Wat is VO2max en hoe wordt deze bepaald?

Wat is VO2max en hoe wordt deze bepaald?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Training

In de sportwereld wordt vaak gesproken van VO2max, wat staat voor je maximale zuurstofopname. Deze parameter zegt iets over je niveau als atleet en kan tevens gebruikt worden bij het opstellen van je individuele trainingszones. Je VO2max wordt bepaald a.d.h.v. metingen van de gasuitwisseling tijdens een inspanningstest. Hier kom je meer te weten over de gasmetingen tijdens een inspanningstest en over de betekenis van VO2max.

In De inspanningscurve: theorie achter trainingszones werd deze theorie toegelicht a.d.h.v. de lactaatcurve die wordt opgesteld tijdens een inspanningstest. De aerobe en anaerobe drempel verdelen deze curve in drie zones waarbinnen je – afhankelijk van je doel – kan trainen. Wanneer je zo’n inspanningstest afneemt worden er nog meer metingen uitgevoerd dan alleen maar je lactaatwaarden. Een belangrijke meting is de gasuitwisseling, welke wordt gebruikt om je maximale zuurstofopname (VO2max) te bepalen. De gegevens die hierbij worden verzameld, geven veel info over je drempels en over je niveau als atleet.

Hier kom je te weten welke gassen worden gemeten, waarna wordt uitgelegd hoe deze juist worden geregistreerd tijdens een inspanningstest. Vervolgens wordt het belang van zuurstof a.d.h.v. VO2max en koolstofdioxide a.d.h.v. buffering toegelicht, om uiteindelijk de gekende definities voor de aerobe en anaerobe drempel aan te vullen met deze nieuwe informatie.

 

De gassen in je lichaam tijdens een inspanning 

Wanneer je sport heeft je lichaam zuurstof (O2) nodig om energie te leveren voor de inspanning (zie aeroob energiesysteem) – zonder dit gas kan je uiteraard niet overleven. Je ademt zuurstof in en dat komt via je longen in je bloed, waardoor het wordt vervoerd naar verschillende organen, zoals je werkende spieren gedurende het sporten. Je spieren zullen het aangevoerde zuurstof gebruiken via ingewikkelde biochemische processen om je lichaam van energie te voorzien. 

Een tweede belangrijk gas betreffende inspanning is koolstofdioxide (CO2). Dit wordt, in tegenstelling tot zuurstof, niet gebruikt maar gevormd tijdens de verscheidene biochemische processen die plaatsvinden in je sportende lichaam. Zo ontstaat er CO2 enerzijds tijdens de verbranding van koolhydraten (onder de vorm van glucose) en vetten (onder de vorm van vrije vetzuren), en anderzijds tijdens de buffering van een afvalproduct dat wordt gevormd tijdens inspanning (zie verder).

Kort samengevat wordt tijdens het sporten voornamelijk zuurstof aangevoerd (inademen) en koolstofdioxide afgevoerd (uitademen) van de spieren.

Inspanningscurve gasuitwisseling 4

  

Meting van de gasuitwisseling tijdens een inspanningstest

Het is hoofdzakelijk de uitwisseling van deze twee belangrijke gassen (O2 en CO2) die worden gemeten tijdens een inspanningstest. Je kent het beeld wel van de typische inspanningstesten: sporters die aan het afzien zijn op de fiets of de loopband met een masker of mondstuk. Het is via dit mondstuk dat je gasuitwisseling wordt gemeten terwijl je de test aan het afleggen bent. 

De lucht die je uitademt komt terecht in het mondstuk en wordt via een kleine buis gebracht naar een meettoestel (een spirometer) waar de concentraties zuurstof en koolstofdioxide van de uitgeademde lucht bepaald worden. De waarden van de lucht die je hebt uitgeademd wordt vergeleken met de bekende concentraties zuurstof (20,93%) en koolstofdioxide (0,03%) van de lucht die je altijd inademt – dus ook wanneer je sport. Door de in- en uitgeademde lucht te vergelijken kan je berekenen hoeveel koolstofdioxide geproduceerd werd door je lichaam (CO2 ingeademd is kleiner dan CO2 uitgeademd) en hoeveel zuurstof werd opgenomen (O2 ingeademd is groter dan O2 uitgeademd) doorheen de hele inspanning. Deze laatste waarde krijgt de naam ‘zuurstofopname’ (VO2) en wordt absoluut uitgedrukt in liter zuurstof per minuut (l/min) of relatief in milliliter zuurstof per minuut per kilogram (ml/min/kg).

 

Maximale zuurstofopname: wat is dat?

Wanneer de zuurstofopname tijdens een graduele inspanningsproef (stijgende intensiteit) in een grafiek wordt gezet, wordt volgende curve verkregen:


Inspanningscurve gasuitwisseling 1

Je ziet dat de zuurstofopname tijdens elke verhoging even nodig heeft om te stabiliseren. Het cardiovasculair en het musculair systeem moeten zich namelijk progressief aanpassen aan de inspanning. De zuurstofopname zal stijgen met een toenemende belasting, dit tot de curve duidelijk afvlakt: de zuurstofopname stijgt niet meer terwijl de intensiteit nog wel toeneemt. Dit is het punt van je maximale zuurstofopname of VO2max: de maximale hoeveelheid zuurstof die je spieren (lichaam) per tijdseenheid kunnen opnemen en gebruiken voor de productie van energie. Of met andere woorden: je bloedsomloop heeft haar maximale transportcapaciteit voor zuurstof bereikt. Iemand die dus meer zuurstof kan opnemen, kan meer energie produceren en een betere prestatie leveren. Het is deze parameter die je maximale uithoudingsvermogen (het vermogen van je lichaam om gedurende lange tijd een lichamelijke inspanning te kunnen volhouden) bepaalt.

Het is dan ook zo dat personen met een hoge maximale zuurstofopname meestal uitblinken in uithoudingssporten of de zogenaamde duursporten (lopen, fietsen, zwemmen, langlaufen, …). Het is namelijk een prestatiebepalende factor in deze sporten. Om verschillende atleten met elkaar te vergelijken wordt de zuurstofopname gedeeld door het lichaamsgewicht en wordt dan uitgedrukt in milliliter zuurstof per minuut per kilogram (ml/min/kg).

De waarden voor VO2max liggen ongeveer tussen de 10 (niet getraind, overgewicht, pathologie) en 90 ml/min/kg (mannelijke topatleet cross-country skiën). Een gemiddelde VO2max voor 20-jarige mannen is 40-45 ml/min/kg en voor een voetballer is dit ongeveer 55-60 ml/min/kg.

 

Welke factoren bepalen je maximale zuurstofopname?

Je VO2max wordt beïnvloed door allerlei zaken:

  • TestmethodeHoe meer spiermassa wordt ingezet bij een inspanning, des te hoger de maximale zuurstofopname. Zo ligt je VO2max als je een inspanningstest aflegt op een loopband dan ook meestal hoger dan wanneer je de test zou afleggen op een fiets (behalve voor zeer goed getrainde wielrenners) aangezien je bij het lopen je been- en armspieren gebruikt, en bij het fietsen vooral je beenspieren het werk doen.
  • Leeftijd. Je bereikt de piek van je maximale zuurstofopname rond je 18-20 jaar, waarna deze stabiel blijft tot je 30 jaar bij inactiviteit en tot je 40-45 jaar bij training. Hierna zal het dalen met ongeveer 0,6% per jaar, primair te wijten aan de daling van je hartslag (wat leeftijdsgebonden is). Het is namelijk zo dat hoe meer zuurstof je hart naar je spieren kan sturen, hoe hoger je VO2max ligt. Wanneer je hartslag daalt (wat gebeurt bij het ouder worden) zal er een lagere toevoer zijn van zuurstof van het hart naar je spieren, met als gevolg een lagere maximale zuurstofopname.
  • Geslacht. De VO2max ligt bij mannen gemiddeld 15 tot 30% hoger dan bij vrouwen. Dit zou te wijten zijn aan verschillende lichaamssamenstellingen (vrouwen hebben bijvoorbeeld meer lichaamsvet) en een hoger hemoglobinegehalte bij de man (hemoglobine is de stof die zuurstof vervoert in het bloed).
  • Erfelijkheid. Studies met tweelingen (ideaal om de erfelijkheid van verschillende zaken te onderzoeken) wijzen uit dat je maximale zuurstofopname voor een groot deel (tot 93%) wordt bepaald door genetische factoren. Om deze reden ben je toch ietwat wel of niet voorbeschikt voor uithoudingssporten. 
  • Trainingstoestand. Doordat je genetische factoren voornamelijk je VO2max bepalen, is deze parameter nog beperkt trainbaar (20-25%). Dit kan je doen door uithoudingstraining. Het trainingseffect betreffende de VO2max zal voornamelijk zichtbaar zijn bij beginnende sporters. Als je al lang aan het trainen bent, zal je hoogst mogelijke VO2max hoogstwaarschijnlijk al behaald zijn.
  • Trainingsstatus. Je maximale zuurstofopname zal ongetwijfeld lager liggen dan deze van pakweg Koen Naert, een Belgische marathonloper. De VO2max-waarden van getrainde atleten liggen beduidend hoger dan deze van ongetrainden. Binnen sporten bestaat er tevens een onderscheid in de waarden van de allerbesten. Zo worden bijvoorbeeld de hoogste waarden gevonden bij langlaufers aangezien ze zowel hun armen als benen gebruiken, gevolgd door marathonlopers en biatlon, met gymnasten en gewichtheffers als hekkensluiters. Hoe minder uithouding ertoe doet in je sport (aerobe energielevering: zuurstof), hoe lager de VO2max zal liggen van de atleten.

 

Intensiteit uitdrukken d.m.v. je VO2max

Naast het percentage van je maximale hartslag (%HSmax) of je hartslagreserve (%HSreserve), kan tevens het percentage van je maximale zuurstofopname (%VO2max) gebruikt worden om de intensiteit van een inspanning of je training uit te drukken. Het gaat zelfs nog verder: %VO2max wordt gebruikt om te kijken of je aerobe en/of anaerobe drempel nog verbeterd kunnen worden en dus naar rechts kunnen worden opgeschoven op de inspanningscurve. Hierbij zet je je VO2 van je aerobe of je anaerobe drempel op je VO2max. Laten we het uitleggen a.d.h.v. een voorbeeld:

Lars legt een inspanningstest af op de loopband. Achteraf wordt zijn aerobe drempel (snelheid: 10,8 km/h en VO2: 42,3 ml/min/kg), anaerobe drempel (snelheid: 15,8 km/h en VO2: 58,2 ml/min/kg) en zijn VO2max (66,7 ml/min/kg) bepaalt. Als we zijn aerobe drempel relateren aan zijn maximale zuurstofopname kunnen we concluderen dat zijn aerobe drempel ligt op 63,4% van zijn VO2max (= 42,3/66,7). Hetzelfde wordt gedaan voor zijn anaerobe drempel: deze ligt op 87,3% VO2max (= 58,2/66,7).

Algemeen wordt er aanvaard dat je aerobe drempel opgedreven kan worden naar ongeveer 70% VO2max en je anaerobe drempel tot ongeveer 90-92% VO2max. Op deze manier kan worden nagegaan of je je drempels nog kan opschuiven en je dus veel basis moet trainen (voor je aerobe drempel) of net intensiever moet trainen (voor je anaerobe drempel). Kijk hiervoor terug naar de uitleg over de verschillende trainingszones in De inspanningscurve: de theorie achter trainen.

Zo kan Lars beide drempels nog verbeteren: zijn aerobe drempel ongeveer met 6% en zijn anaerobe drempel ongeveer met 4%. Hij start het best met voldoende basis te trainen om eerst en vooral zijn aerobe drempel te perfectioneren.

 

Wat is dan de betekenis van koolstofdioxide tijdens inspanning?

Je weet nu al heel veel over de rol van zuurstof tijdens de meting van je gasuitwisseling wanneer je een inspanningstest uitvoert. De gemeten concentraties koolstofdioxide zijn zeker niet minder belangrijk. Hierboven werd reeds vermeld dat CO2 wordt geproduceerd enerzijds door de verbranding van voedingsstoffen (koolhydraten en vetten) en doordat er anderzijds een buffering plaatsvindt. Hiervoor moet je terugdenken aan de kennis over de vorming van melkzuur wanneer koolhydraten als energiebron worden verbruikt tijdens de inspanningstest. Op een bepaald moment vindt er een eerste lichte stijging plaats in je lactaatcurve (je aerobe drempel): er wordt melkzuur gevormd door de verbranding van koolhydraten, en zal splitsen in lactaat en waterstofionen (waarvan deze laatste instaat voor de verzuring van je lichaam). Er is echter een bepaalde hoeveelheid bicarbonaat aanwezig (HCO3) in je lichaam dat kan reageren met waterstofionen waardoor water en koolstofdioxide wordt gevormd:

Bicarbonaat + waterstofion ⟹ water + koolstofdioxide
HCO3 + H+ ⟹ H2O + CO2

Doordat bicarbonaat reageert met de waterstofionen, wordt je lichaam geneutraliseerd en zal de hoeveelheid van deze ionen in je sportende lichaam op pijl worden gehouden waardoor je nog niet in verzuring gaat. De gemeten hoeveelheid CO2 via je mondmasker zal op het moment van je aerobe drempel beperkt toenemen door de buffering. Als de intensiteit (snelheid/wattage) wordt opgedreven zal er zoveel lactaat en waterstofionen worden gevormd dat je lichaam het niet meer aankan om deze ionen te neutraliseren: je buffercapaciteit is overschreden en je hebt je anaerobe drempel bereikt: de lactaatconcentratie gaat sterk de lucht in.


Inspanningscurve gasuitwisseling 2

Met deze info kunnen we de reeds opgestelde definities van de aerobe en de anaerobe drempel aanpassen:

Aerobe drempel

De eerste drempel – of de aerobe drempel – is de belasting (wattage/snelheid) waarop je lichaam tijdens de inspanning melkzuur (en dus waterstofionen en lactaat) begint te vormen als bijproduct van de aerobe verbranding van suikers (aerobe energielevering: gebruik van zuurstof). Het is een indicator voor de verschuiving van hoofdzakelijk vetverbranding naar de verbranding van suikers als energiebron. De gevormde waterstofionen, die instaan voor verzuring, worden gebufferd door bicarbonaat.
⟹ De snelheid die je kan aanhouden zonder te veel energie te moeten leveren.

Anaerobe drempel

De tweede drempel – of de anaerobe drempel – is de belasting (wattage/snelheid) waarop je lichaam tijdens de inspanning niet meer voldoende zuurstof opneemt om het gevormde melkzuur te neutraliseren en je lactaat bijgevolg begint op te hopen in de spieren en het bloed. Het is een indicator voor de verschuiving van voornamelijk de verbranding van suikers waarbij zuurstof wordt gebruikt (aeroob), naar de splitsing van suikers zonder de tussenkomst van zuurstof (anaerobe energielevering) waarbij lactaat als restproduct overblijft. De anaerobe drempel is kortweg je verzuringsgrensDit is het moment dat de buffercapaciteit van je lichaam (bicarbonaat) wordt overschreden en de gevormde waterstofionen niet meer geneutraliseerd kunnen worden waardoor je lichaam in verzuring zal gaan. 
⟹ De snelheid waarbij je in het rood gaat tijdens je inspanning.


Inspanningscurve gasuitwisseling 3

Vind een expert

 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Marc Schiltz

 • Willy Coosemans

 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Ine Schops

  Podoloog
 • Ann Gillis

 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Erik Van Lierde

 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Carl De Crée

 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Justine Stevens

 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Bruno D'Hulster

 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Roben dedecker

 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Cedric Arijs

  Cedric Arijs

  Sportpsycholoog
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Filip Parmentier

  Sportarts

Gerelateerde items

Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
GF2Snow Week 6.png

Get Fit 2 Snow - Week 6

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training
Blessurepreventie
GF2Snow Week 5.png

Get Fit 2 Snow - Week 5

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training
Sluiten