sterk gestimuleerd wat tevens een positieve impact heeft op sportparticipatie bij kinderen en in brede context op het ontwikkelen van een gezonde levensstijl. Recentelijk echter (i.e., het laatste decennium) worden reeds in vele sportclubs initiatielessen op zeer jonge leeftijd (5-6 jaar) aangeboden. Om de algemene ontwikkeling van de motorische competentie van kinderen te stimuleren is het belangrijk dat deze initiatielessen naast de sportspecifieke vaardigheden ook de algemene bewegingsvaardigheden aanspreken. Deze sportspecifieke initiatielessen sluiten aan bij de groeiende tendens dat een groter aantal kinderen reeds op jonge leeftijd intensiever gaan trainen in functie van een bepaalde sport en sluit aan bij de visie binnen de topsport dat het hoogste prestatieniveau alleen kan bereikt worden wanneer op jonge leeftijd met intensieve training gestart wordt. De vraag dient gesteld te worden of vroegtijdige specialisatie mogelijk een impact kan hebben op de fysiologische, psychologische en sociale ontwikkeling van het kind. 

Multimove

Figuur 2. Multimove

De weg naar topsportprestatie en/of blijvende sportparticipatie

Coté et al. (2009) stellen een ‘Ontwikkelingsmodel voor de sportparticipatie’ (figuur 2) voor dat een goede sturing mogelijk maakt bij het ontwikkelen van sport- en trainingsprogramma’s voor kinderen. In dit model worden richtlijnen gegeven over hoe de sportparticipatie bij kinderen/jongeren kan ingevuld worden en ook worden er verschillende wegen beschreven die kunnen leiden tot het hoogst mogelijke individuele prestatieniveau. Dit kan gaan via vroegtijdige specialisatie of veelzijdige ontwikkeling (of een mengvorm) en dit zal sterk afhangen van het kind zelf (o.a., biologische maturiteit) en de sportdiscipline waarbinnen de jongere zijn hoogste prestatieniveau wil bereiken. 

Vanuit deze sportspecifieke benadering (Coté et al. 2009), in functie van het verwerven van een specifieke expertise in een sportdiscipline, kunnen drie verschillende trainingsfases onderscheiden worden.

Fase 1: Veelzijdige psychomotorische basisontwikkeling

In deze eerste fase, ook wel de ‘sampling’ fase genoemd, dient een veelzijdige psychomotorische  ontwikkeling nagestreefd te worden door middel van het opdoen van bewegingservaringen via het beoefenen van verschillende sporten. De betrokkenheid van het kind is in deze fase veelal ongestructureerd en deze fase heeft dan ook als doel de plezierbeleving te maximaliseren. Door verschillende sporten te beoefenen komen verschillende bewegingsvaardigheden aan bod waardoor de motorische competentie gestimuleerd blijft worden. Gezien deze fase voorkomt op jonge leeftijd waar de hersenen gekenmerkt worden door een grote plasticiteit, is dit een zeer geschikte fase om het bewegingscurriculum van het kind te ontwikkelen. Deze eerste fase neemt klassiek in een 5-tal jaar in beslag en situeert zich in de leeftijdsgroep van 6-12 jaar

Fase 2: Sportspecifieke specialisatie

In deze ‘specialisatiefase’ zal het proeven en beoefenen van verschillende sporten afnemen ten voordele van een meer doorgedreven training in de uiteindelijk gekozen sport. Het opdoen van meer sportspecifieke bewegingservaring vervult in deze fase dan ook een belangrijke rol, waarbij technisch vaardigheden geoptimaliseerd worden en gestart wordt met wedstrijdtraining. De trainingen hoeven zich niet te beperken tot één sportdiscipline maar ook complementaire sporten worden aangeleerd omdat deze de prestatie in de geselecteerde sport ten goede kunnen komen.

Fase 3: Optimalisatie + maximale aanwending specifieke trainingsvormen

Tijdens deze zogenaamde ‘investeringsfase’ zal de jonge sporter zich toeleggen op het bereiken van een hoog niveau door middel van uiterst gestructureerde en intensieve sportspecifieke training. De overgang van fase 2 naar fase 3 verloopt vloeiend en is zeer moeilijk met leeftijdsgrenzen aan te duiden. Meestal schommelt de beginleeftijd tussen 14 en 18 jaar, afhankelijk van individuele factoren en het specifieke karakter van de sport. In deze fase zullen prestatiebepalende technische en fysieke basiseigenschappen systematisch ontwikkeld worden, zal de trainingsomvang en – intensiteit sterk toenemen, net als het aantal wedstrijden waaraan deelgenomen wordt. 

Waar in het verleden de Theory of Deliberate Practice (Ericsson 1993) stelde dat 10 000 uur gespecialiseerde trainingsarbeid noodzakelijk was om te komen tot elite niveau binnen een bepaalde vaardigheid, en dus inherent vroegtijdige specialisatie impliceerde, stelt het Ontwikkelingsmodel voor de sportparticipatie dat topsportprestatie evenzeer kunnen bereikt worden door een veelzijdige ontwikkeling (i.e. diversificatie) op jonge leeftijd. Enkel in de zogenaamde vroeg-specialisatiesporten, waar de topprestatie geleverd moet worden op de leeftijd tussen 14 en 20 jaar (bijv. gymnastiek en kunstschaatsen bij de dames), is het belangrijk om de samplingfase (fase 1) in te korten of over te slaan en dus reeds op jonge leeftijd te starten met gespecialiseerde training. In de mid- en laat-specialisatiesporten zal een diversificatie op jonge leeftijd absoluut niet limiterend werken voor het bereiken van de het hoogste mogelijke individuele prestatieniveau. Bovendien is het aangetoond dat vroegtijdige specialisatie in dergelijke sporten resulteert in een lagere plezierbeleving tijdens het sporten, een hogere drop-out en een hogere incidentie van burn-out en blessures, door de eenzijdige belasting. Bovendien zal de brede basis aan motorische en cognitieve ervaringen van kinderen vanuit de sampling fase getransfereerd kunnen worden naar de primaire sport en daar ook een positieve impact hebben.  

Ontwikkelingsmodel voor sportparticipatie

Figuur 2. Het ontwikkelingsmodel voor de sportparticipatie (Coté et al., 2009).

Naast het vrijwaren van het bereiken van het niveau van de topsportbeoefening, zal een uitgebreide samplingfase (fase 1) een aantal positieve effecten hebben op algemene ontwikkeling van de jongere. Dit is zeker een even belangrijk gegeven aangezien > 99% van de sportende kinderen/jongeren niet in de topsport terecht komen. Zo zal een vroege diversificatie aanleiding geven tot een bestendige sportparticipatie zowel op competitief maar zeker op recreatief niveau. Daarnaast zal het kind in aanraking komen met verschillende omgevingen en veel sportieve ervaringen opdoen. Het omgaan met verlies, respecteren van fairplay, omgaan met ploeggenoten, leidinggevenden, etc. zal de sociale ontwikkeling stimuleren.  

De inhoud van het trainingsprogramma van kinderen/jongeren dient sterk afgestemd te worden op de algemene ontwikkelingskenmerken binnen een bepaalde leeftijdscategorie en op de individuele maturiteitsstatus van het individu. In dit opzicht benadrukken Stratton et al. (2004) het bestaan van ‘Windows of Opportunity’ of fases van verhoogde trainbaarheid voor de psychomotorische en coördinatieve vaardigheden, fysieke basiseigenschappen, en affectief-cognitieve eigenschappen (figuur 3 en 4). Opvallend hierbij is dat de leeftijdscategorie 6 tot 12 jaar de meest geschikte leeftijd is om eigenschappen te ontwikkelen die voornamelijk afhankelijk zijn van adaptaties in neuromusculair systeem (coördinatie, techniek, snelheid). Fysieke basiseigenschappen zoals kracht en uithouding zijn beter trainbaar in een latere leeftijdscategorie (> 12 jaar). Of er effectief dergelijke ‘Windows of Opportunity’ bestaan werd recentelijk door de British Association of Exercise Sciences (BASES) in vraag gesteld. Vanuit een recente opinie wordt vooral sterk de nadruk gelegd op variatie in het trainingsprogramma alsook op de sterke inhoudelijke ontwikkeling van het programma.

Concrete richtlijnen op basis van het Ontwikkelingsmodel voor de sportparticipatie

Het Ontwikkelingsmodel voor de sportparticipatie heeft een aantal implicaties die van belang kunnen zijn naar sportende kinderen, ouders die hun kinderen willen stimuleren om te sporten, en sportclubs in functie van ontwikkeling van jonge sporters naar topsport of blijvende recreatieve sportparticipatie.

1. Kinderen meerdere sporten laten doen: verschillende types

De sampling fase is van essentieel belang voor de brede psychomotorische ontwikkeling van kinderen. Het is aangewezen kinderen van 6-12 jaar verschillende sporten te laten uitvoeren eerder dan te focussen op zeer veel uren in één specifieke sport. Idealiter wordt gekozen uit sporten met een verschillend profiel: balsport-uithoudingssport-terugslagsport-ritmische sport-… om de motorische competentie van het kind zo breed mogelijk te ontwikkelen.

2. Oppikken van jonge, getalenteerde spelers

Rekening houden met het gegeven dat het enkel in de vroegspecialisatiesporten als gymnastiek, zwemmen (bij de meisjes) en dans nodig is om reeds op jonge leeftijd echt gestructureerde training te ondergaan, kan de vraag gesteld worden in welke mate het zin heeft dat jeugdploegen gelinkt aan eliteclubs reeds spelers gaan scouten op zeer jonge leeftijd. Het is evident dat kinderen die op de leeftijd van 6-8 jaar meer uren spenderen aan het beoefenen van 1 sport op dat moment beter kunnen presteren dan kinderen die meerdere sporten beoefenen en slecht 1-2u de specifieke sport. Echter zal het leggen van de brede basis door het beoefenen van meerdere sporten een zeer positieve impact hebben op de prestatie op latere leeftijd (wanneer effectief de specialisatiefase start). 

3. Differentiatie van spelers i.f.v. posities

Het geven van een vaste positie in de ploeg in teamsporten dient uitgesteld te worden tot op de leeftijd 13-14 jaar (en misschien zelfs later). Veel kinderen worden reeds vanaf zeer jonge leeftijd spits, flankspeler, doelman, … en komen de rest van hun sportcarrière niet meer van deze positie los. De selectie gebeurt eveneens zeer vaak op de leeftijd van 12 jaar waarbij de trainer een beoordeling velt op basis van antropometrische en fysieke karakteristieken. Jongeren die vroegrijp zijn en dus op deze leeftijd reeds een uitgesproken gestalte hebben zullen eerder doelman of centrale verdediger worden, terwijl laatrijpe spelers eerder op de flank of in de spits geplaatst worden. De positiespecifieke differentiatie op deze leeftijd is echter geen goed idee omdat de laatrijpe kinderen deze achterstand zullen inhalen. Bij het selecteren van de positie op basis van fysieke eigenschappen dient rekening gehouden te worden met factoren als maturiteit.

Vind een expert

 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Huisarts, Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Erik Van Lierde

 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sara Engels

  Gynaecoloog
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Diëtist en Gedrags- & Mindsetspecialist

  Lieselot Wouters

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Barbara Vandenbussche

  Barbara Vandenbussche

  Kinesitherapeut
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Plessers

 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Huisarts, Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • An Konings

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Schiltz

 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut, Trainer
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Tomas Hannes

  Tomas Hannes

  Diëtist, Sportdiëtist, Bewegingsdeskundige, Trainer
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Trees Dooms

 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Gezond en Ethisch Sporten

 • Johan Wens

  Huisarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten