Veelzijdige ontwikkeling vs. vroegtijdige specialisatie

Veelzijdige ontwikkeling vs. vroegtijdige specialisatie

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Sportprofessional Artikel Training Training

Sporten is ook voor kinderen ontzettend gezond en heeft een positieve invloed op hun ontwikkeling en op een gezonde, actieve levensstijl in de toekomst. Maar hoe moet de sportparticipatie van kinderen juist ingevuld worden? Beginnen ze best met het uitvoeren van verschillende sporten om er dan later één te kiezen of is het beter om kinderen zo snel mogelijk te specialiseren in één sport?

Motorische competentie als sleutel voor een gezonde, actieve levensstijl

Het stimuleren van kinderen om te bewegen vanaf zeer jonge leeftijd is van essentieel belang in het bekomen van een gezonde levensstijl op volwassen leeftijd. Waar ‘bewegen’ bij jonge kinderen ook kan aangeboden worden in de dagdagelijkse leefomgeving (school, vrije tijd) van het kind, wordt hiervoor zeer vaak beroep gedaan op sportclubs en andere ‘externe’ organisaties (speelpleinwerking, sportkampen, organisaties Sport Vlaanderen, …). Het aanbieden van de fundamentele motorische vaardigheden (zoals springen, gooien, vangen en lopen) vanaf zeer jonge leeftijd (3-5 jaar) is van cruciaal belang om de motorisch competentie te ontwikkelen. Het is herhaaldelijk aangetoond dat de motorische competentie een sterk positief verband vertoont met gezondheidsgerelateerde fitheid enerzijds en de mate van fysieke activiteit bij kinderen anderzijds. Op deze manier zullen kinderen met een hoge motorische competentie een lager risico hebben op het ontwikkelen van obesitas. Bovendien wordt deze relatie doorgetrokken tot op volwassen leeftijd en is de motorische competentie bijgevolg een voorspeller van levensstijl op latere leeftijd, voor wat betreft fysieke activiteit en gezondheidsgerelateerde fitheid (incl. lichaamsgewicht). Het is dan ook van primordiaal belang dat kinderen reeds op jonge leeftijd in de ‘positive spiral of engagement’ gebracht worden, zoals hieronder voorgesteld in het schema van Stodden et al. (2008) (figuur 1). 

Spiral of engagement

Figuur 1. 'Spiral of engagement': hierin wordt weergegeven hoe motorische competentie de fysieke activiteit, gezond gewicht en fitheid zowel op een positieve als op een negatieve manier kan beïnvloeden (Stodden et al., 2008).

Dit is dan ook de insteek geweest voor het opstarten van het Multimove-project waarin kinderen tussen 3 en 8 jaar op een speelse manier in contact komen met 12 verschillende bewegingsvaardigheden. Op die manier wordt de ontwikkeling van de motorische competentie sterk gestimuleerd wat tevens een positieve impact heeft op sportparticipatie bij kinderen en in brede context op het ontwikkelen van een gezonde levensstijl. Recentelijk echter (i.e., het laatste decennium) worden reeds in vele sportclubs initiatielessen op zeer jonge leeftijd (5-6 jaar) aangeboden. Om de algemene ontwikkeling van de motorische competentie van kinderen te stimuleren is het belangrijk dat deze initiatielessen naast de sportspecifieke vaardigheden ook de algemene bewegingsvaardigheden aanspreken. Deze sportspecifieke initiatielessen sluiten aan bij de groeiende tendens dat een groter aantal kinderen reeds op jonge leeftijd intensiever gaan trainen in functie van een bepaalde sport en sluit aan bij de visie binnen de topsport dat het hoogste prestatieniveau alleen kan bereikt worden wanneer op jonge leeftijd met intensieve training gestart wordt. De vraag dient gesteld te worden of vroegtijdige specialisatie mogelijk een impact kan hebben op de fysiologische, psychologische en sociale ontwikkeling van het kind. 

Multimove

Figuur 2. Multimove

De weg naar topsportprestatie en/of blijvende sportparticipatie

Coté et al. (2009) stellen een ‘Ontwikkelingsmodel voor de sportparticipatie’ (figuur 2) voor dat een goede sturing mogelijk maakt bij het ontwikkelen van sport- en trainingsprogramma’s voor kinderen. In dit model worden richtlijnen gegeven over hoe de sportparticipatie bij kinderen/jongeren kan ingevuld worden en ook worden er verschillende wegen beschreven die kunnen leiden tot het hoogst mogelijke individuele prestatieniveau. Dit kan gaan via vroegtijdige specialisatie of veelzijdige ontwikkeling (of een mengvorm) en dit zal sterk afhangen van het kind zelf (o.a., biologische maturiteit) en de sportdiscipline waarbinnen de jongere zijn hoogste prestatieniveau wil bereiken. 

Vanuit deze sportspecifieke benadering (Coté et al. 2009), in functie van het verwerven van een specifieke expertise in een sportdiscipline, kunnen drie verschillende trainingsfases onderscheiden worden.

Fase 1: Veelzijdige psychomotorische basisontwikkeling

In deze eerste fase, ook wel de ‘sampling’ fase genoemd, dient een veelzijdige psychomotorische  ontwikkeling nagestreefd te worden door middel van het opdoen van bewegingservaringen via het beoefenen van verschillende sporten. De betrokkenheid van het kind is in deze fase veelal ongestructureerd en deze fase heeft dan ook als doel de plezierbeleving te maximaliseren. Door verschillende sporten te beoefenen komen verschillende bewegingsvaardigheden aan bod waardoor de motorische competentie gestimuleerd blijft worden. Gezien deze fase voorkomt op jonge leeftijd waar de hersenen gekenmerkt worden door een grote plasticiteit, is dit een zeer geschikte fase om het bewegingscurriculum van het kind te ontwikkelen. Deze eerste fase neemt klassiek in een 5-tal jaar in beslag en situeert zich in de leeftijdsgroep van 6-12 jaar

Fase 2: Sportspecifieke specialisatie

In deze ‘specialisatiefase’ zal het proeven en beoefenen van verschillende sporten afnemen ten voordele van een meer doorgedreven training in de uiteindelijk gekozen sport. Het opdoen van meer sportspecifieke bewegingservaring vervult in deze fase dan ook een belangrijke rol, waarbij technisch vaardigheden geoptimaliseerd worden en gestart wordt met wedstrijdtraining. De trainingen hoeven zich niet te beperken tot één sportdiscipline maar ook complementaire sporten worden aangeleerd omdat deze de prestatie in de geselecteerde sport ten goede kunnen komen.

Fase 3: Optimalisatie + maximale aanwending specifieke trainingsvormen

Tijdens deze zogenaamde ‘investeringsfase’ zal de jonge sporter zich toeleggen op het bereiken van een hoog niveau door middel van uiterst gestructureerde en intensieve sportspecifieke training. De overgang van fase 2 naar fase 3 verloopt vloeiend en is zeer moeilijk met leeftijdsgrenzen aan te duiden. Meestal schommelt de beginleeftijd tussen 14 en 18 jaar, afhankelijk van individuele factoren en het specifieke karakter van de sport. In deze fase zullen prestatiebepalende technische en fysieke basiseigenschappen systematisch ontwikkeld worden, zal de trainingsomvang en – intensiteit sterk toenemen, net als het aantal wedstrijden waaraan deelgenomen wordt. 

Waar in het verleden de Theory of Deliberate Practice (Ericsson 1993) stelde dat 10 000 uur gespecialiseerde trainingsarbeid noodzakelijk was om te komen tot elite niveau binnen een bepaalde vaardigheid, en dus inherent vroegtijdige specialisatie impliceerde, stelt het Ontwikkelingsmodel voor de sportparticipatie dat topsportprestatie evenzeer kunnen bereikt worden door een veelzijdige ontwikkeling (i.e. diversificatie) op jonge leeftijd. Enkel in de zogenaamde vroeg-specialisatiesporten, waar de topprestatie geleverd moet worden op de leeftijd tussen 14 en 20 jaar (bijv. gymnastiek en kunstschaatsen bij de dames), is het belangrijk om de samplingfase (fase 1) in te korten of over te slaan en dus reeds op jonge leeftijd te starten met gespecialiseerde training. In de mid- en laat-specialisatiesporten zal een diversificatie op jonge leeftijd absoluut niet limiterend werken voor het bereiken van de het hoogste mogelijke individuele prestatieniveau. Bovendien is het aangetoond dat vroegtijdige specialisatie in dergelijke sporten resulteert in een lagere plezierbeleving tijdens het sporten, een hogere drop-out en een hogere incidentie van burn-out en blessures, door de eenzijdige belasting. Bovendien zal de brede basis aan motorische en cognitieve ervaringen van kinderen vanuit de sampling fase getransfereerd kunnen worden naar de primaire sport en daar ook een positieve impact hebben.  

Ontwikkelingsmodel voor sportparticipatie

Figuur 2. Het ontwikkelingsmodel voor de sportparticipatie (Coté et al., 2009).

Naast het vrijwaren van het bereiken van het niveau van de topsportbeoefening, zal een uitgebreide samplingfase (fase 1) een aantal positieve effecten hebben op algemene ontwikkeling van de jongere. Dit is zeker een even belangrijk gegeven aangezien > 99% van de sportende kinderen/jongeren niet in de topsport terecht komen. Zo zal een vroege diversificatie aanleiding geven tot een bestendige sportparticipatie zowel op competitief maar zeker op recreatief niveau. Daarnaast zal het kind in aanraking komen met verschillende omgevingen en veel sportieve ervaringen opdoen. Het omgaan met verlies, respecteren van fairplay, omgaan met ploeggenoten, leidinggevenden, etc. zal de sociale ontwikkeling stimuleren.  

De inhoud van het trainingsprogramma van kinderen/jongeren dient sterk afgestemd te worden op de algemene ontwikkelingskenmerken binnen een bepaalde leeftijdscategorie en op de individuele maturiteitsstatus van het individu. In dit opzicht benadrukken Stratton et al. (2004) het bestaan van ‘Windows of Opportunity’ of fases van verhoogde trainbaarheid voor de psychomotorische en coördinatieve vaardigheden, fysieke basiseigenschappen, en affectief-cognitieve eigenschappen (figuur 3 en 4). Opvallend hierbij is dat de leeftijdscategorie 6 tot 12 jaar de meest geschikte leeftijd is om eigenschappen te ontwikkelen die voornamelijk afhankelijk zijn van adaptaties in neuromusculair systeem (coördinatie, techniek, snelheid). Fysieke basiseigenschappen zoals kracht en uithouding zijn beter trainbaar in een latere leeftijdscategorie (> 12 jaar). Of er effectief dergelijke ‘Windows of Opportunity’ bestaan werd recentelijk door de British Association of Exercise Sciences (BASES) in vraag gesteld. Vanuit een recente opinie wordt vooral sterk de nadruk gelegd op variatie in het trainingsprogramma alsook op de sterke inhoudelijke ontwikkeling van het programma.

Concrete richtlijnen op basis van het Ontwikkelingsmodel voor de sportparticipatie

Het Ontwikkelingsmodel voor de sportparticipatie heeft een aantal implicaties die van belang kunnen zijn naar sportende kinderen, ouders die hun kinderen willen stimuleren om te sporten, en sportclubs in functie van ontwikkeling van jonge sporters naar topsport of blijvende recreatieve sportparticipatie.

1. Kinderen meerdere sporten laten doen: verschillende types

De sampling fase is van essentieel belang voor de brede psychomotorische ontwikkeling van kinderen. Het is aangewezen kinderen van 6-12 jaar verschillende sporten te laten uitvoeren eerder dan te focussen op zeer veel uren in één specifieke sport. Idealiter wordt gekozen uit sporten met een verschillend profiel: balsport-uithoudingssport-terugslagsport-ritmische sport-… om de motorische competentie van het kind zo breed mogelijk te ontwikkelen.

2. Oppikken van jonge, getalenteerde spelers

Rekening houden met het gegeven dat het enkel in de vroegspecialisatiesporten als gymnastiek, zwemmen (bij de meisjes) en dans nodig is om reeds op jonge leeftijd echt gestructureerde training te ondergaan, kan de vraag gesteld worden in welke mate het zin heeft dat jeugdploegen gelinkt aan eliteclubs reeds spelers gaan scouten op zeer jonge leeftijd. Het is evident dat kinderen die op de leeftijd van 6-8 jaar meer uren spenderen aan het beoefenen van 1 sport op dat moment beter kunnen presteren dan kinderen die meerdere sporten beoefenen en slecht 1-2u de specifieke sport. Echter zal het leggen van de brede basis door het beoefenen van meerdere sporten een zeer positieve impact hebben op de prestatie op latere leeftijd (wanneer effectief de specialisatiefase start). 

3. Differentiatie van spelers i.f.v. posities

Het geven van een vaste positie in de ploeg in teamsporten dient uitgesteld te worden tot op de leeftijd 13-14 jaar (en misschien zelfs later). Veel kinderen worden reeds vanaf zeer jonge leeftijd spits, flankspeler, doelman, … en komen de rest van hun sportcarrière niet meer van deze positie los. De selectie gebeurt eveneens zeer vaak op de leeftijd van 12 jaar waarbij de trainer een beoordeling velt op basis van antropometrische en fysieke karakteristieken. Jongeren die vroegrijp zijn en dus op deze leeftijd reeds een uitgesproken gestalte hebben zullen eerder doelman of centrale verdediger worden, terwijl laatrijpe spelers eerder op de flank of in de spits geplaatst worden. De positiespecifieke differentiatie op deze leeftijd is echter geen goed idee omdat de laatrijpe kinderen deze achterstand zullen inhalen. Bij het selecteren van de positie op basis van fysieke eigenschappen dient rekening gehouden te worden met factoren als maturiteit.

Vind een expert

 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Sara Engels

  Gynaecoloog
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Plessers

 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Roeykens

 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Willy Coosemans

 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Karel Pardaens

 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Gezond en Ethisch Sporten

 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Diëtist en Gedrags- & Mindsetspecialist

  Lieselot Wouters

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Luc Roland

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut, Trainer
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Marc Schiltz

 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts

Gerelateerde items

Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten