Veelzijdige ontwikkeling vs. vroegtijdige specialisatie

Veelzijdige ontwikkeling vs. vroegtijdige specialisatie

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Sportprofessional Artikel Training Training

Sporten is ook voor kinderen ontzettend gezond en heeft een positieve invloed op hun ontwikkeling en op een gezonde, actieve levensstijl in de toekomst. Maar hoe moet de sportparticipatie van kinderen juist ingevuld worden? Beginnen ze best met het uitvoeren van verschillende sporten om er dan later één te kiezen of is het beter om kinderen zo snel mogelijk te specialiseren in één sport?

Motorische competentie als sleutel voor een gezonde, actieve levensstijl

Het stimuleren van kinderen om te bewegen vanaf zeer jonge leeftijd is van essentieel belang in het bekomen van een gezonde levensstijl op volwassen leeftijd. Waar ‘bewegen’ bij jonge kinderen ook kan aangeboden worden in de dagdagelijkse leefomgeving (school, vrije tijd) van het kind, wordt hiervoor zeer vaak beroep gedaan op sportclubs en andere ‘externe’ organisaties (speelpleinwerking, sportkampen, organisaties Sport Vlaanderen, …). Het aanbieden van de fundamentele motorische vaardigheden (zoals springen, gooien, vangen en lopen) vanaf zeer jonge leeftijd (3-5 jaar) is van cruciaal belang om de motorisch competentie te ontwikkelen. Het is herhaaldelijk aangetoond dat de motorische competentie een sterk positief verband vertoont met gezondheidsgerelateerde fitheid enerzijds en de mate van fysieke activiteit bij kinderen anderzijds. Op deze manier zullen kinderen met een hoge motorische competentie een lager risico hebben op het ontwikkelen van obesitas. Bovendien wordt deze relatie doorgetrokken tot op volwassen leeftijd en is de motorische competentie bijgevolg een voorspeller van levensstijl op latere leeftijd, voor wat betreft fysieke activiteit en gezondheidsgerelateerde fitheid (incl. lichaamsgewicht). Het is dan ook van primordiaal belang dat kinderen reeds op jonge leeftijd in de ‘positive spiral of engagement’ gebracht worden, zoals hieronder voorgesteld in het schema van Stodden et al. (2008) (figuur 1). 

Spiral of engagement

Figuur 1. 'Spiral of engagement': hierin wordt weergegeven hoe motorische competentie de fysieke activiteit, gezond gewicht en fitheid zowel op een positieve als op een negatieve manier kan beïnvloeden (Stodden et al., 2008).

Dit is dan ook de insteek geweest voor het opstarten van het Multimove-project waarin kinderen tussen 3 en 8 jaar op een speelse manier in contact komen met 12 verschillende bewegingsvaardigheden. Op die manier wordt de ontwikkeling van de motorische competentie sterk gestimuleerd wat tevens een positieve impact heeft op sportparticipatie bij kinderen en in brede context op het ontwikkelen van een gezonde levensstijl. Recentelijk echter (i.e., het laatste decennium) worden reeds in vele sportclubs initiatielessen op zeer jonge leeftijd (5-6 jaar) aangeboden. Om de algemene ontwikkeling van de motorische competentie van kinderen te stimuleren is het belangrijk dat deze initiatielessen naast de sportspecifieke vaardigheden ook de algemene bewegingsvaardigheden aanspreken. Deze sportspecifieke initiatielessen sluiten aan bij de groeiende tendens dat een groter aantal kinderen reeds op jonge leeftijd intensiever gaan trainen in functie van een bepaalde sport en sluit aan bij de visie binnen de topsport dat het hoogste prestatieniveau alleen kan bereikt worden wanneer op jonge leeftijd met intensieve training gestart wordt. De vraag dient gesteld te worden of vroegtijdige specialisatie mogelijk een impact kan hebben op de fysiologische, psychologische en sociale ontwikkeling van het kind. 

Multimove

Figuur 2. Multimove

De weg naar topsportprestatie en/of blijvende sportparticipatie

Coté et al. (2009) stellen een ‘Ontwikkelingsmodel voor de sportparticipatie’ (figuur 2) voor dat een goede sturing mogelijk maakt bij het ontwikkelen van sport- en trainingsprogramma’s voor kinderen. In dit model worden richtlijnen gegeven over hoe de sportparticipatie bij kinderen/jongeren kan ingevuld worden en ook worden er verschillende wegen beschreven die kunnen leiden tot het hoogst mogelijke individuele prestatieniveau. Dit kan gaan via vroegtijdige specialisatie of veelzijdige ontwikkeling (of een mengvorm) en dit zal sterk afhangen van het kind zelf (o.a., biologische maturiteit) en de sportdiscipline waarbinnen de jongere zijn hoogste prestatieniveau wil bereiken. 

Vanuit deze sportspecifieke benadering (Coté et al. 2009), in functie van het verwerven van een specifieke expertise in een sportdiscipline, kunnen drie verschillende trainingsfases onderscheiden worden.

Fase 1: Veelzijdige psychomotorische basisontwikkeling

In deze eerste fase, ook wel de ‘sampling’ fase genoemd, dient een veelzijdige psychomotorische  ontwikkeling nagestreefd te worden door middel van het opdoen van bewegingservaringen via het beoefenen van verschillende sporten. De betrokkenheid van het kind is in deze fase veelal ongestructureerd en deze fase heeft dan ook als doel de plezierbeleving te maximaliseren. Door verschillende sporten te beoefenen komen verschillende bewegingsvaardigheden aan bod waardoor de motorische competentie gestimuleerd blijft worden. Gezien deze fase voorkomt op jonge leeftijd waar de hersenen gekenmerkt worden door een grote plasticiteit, is dit een zeer geschikte fase om het bewegingscurriculum van het kind te ontwikkelen. Deze eerste fase neemt klassiek in een 5-tal jaar in beslag en situeert zich in de leeftijdsgroep van 6-12 jaar

Fase 2: Sportspecifieke specialisatie

In deze ‘specialisatiefase’ zal het proeven en beoefenen van verschillende sporten afnemen ten voordele van een meer doorgedreven training in de uiteindelijk gekozen sport. Het opdoen van meer sportspecifieke bewegingservaring vervult in deze fase dan ook een belangrijke rol, waarbij technisch vaardigheden geoptimaliseerd worden en gestart wordt met wedstrijdtraining. De trainingen hoeven zich niet te beperken tot één sportdiscipline maar ook complementaire sporten worden aangeleerd omdat deze de prestatie in de geselecteerde sport ten goede kunnen komen.

Fase 3: Optimalisatie + maximale aanwending specifieke trainingsvormen

Tijdens deze zogenaamde ‘investeringsfase’ zal de jonge sporter zich toeleggen op het bereiken van een hoog niveau door middel van uiterst gestructureerde en intensieve sportspecifieke training. De overgang van fase 2 naar fase 3 verloopt vloeiend en is zeer moeilijk met leeftijdsgrenzen aan te duiden. Meestal schommelt de beginleeftijd tussen 14 en 18 jaar, afhankelijk van individuele factoren en het specifieke karakter van de sport. In deze fase zullen prestatiebepalende technische en fysieke basiseigenschappen systematisch ontwikkeld worden, zal de trainingsomvang en – intensiteit sterk toenemen, net als het aantal wedstrijden waaraan deelgenomen wordt. 

Waar in het verleden de Theory of Deliberate Practice (Ericsson 1993) stelde dat 10 000 uur gespecialiseerde trainingsarbeid noodzakelijk was om te komen tot elite niveau binnen een bepaalde vaardigheid, en dus inherent vroegtijdige specialisatie impliceerde, stelt het Ontwikkelingsmodel voor de sportparticipatie dat topsportprestatie evenzeer kunnen bereikt worden door een veelzijdige ontwikkeling (i.e. diversificatie) op jonge leeftijd. Enkel in de zogenaamde vroeg-specialisatiesporten, waar de topprestatie geleverd moet worden op de leeftijd tussen 14 en 20 jaar (bijv. gymnastiek en kunstschaatsen bij de dames), is het belangrijk om de samplingfase (fase 1) in te korten of over te slaan en dus reeds op jonge leeftijd te starten met gespecialiseerde training. In de mid- en laat-specialisatiesporten zal een diversificatie op jonge leeftijd absoluut niet limiterend werken voor het bereiken van de het hoogste mogelijke individuele prestatieniveau. Bovendien is het aangetoond dat vroegtijdige specialisatie in dergelijke sporten resulteert in een lagere plezierbeleving tijdens het sporten, een hogere drop-out en een hogere incidentie van burn-out en blessures, door de eenzijdige belasting. Bovendien zal de brede basis aan motorische en cognitieve ervaringen van kinderen vanuit de sampling fase getransfereerd kunnen worden naar de primaire sport en daar ook een positieve impact hebben.  

Ontwikkelingsmodel voor sportparticipatie

Figuur 2. Het ontwikkelingsmodel voor de sportparticipatie (Coté et al., 2009).

Naast het vrijwaren van het bereiken van het niveau van de topsportbeoefening, zal een uitgebreide samplingfase (fase 1) een aantal positieve effecten hebben op algemene ontwikkeling van de jongere. Dit is zeker een even belangrijk gegeven aangezien > 99% van de sportende kinderen/jongeren niet in de topsport terecht komen. Zo zal een vroege diversificatie aanleiding geven tot een bestendige sportparticipatie zowel op competitief maar zeker op recreatief niveau. Daarnaast zal het kind in aanraking komen met verschillende omgevingen en veel sportieve ervaringen opdoen. Het omgaan met verlies, respecteren van fairplay, omgaan met ploeggenoten, leidinggevenden, etc. zal de sociale ontwikkeling stimuleren.  

De inhoud van het trainingsprogramma van kinderen/jongeren dient sterk afgestemd te worden op de algemene ontwikkelingskenmerken binnen een bepaalde leeftijdscategorie en op de individuele maturiteitsstatus van het individu. In dit opzicht benadrukken Stratton et al. (2004) het bestaan van ‘Windows of Opportunity’ of fases van verhoogde trainbaarheid voor de psychomotorische en coördinatieve vaardigheden, fysieke basiseigenschappen, en affectief-cognitieve eigenschappen (figuur 3 en 4). Opvallend hierbij is dat de leeftijdscategorie 6 tot 12 jaar de meest geschikte leeftijd is om eigenschappen te ontwikkelen die voornamelijk afhankelijk zijn van adaptaties in neuromusculair systeem (coördinatie, techniek, snelheid). Fysieke basiseigenschappen zoals kracht en uithouding zijn beter trainbaar in een latere leeftijdscategorie (> 12 jaar). Of er effectief dergelijke ‘Windows of Opportunity’ bestaan werd recentelijk door de British Association of Exercise Sciences (BASES) in vraag gesteld. Vanuit een recente opinie wordt vooral sterk de nadruk gelegd op variatie in het trainingsprogramma alsook op de sterke inhoudelijke ontwikkeling van het programma.

Concrete richtlijnen op basis van het Ontwikkelingsmodel voor de sportparticipatie

Het Ontwikkelingsmodel voor de sportparticipatie heeft een aantal implicaties die van belang kunnen zijn naar sportende kinderen, ouders die hun kinderen willen stimuleren om te sporten, en sportclubs in functie van ontwikkeling van jonge sporters naar topsport of blijvende recreatieve sportparticipatie.

1. Kinderen meerdere sporten laten doen: verschillende types

De sampling fase is van essentieel belang voor de brede psychomotorische ontwikkeling van kinderen. Het is aangewezen kinderen van 6-12 jaar verschillende sporten te laten uitvoeren eerder dan te focussen op zeer veel uren in één specifieke sport. Idealiter wordt gekozen uit sporten met een verschillend profiel: balsport-uithoudingssport-terugslagsport-ritmische sport-… om de motorische competentie van het kind zo breed mogelijk te ontwikkelen.

2. Oppikken van jonge, getalenteerde spelers

Rekening houden met het gegeven dat het enkel in de vroegspecialisatiesporten als gymnastiek, zwemmen (bij de meisjes) en dans nodig is om reeds op jonge leeftijd echt gestructureerde training te ondergaan, kan de vraag gesteld worden in welke mate het zin heeft dat jeugdploegen gelinkt aan eliteclubs reeds spelers gaan scouten op zeer jonge leeftijd. Het is evident dat kinderen die op de leeftijd van 6-8 jaar meer uren spenderen aan het beoefenen van 1 sport op dat moment beter kunnen presteren dan kinderen die meerdere sporten beoefenen en slecht 1-2u de specifieke sport. Echter zal het leggen van de brede basis door het beoefenen van meerdere sporten een zeer positieve impact hebben op de prestatie op latere leeftijd (wanneer effectief de specialisatiefase start). 

3. Differentiatie van spelers i.f.v. posities

Het geven van een vaste positie in de ploeg in teamsporten dient uitgesteld te worden tot op de leeftijd 13-14 jaar (en misschien zelfs later). Veel kinderen worden reeds vanaf zeer jonge leeftijd spits, flankspeler, doelman, … en komen de rest van hun sportcarrière niet meer van deze positie los. De selectie gebeurt eveneens zeer vaak op de leeftijd van 12 jaar waarbij de trainer een beoordeling velt op basis van antropometrische en fysieke karakteristieken. Jongeren die vroegrijp zijn en dus op deze leeftijd reeds een uitgesproken gestalte hebben zullen eerder doelman of centrale verdediger worden, terwijl laatrijpe spelers eerder op de flank of in de spits geplaatst worden. De positiespecifieke differentiatie op deze leeftijd is echter geen goed idee omdat de laatrijpe kinderen deze achterstand zullen inhalen. Bij het selecteren van de positie op basis van fysieke eigenschappen dient rekening gehouden te worden met factoren als maturiteit.

Vind een expert

 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Willy Coosemans

 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jitse Maes

  Jitse Maes

  Huisarts, Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Karel Pardaens

 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • BVBA Samcon

 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Carl De Crée

 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Roeykens

 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Trees Dooms

 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Schiltz

 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts

Gerelateerde items

Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten