Wat is VO2max en hoe wordt deze bepaald?

Wat is VO2max en hoe wordt deze bepaald?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Training

In de sportwereld wordt vaak gesproken van VO2max, wat staat voor je maximale zuurstofopname. Deze parameter zegt iets over je niveau als atleet en kan tevens gebruikt worden bij het opstellen van je individuele trainingszones. Je VO2max wordt bepaald a.d.h.v. metingen van de gasuitwisseling tijdens een inspanningstest. Hier kom je meer te weten over de gasmetingen tijdens een inspanningstest en over de betekenis van VO2max.

In De inspanningscurve: theorie achter trainingszones werd deze theorie toegelicht a.d.h.v. de lactaatcurve die wordt opgesteld tijdens een inspanningstest. De aerobe en anaerobe drempel verdelen deze curve in drie zones waarbinnen je – afhankelijk van je doel – kan trainen. Wanneer je zo’n inspanningstest afneemt worden er nog meer metingen uitgevoerd dan alleen maar je lactaatwaarden. Een belangrijke meting is de gasuitwisseling, welke wordt gebruikt om je maximale zuurstofopname (VO2max) te bepalen. De gegevens die hierbij worden verzameld, geven veel info over je drempels en over je niveau als atleet.

Hier kom je te weten welke gassen worden gemeten, waarna wordt uitgelegd hoe deze juist worden geregistreerd tijdens een inspanningstest. Vervolgens wordt het belang van zuurstof a.d.h.v. VO2max en koolstofdioxide a.d.h.v. buffering toegelicht, om uiteindelijk de gekende definities voor de aerobe en anaerobe drempel aan te vullen met deze nieuwe informatie.

 

De gassen in je lichaam tijdens een inspanning 

Wanneer je sport heeft je lichaam zuurstof (O2) nodig om energie te leveren voor de inspanning (zie aeroob energiesysteem) – zonder dit gas kan je uiteraard niet overleven. Je ademt zuurstof in en dat komt via je longen in je bloed, waardoor het wordt vervoerd naar verschillende organen, zoals je werkende spieren gedurende het sporten. Je spieren zullen het aangevoerde zuurstof gebruiken via ingewikkelde biochemische processen om je lichaam van energie te voorzien. 

Een tweede belangrijk gas betreffende inspanning is koolstofdioxide (CO2). Dit wordt, in tegenstelling tot zuurstof, niet gebruikt maar gevormd tijdens de verscheidene biochemische processen die plaatsvinden in je sportende lichaam. Zo ontstaat er CO2 enerzijds tijdens de verbranding van koolhydraten (onder de vorm van glucose) en vetten (onder de vorm van vrije vetzuren), en anderzijds tijdens de buffering van een afvalproduct dat wordt gevormd tijdens inspanning (zie verder).

Kort samengevat wordt tijdens het sporten voornamelijk zuurstof aangevoerd (inademen) en koolstofdioxide afgevoerd (uitademen) van de spieren.

Inspanningscurve gasuitwisseling 4

  

Meting van de gasuitwisseling tijdens een inspanningstest

Het is hoofdzakelijk de uitwisseling van deze twee belangrijke gassen (O2 en CO2) die worden gemeten tijdens een inspanningstest. Je kent het beeld wel van de typische inspanningstesten: sporters die aan het afzien zijn op de fiets of de loopband met een masker of mondstuk. Het is via dit mondstuk dat je gasuitwisseling wordt gemeten terwijl je de test aan het afleggen bent. 

De lucht die je uitademt komt terecht in het mondstuk en wordt via een kleine buis gebracht naar een meettoestel (een spirometer) waar de concentraties zuurstof en koolstofdioxide van de uitgeademde lucht bepaald worden. De waarden van de lucht die je hebt uitgeademd wordt vergeleken met de bekende concentraties zuurstof (20,93%) en koolstofdioxide (0,03%) van de lucht die je altijd inademt – dus ook wanneer je sport. Door de in- en uitgeademde lucht te vergelijken kan je berekenen hoeveel koolstofdioxide geproduceerd werd door je lichaam (CO2 ingeademd is kleiner dan CO2 uitgeademd) en hoeveel zuurstof werd opgenomen (O2 ingeademd is groter dan O2 uitgeademd) doorheen de hele inspanning. Deze laatste waarde krijgt de naam ‘zuurstofopname’ (VO2) en wordt absoluut uitgedrukt in liter zuurstof per minuut (l/min) of relatief in milliliter zuurstof per minuut per kilogram (ml/min/kg).

 

Maximale zuurstofopname: wat is dat?

Wanneer de zuurstofopname tijdens een graduele inspanningsproef (stijgende intensiteit) in een grafiek wordt gezet, wordt volgende curve verkregen:


Inspanningscurve gasuitwisseling 1

Je ziet dat de zuurstofopname tijdens elke verhoging even nodig heeft om te stabiliseren. Het cardiovasculair en het musculair systeem moeten zich namelijk progressief aanpassen aan de inspanning. De zuurstofopname zal stijgen met een toenemende belasting, dit tot de curve duidelijk afvlakt: de zuurstofopname stijgt niet meer terwijl de intensiteit nog wel toeneemt. Dit is het punt van je maximale zuurstofopname of VO2max: de maximale hoeveelheid zuurstof die je spieren (lichaam) per tijdseenheid kunnen opnemen en gebruiken voor de productie van energie. Of met andere woorden: je bloedsomloop heeft haar maximale transportcapaciteit voor zuurstof bereikt. Iemand die dus meer zuurstof kan opnemen, kan meer energie produceren en een betere prestatie leveren. Het is deze parameter die je maximale uithoudingsvermogen (het vermogen van je lichaam om gedurende lange tijd een lichamelijke inspanning te kunnen volhouden) bepaalt.

Het is dan ook zo dat personen met een hoge maximale zuurstofopname meestal uitblinken in uithoudingssporten of de zogenaamde duursporten (lopen, fietsen, zwemmen, langlaufen, …). Het is namelijk een prestatiebepalende factor in deze sporten. Om verschillende atleten met elkaar te vergelijken wordt de zuurstofopname gedeeld door het lichaamsgewicht en wordt dan uitgedrukt in milliliter zuurstof per minuut per kilogram (ml/min/kg).

De waarden voor VO2max liggen ongeveer tussen de 10 (niet getraind, overgewicht, pathologie) en 90 ml/min/kg (mannelijke topatleet cross-country skiën). Een gemiddelde VO2max voor 20-jarige mannen is 40-45 ml/min/kg en voor een voetballer is dit ongeveer 55-60 ml/min/kg.

 

Welke factoren bepalen je maximale zuurstofopname?

Je VO2max wordt beïnvloed door allerlei zaken:

  • TestmethodeHoe meer spiermassa wordt ingezet bij een inspanning, des te hoger de maximale zuurstofopname. Zo ligt je VO2max als je een inspanningstest aflegt op een loopband dan ook meestal hoger dan wanneer je de test zou afleggen op een fiets (behalve voor zeer goed getrainde wielrenners) aangezien je bij het lopen je been- en armspieren gebruikt, en bij het fietsen vooral je beenspieren het werk doen.
  • Leeftijd. Je bereikt de piek van je maximale zuurstofopname rond je 18-20 jaar, waarna deze stabiel blijft tot je 30 jaar bij inactiviteit en tot je 40-45 jaar bij training. Hierna zal het dalen met ongeveer 0,6% per jaar, primair te wijten aan de daling van je hartslag (wat leeftijdsgebonden is). Het is namelijk zo dat hoe meer zuurstof je hart naar je spieren kan sturen, hoe hoger je VO2max ligt. Wanneer je hartslag daalt (wat gebeurt bij het ouder worden) zal er een lagere toevoer zijn van zuurstof van het hart naar je spieren, met als gevolg een lagere maximale zuurstofopname.
  • Geslacht. De VO2max ligt bij mannen gemiddeld 15 tot 30% hoger dan bij vrouwen. Dit zou te wijten zijn aan verschillende lichaamssamenstellingen (vrouwen hebben bijvoorbeeld meer lichaamsvet) en een hoger hemoglobinegehalte bij de man (hemoglobine is de stof die zuurstof vervoert in het bloed).
  • Erfelijkheid. Studies met tweelingen (ideaal om de erfelijkheid van verschillende zaken te onderzoeken) wijzen uit dat je maximale zuurstofopname voor een groot deel (tot 93%) wordt bepaald door genetische factoren. Om deze reden ben je toch ietwat wel of niet voorbeschikt voor uithoudingssporten. 
  • Trainingstoestand. Doordat je genetische factoren voornamelijk je VO2max bepalen, is deze parameter nog beperkt trainbaar (20-25%). Dit kan je doen door uithoudingstraining. Het trainingseffect betreffende de VO2max zal voornamelijk zichtbaar zijn bij beginnende sporters. Als je al lang aan het trainen bent, zal je hoogst mogelijke VO2max hoogstwaarschijnlijk al behaald zijn.
  • Trainingsstatus. Je maximale zuurstofopname zal ongetwijfeld lager liggen dan deze van pakweg Koen Naert, een Belgische marathonloper. De VO2max-waarden van getrainde atleten liggen beduidend hoger dan deze van ongetrainden. Binnen sporten bestaat er tevens een onderscheid in de waarden van de allerbesten. Zo worden bijvoorbeeld de hoogste waarden gevonden bij langlaufers aangezien ze zowel hun armen als benen gebruiken, gevolgd door marathonlopers en biatlon, met gymnasten en gewichtheffers als hekkensluiters. Hoe minder uithouding ertoe doet in je sport (aerobe energielevering: zuurstof), hoe lager de VO2max zal liggen van de atleten.

 

Intensiteit uitdrukken d.m.v. je VO2max

Naast het percentage van je maximale hartslag (%HSmax) of je hartslagreserve (%HSreserve), kan tevens het percentage van je maximale zuurstofopname (%VO2max) gebruikt worden om de intensiteit van een inspanning of je training uit te drukken. Het gaat zelfs nog verder: %VO2max wordt gebruikt om te kijken of je aerobe en/of anaerobe drempel nog verbeterd kunnen worden en dus naar rechts kunnen worden opgeschoven op de inspanningscurve. Hierbij zet je je VO2 van je aerobe of je anaerobe drempel op je VO2max. Laten we het uitleggen a.d.h.v. een voorbeeld:

Lars legt een inspanningstest af op de loopband. Achteraf wordt zijn aerobe drempel (snelheid: 10,8 km/h en VO2: 42,3 ml/min/kg), anaerobe drempel (snelheid: 15,8 km/h en VO2: 58,2 ml/min/kg) en zijn VO2max (66,7 ml/min/kg) bepaalt. Als we zijn aerobe drempel relateren aan zijn maximale zuurstofopname kunnen we concluderen dat zijn aerobe drempel ligt op 63,4% van zijn VO2max (= 42,3/66,7). Hetzelfde wordt gedaan voor zijn anaerobe drempel: deze ligt op 87,3% VO2max (= 58,2/66,7).

Algemeen wordt er aanvaard dat je aerobe drempel opgedreven kan worden naar ongeveer 70% VO2max en je anaerobe drempel tot ongeveer 90-92% VO2max. Op deze manier kan worden nagegaan of je je drempels nog kan opschuiven en je dus veel basis moet trainen (voor je aerobe drempel) of net intensiever moet trainen (voor je anaerobe drempel). Kijk hiervoor terug naar de uitleg over de verschillende trainingszones in De inspanningscurve: de theorie achter trainen.

Zo kan Lars beide drempels nog verbeteren: zijn aerobe drempel ongeveer met 6% en zijn anaerobe drempel ongeveer met 4%. Hij start het best met voldoende basis te trainen om eerst en vooral zijn aerobe drempel te perfectioneren.

 

Wat is dan de betekenis van koolstofdioxide tijdens inspanning?

Je weet nu al heel veel over de rol van zuurstof tijdens de meting van je gasuitwisseling wanneer je een inspanningstest uitvoert. De gemeten concentraties koolstofdioxide zijn zeker niet minder belangrijk. Hierboven werd reeds vermeld dat CO2 wordt geproduceerd enerzijds door de verbranding van voedingsstoffen (koolhydraten en vetten) en doordat er anderzijds een buffering plaatsvindt. Hiervoor moet je terugdenken aan de kennis over de vorming van melkzuur wanneer koolhydraten als energiebron worden verbruikt tijdens de inspanningstest. Op een bepaald moment vindt er een eerste lichte stijging plaats in je lactaatcurve (je aerobe drempel): er wordt melkzuur gevormd door de verbranding van koolhydraten, en zal splitsen in lactaat en waterstofionen (waarvan deze laatste instaat voor de verzuring van je lichaam). Er is echter een bepaalde hoeveelheid bicarbonaat aanwezig (HCO3) in je lichaam dat kan reageren met waterstofionen waardoor water en koolstofdioxide wordt gevormd:

Bicarbonaat + waterstofion ⟹ water + koolstofdioxide
HCO3 + H+ ⟹ H2O + CO2

Doordat bicarbonaat reageert met de waterstofionen, wordt je lichaam geneutraliseerd en zal de hoeveelheid van deze ionen in je sportende lichaam op pijl worden gehouden waardoor je nog niet in verzuring gaat. De gemeten hoeveelheid CO2 via je mondmasker zal op het moment van je aerobe drempel beperkt toenemen door de buffering. Als de intensiteit (snelheid/wattage) wordt opgedreven zal er zoveel lactaat en waterstofionen worden gevormd dat je lichaam het niet meer aankan om deze ionen te neutraliseren: je buffercapaciteit is overschreden en je hebt je anaerobe drempel bereikt: de lactaatconcentratie gaat sterk de lucht in.


Inspanningscurve gasuitwisseling 2

Met deze info kunnen we de reeds opgestelde definities van de aerobe en de anaerobe drempel aanpassen:

Aerobe drempel

De eerste drempel – of de aerobe drempel – is de belasting (wattage/snelheid) waarop je lichaam tijdens de inspanning melkzuur (en dus waterstofionen en lactaat) begint te vormen als bijproduct van de aerobe verbranding van suikers (aerobe energielevering: gebruik van zuurstof). Het is een indicator voor de verschuiving van hoofdzakelijk vetverbranding naar de verbranding van suikers als energiebron. De gevormde waterstofionen, die instaan voor verzuring, worden gebufferd door bicarbonaat.
⟹ De snelheid die je kan aanhouden zonder te veel energie te moeten leveren.

Anaerobe drempel

De tweede drempel – of de anaerobe drempel – is de belasting (wattage/snelheid) waarop je lichaam tijdens de inspanning niet meer voldoende zuurstof opneemt om het gevormde melkzuur te neutraliseren en je lactaat bijgevolg begint op te hopen in de spieren en het bloed. Het is een indicator voor de verschuiving van voornamelijk de verbranding van suikers waarbij zuurstof wordt gebruikt (aeroob), naar de splitsing van suikers zonder de tussenkomst van zuurstof (anaerobe energielevering) waarbij lactaat als restproduct overblijft. De anaerobe drempel is kortweg je verzuringsgrensDit is het moment dat de buffercapaciteit van je lichaam (bicarbonaat) wordt overschreden en de gevormde waterstofionen niet meer geneutraliseerd kunnen worden waardoor je lichaam in verzuring zal gaan. 
⟹ De snelheid waarbij je in het rood gaat tijdens je inspanning.


Inspanningscurve gasuitwisseling 3

Vind een expert

 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Kris Vandecasteele

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Rik Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Kathy Velle

  Podoloog
 • Lianne De Mey

  1&2
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Thomas Luyckx

  Orthopedisch chirurg
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Ilse Cupers

  1&2
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Cathy Kuppens

  Cardioloog
 • Carl De Crée

 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Petra Bruggeman

  Sportarts
 • Maryam Shahabpour

  Radioloog
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Dominique Slock

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Kristiaan Vandenecker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Danny Grimonpont

  Kinesitherapeut
 • Olivier Verborgt

  Orthopedisch chirurg
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sofie Rummens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Windy Lycke

 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Jempi Wilssens

 • Kevin Robson

  Trainer
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • BVBA Samcon

 • Erik Witvrouw

  Sportkinesitherapeut
 • Frank Wezenbeek

  Kinesitherapeut
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Jan De Decker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Herman Colpin

  Huisarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Veerle Palmers

  Podoloog
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • BV Dokter Simon Verdonck

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • André Dewit

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Justine Stevens

 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Simon Derycke

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Thomas Van de Moortel

  Kinesitherapeut
 • Anneleen Geerts

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Anne Mertens

  Huisarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • David Vander Elst

  Sportkinesitherapeut
 • Willy Coosemans

 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Staf Moyson

  Sportkinesitherapeut
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • André Ausloos

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Ine Schops

  Osteopaat
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Erik Van Lierde

 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Raf De Bruyn

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Geert Vileyn

  Huisarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Kathleen Merckaert

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Mike Kamphuys

  Trainer
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Gustaaf Van Mechelen

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Geert Potloot

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Jo Verstuyft

  Apotheker
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Ward Thorrez

  Kinesitherapeut
 • Ingrid Willems

  Podoloog
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Marc Geenen
  Communicatiemanager

  Marc Geenen

 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Tijl Bertels

  Sportdiëtist
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Ann Gillis

 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Axel Decraene

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Guy De Lendtdecker

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Steven Van Raemdonck

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Jan Mathieu

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Sara Van Bostraeten

 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Glenn Van Laer

  Kinesitherapeut
 • Marc Schiltz

  2&3
 • Karel Pardaens

  11&17&21
 • Tom Decorte

  Kinesitherapeut
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Benedicte Baelde

  Kinesitherapeut

Gerelateerde items

Training
Effect van leeftijd op de sportprestatie

Het effect van leeftijd op de prestatiecapaciteit

Sporter Blog Training
Training
Meer trainen, minder progressie_SG

Meer trainen, minder progressie: Mismatch in trainingsbelasting tussen coach en roeier

Sportprofessional Artikel Training
Training
Krachttraining bij kinderen en jongeren

Krachttraining bij kinderen en jongeren

Sporter Sportprofessional Artikel Training
Training
Veelzijdige ontwikkeling vs. vroegtijdige specialisatie.png

Veelzijdige ontwikkeling vs. vroegtijdige specialisatie

Sporter Sportprofessional Artikel Training
Sluiten