Wat is VO2max en hoe wordt deze bepaald?

Wat is VO2max en hoe wordt deze bepaald?

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Training Training

In de sportwereld wordt vaak gesproken van VO2max, wat staat voor je maximale zuurstofopname. Deze parameter zegt iets over je niveau als atleet en kan tevens gebruikt worden bij het opstellen van je individuele trainingszones. Je VO2max wordt bepaald a.d.h.v. metingen van de gasuitwisseling tijdens een inspanningstest. Hier kom je meer te weten over de gasmetingen tijdens een inspanningstest en over de betekenis van VO2max.

In De inspanningscurve: theorie achter trainingszones werd deze theorie toegelicht a.d.h.v. de lactaatcurve die wordt opgesteld tijdens een inspanningstest. De aerobe en anaerobe drempel verdelen deze curve in drie zones waarbinnen je – afhankelijk van je doel – kan trainen. Wanneer je zo’n inspanningstest afneemt worden er nog meer metingen uitgevoerd dan alleen maar je lactaatwaarden. Een belangrijke meting is de gasuitwisseling, welke wordt gebruikt om je maximale zuurstofopname (VO2max) te bepalen. De gegevens die hierbij worden verzameld, geven veel info over je drempels en over je niveau als atleet.

Hier kom je te weten welke gassen worden gemeten, waarna wordt uitgelegd hoe deze juist worden geregistreerd tijdens een inspanningstest. Vervolgens wordt het belang van zuurstof a.d.h.v. VO2max en koolstofdioxide a.d.h.v. buffering toegelicht, om uiteindelijk de gekende definities voor de aerobe en anaerobe drempel aan te vullen met deze nieuwe informatie.

 

De gassen in je lichaam tijdens een inspanning 

Wanneer je sport heeft je lichaam zuurstof (O2) nodig om energie te leveren voor de inspanning (zie aeroob energiesysteem) – zonder dit gas kan je uiteraard niet overleven. Je ademt zuurstof in en dat komt via je longen in je bloed, waardoor het wordt vervoerd naar verschillende organen, zoals je werkende spieren gedurende het sporten. Je spieren zullen het aangevoerde zuurstof gebruiken via ingewikkelde biochemische processen om je lichaam van energie te voorzien. 

Een tweede belangrijk gas betreffende inspanning is koolstofdioxide (CO2). Dit wordt, in tegenstelling tot zuurstof, niet gebruikt maar gevormd tijdens de verscheidene biochemische processen die plaatsvinden in je sportende lichaam. Zo ontstaat er CO2 enerzijds tijdens de verbranding van koolhydraten (onder de vorm van glucose) en vetten (onder de vorm van vrije vetzuren), en anderzijds tijdens de buffering van een afvalproduct dat wordt gevormd tijdens inspanning (zie verder).

Kort samengevat wordt tijdens het sporten voornamelijk zuurstof aangevoerd (inademen) en koolstofdioxide afgevoerd (uitademen) van de spieren.

Inspanningscurve gasuitwisseling 4

  

Meting van de gasuitwisseling tijdens een inspanningstest

Het is hoofdzakelijk de uitwisseling van deze twee belangrijke gassen (O2 en CO2) die worden gemeten tijdens een inspanningstest. Je kent het beeld wel van de typische inspanningstesten: sporters die aan het afzien zijn op de fiets of de loopband met een masker of mondstuk. Het is via dit mondstuk dat je gasuitwisseling wordt gemeten terwijl je de test aan het afleggen bent. 

De lucht die je uitademt komt terecht in het mondstuk en wordt via een kleine buis gebracht naar een meettoestel (een spirometer) waar de concentraties zuurstof en koolstofdioxide van de uitgeademde lucht bepaald worden. De waarden van de lucht die je hebt uitgeademd wordt vergeleken met de bekende concentraties zuurstof (20,93%) en koolstofdioxide (0,03%) van de lucht die je altijd inademt – dus ook wanneer je sport. Door de in- en uitgeademde lucht te vergelijken kan je berekenen hoeveel koolstofdioxide geproduceerd werd door je lichaam (CO2 ingeademd is kleiner dan CO2 uitgeademd) en hoeveel zuurstof werd opgenomen (O2 ingeademd is groter dan O2 uitgeademd) doorheen de hele inspanning. Deze laatste waarde krijgt de naam ‘zuurstofopname’ (VO2) en wordt absoluut uitgedrukt in liter zuurstof per minuut (l/min) of relatief in milliliter zuurstof per minuut per kilogram (ml/min/kg).

 

Maximale zuurstofopname: wat is dat?

Wanneer de zuurstofopname tijdens een graduele inspanningsproef (stijgende intensiteit) in een grafiek wordt gezet, wordt volgende curve verkregen:


Inspanningscurve gasuitwisseling 1

Je ziet dat de zuurstofopname tijdens elke verhoging even nodig heeft om te stabiliseren. Het cardiovasculair en het musculair systeem moeten zich namelijk progressief aanpassen aan de inspanning. De zuurstofopname zal stijgen met een toenemende belasting, dit tot de curve duidelijk afvlakt: de zuurstofopname stijgt niet meer terwijl de intensiteit nog wel toeneemt. Dit is het punt van je maximale zuurstofopname of VO2max: de maximale hoeveelheid zuurstof die je spieren (lichaam) per tijdseenheid kunnen opnemen en gebruiken voor de productie van energie. Of met andere woorden: je bloedsomloop heeft haar maximale transportcapaciteit voor zuurstof bereikt. Iemand die dus meer zuurstof kan opnemen, kan meer energie produceren en een betere prestatie leveren. Het is deze parameter die je maximale uithoudingsvermogen (het vermogen van je lichaam om gedurende lange tijd een lichamelijke inspanning te kunnen volhouden) bepaalt.

Het is dan ook zo dat personen met een hoge maximale zuurstofopname meestal uitblinken in uithoudingssporten of de zogenaamde duursporten (lopen, fietsen, zwemmen, langlaufen, …). Het is namelijk een prestatiebepalende factor in deze sporten. Om verschillende atleten met elkaar te vergelijken wordt de zuurstofopname gedeeld door het lichaamsgewicht en wordt dan uitgedrukt in milliliter zuurstof per minuut per kilogram (ml/min/kg).

De waarden voor VO2max liggen ongeveer tussen de 10 (niet getraind, overgewicht, pathologie) en 90 ml/min/kg (mannelijke topatleet cross-country skiën). Een gemiddelde VO2max voor 20-jarige mannen is 40-45 ml/min/kg en voor een voetballer is dit ongeveer 55-60 ml/min/kg.

 

Welke factoren bepalen je maximale zuurstofopname?

Je VO2max wordt beïnvloed door allerlei zaken:

  • TestmethodeHoe meer spiermassa wordt ingezet bij een inspanning, des te hoger de maximale zuurstofopname. Zo ligt je VO2max als je een inspanningstest aflegt op een loopband dan ook meestal hoger dan wanneer je de test zou afleggen op een fiets (behalve voor zeer goed getrainde wielrenners) aangezien je bij het lopen je been- en armspieren gebruikt, en bij het fietsen vooral je beenspieren het werk doen.
  • Leeftijd. Je bereikt de piek van je maximale zuurstofopname rond je 18-20 jaar, waarna deze stabiel blijft tot je 30 jaar bij inactiviteit en tot je 40-45 jaar bij training. Hierna zal het dalen met ongeveer 0,6% per jaar, primair te wijten aan de daling van je hartslag (wat leeftijdsgebonden is). Het is namelijk zo dat hoe meer zuurstof je hart naar je spieren kan sturen, hoe hoger je VO2max ligt. Wanneer je hartslag daalt (wat gebeurt bij het ouder worden) zal er een lagere toevoer zijn van zuurstof van het hart naar je spieren, met als gevolg een lagere maximale zuurstofopname.
  • Geslacht. De VO2max ligt bij mannen gemiddeld 15 tot 30% hoger dan bij vrouwen. Dit zou te wijten zijn aan verschillende lichaamssamenstellingen (vrouwen hebben bijvoorbeeld meer lichaamsvet) en een hoger hemoglobinegehalte bij de man (hemoglobine is de stof die zuurstof vervoert in het bloed).
  • Erfelijkheid. Studies met tweelingen (ideaal om de erfelijkheid van verschillende zaken te onderzoeken) wijzen uit dat je maximale zuurstofopname voor een groot deel (tot 93%) wordt bepaald door genetische factoren. Om deze reden ben je toch ietwat wel of niet voorbeschikt voor uithoudingssporten. 
  • Trainingstoestand. Doordat je genetische factoren voornamelijk je VO2max bepalen, is deze parameter nog beperkt trainbaar (20-25%). Dit kan je doen door uithoudingstraining. Het trainingseffect betreffende de VO2max zal voornamelijk zichtbaar zijn bij beginnende sporters. Als je al lang aan het trainen bent, zal je hoogst mogelijke VO2max hoogstwaarschijnlijk al behaald zijn.
  • Trainingsstatus. Je maximale zuurstofopname zal ongetwijfeld lager liggen dan deze van pakweg Koen Naert, een Belgische marathonloper. De VO2max-waarden van getrainde atleten liggen beduidend hoger dan deze van ongetrainden. Binnen sporten bestaat er tevens een onderscheid in de waarden van de allerbesten. Zo worden bijvoorbeeld de hoogste waarden gevonden bij langlaufers aangezien ze zowel hun armen als benen gebruiken, gevolgd door marathonlopers en biatlon, met gymnasten en gewichtheffers als hekkensluiters. Hoe minder uithouding ertoe doet in je sport (aerobe energielevering: zuurstof), hoe lager de VO2max zal liggen van de atleten.

 

Intensiteit uitdrukken d.m.v. je VO2max

Naast het percentage van je maximale hartslag (%HSmax) of je hartslagreserve (%HSreserve), kan tevens het percentage van je maximale zuurstofopname (%VO2max) gebruikt worden om de intensiteit van een inspanning of je training uit te drukken. Het gaat zelfs nog verder: %VO2max wordt gebruikt om te kijken of je aerobe en/of anaerobe drempel nog verbeterd kunnen worden en dus naar rechts kunnen worden opgeschoven op de inspanningscurve. Hierbij zet je je VO2 van je aerobe of je anaerobe drempel op je VO2max. Laten we het uitleggen a.d.h.v. een voorbeeld:

Lars legt een inspanningstest af op de loopband. Achteraf wordt zijn aerobe drempel (snelheid: 10,8 km/h en VO2: 42,3 ml/min/kg), anaerobe drempel (snelheid: 15,8 km/h en VO2: 58,2 ml/min/kg) en zijn VO2max (66,7 ml/min/kg) bepaalt. Als we zijn aerobe drempel relateren aan zijn maximale zuurstofopname kunnen we concluderen dat zijn aerobe drempel ligt op 63,4% van zijn VO2max (= 42,3/66,7). Hetzelfde wordt gedaan voor zijn anaerobe drempel: deze ligt op 87,3% VO2max (= 58,2/66,7).

Algemeen wordt er aanvaard dat je aerobe drempel opgedreven kan worden naar ongeveer 70% VO2max en je anaerobe drempel tot ongeveer 90-92% VO2max. Op deze manier kan worden nagegaan of je je drempels nog kan opschuiven en je dus veel basis moet trainen (voor je aerobe drempel) of net intensiever moet trainen (voor je anaerobe drempel). Kijk hiervoor terug naar de uitleg over de verschillende trainingszones in De inspanningscurve: de theorie achter trainen.

Zo kan Lars beide drempels nog verbeteren: zijn aerobe drempel ongeveer met 6% en zijn anaerobe drempel ongeveer met 4%. Hij start het best met voldoende basis te trainen om eerst en vooral zijn aerobe drempel te perfectioneren.

 

Wat is dan de betekenis van koolstofdioxide tijdens inspanning?

Je weet nu al heel veel over de rol van zuurstof tijdens de meting van je gasuitwisseling wanneer je een inspanningstest uitvoert. De gemeten concentraties koolstofdioxide zijn zeker niet minder belangrijk. Hierboven werd reeds vermeld dat CO2 wordt geproduceerd enerzijds door de verbranding van voedingsstoffen (koolhydraten en vetten) en doordat er anderzijds een buffering plaatsvindt. Hiervoor moet je terugdenken aan de kennis over de vorming van melkzuur wanneer koolhydraten als energiebron worden verbruikt tijdens de inspanningstest. Op een bepaald moment vindt er een eerste lichte stijging plaats in je lactaatcurve (je aerobe drempel): er wordt melkzuur gevormd door de verbranding van koolhydraten, en zal splitsen in lactaat en waterstofionen (waarvan deze laatste instaat voor de verzuring van je lichaam). Er is echter een bepaalde hoeveelheid bicarbonaat aanwezig (HCO3) in je lichaam dat kan reageren met waterstofionen waardoor water en koolstofdioxide wordt gevormd:

Bicarbonaat + waterstofion ⟹ water + koolstofdioxide
HCO3 + H+ ⟹ H2O + CO2

Doordat bicarbonaat reageert met de waterstofionen, wordt je lichaam geneutraliseerd en zal de hoeveelheid van deze ionen in je sportende lichaam op pijl worden gehouden waardoor je nog niet in verzuring gaat. De gemeten hoeveelheid CO2 via je mondmasker zal op het moment van je aerobe drempel beperkt toenemen door de buffering. Als de intensiteit (snelheid/wattage) wordt opgedreven zal er zoveel lactaat en waterstofionen worden gevormd dat je lichaam het niet meer aankan om deze ionen te neutraliseren: je buffercapaciteit is overschreden en je hebt je anaerobe drempel bereikt: de lactaatconcentratie gaat sterk de lucht in.


Inspanningscurve gasuitwisseling 2

Met deze info kunnen we de reeds opgestelde definities van de aerobe en de anaerobe drempel aanpassen:

Aerobe drempel

De eerste drempel – of de aerobe drempel – is de belasting (wattage/snelheid) waarop je lichaam tijdens de inspanning melkzuur (en dus waterstofionen en lactaat) begint te vormen als bijproduct van de aerobe verbranding van suikers (aerobe energielevering: gebruik van zuurstof). Het is een indicator voor de verschuiving van hoofdzakelijk vetverbranding naar de verbranding van suikers als energiebron. De gevormde waterstofionen, die instaan voor verzuring, worden gebufferd door bicarbonaat.
⟹ De snelheid die je kan aanhouden zonder te veel energie te moeten leveren.

Anaerobe drempel

De tweede drempel – of de anaerobe drempel – is de belasting (wattage/snelheid) waarop je lichaam tijdens de inspanning niet meer voldoende zuurstof opneemt om het gevormde melkzuur te neutraliseren en je lactaat bijgevolg begint op te hopen in de spieren en het bloed. Het is een indicator voor de verschuiving van voornamelijk de verbranding van suikers waarbij zuurstof wordt gebruikt (aeroob), naar de splitsing van suikers zonder de tussenkomst van zuurstof (anaerobe energielevering) waarbij lactaat als restproduct overblijft. De anaerobe drempel is kortweg je verzuringsgrensDit is het moment dat de buffercapaciteit van je lichaam (bicarbonaat) wordt overschreden en de gevormde waterstofionen niet meer geneutraliseerd kunnen worden waardoor je lichaam in verzuring zal gaan. 
⟹ De snelheid waarbij je in het rood gaat tijdens je inspanning.


Inspanningscurve gasuitwisseling 3

Vind een expert

 • An Konings

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Karl Brack

  Andere arts-specialist
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • BVBA Samcon

 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Willy Coosemans

 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Karel Pardaens

 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Marc Schiltz

 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist, Bewegingsdeskundige, Andere
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Erik Van Lierde

 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg

Gerelateerde items

Training
Apneu

Apneutraining: Acute en chronische effecten op inspanningstolerantie

Sporter Artikel Training Training
Sportgeneeskunde
Doping

Cardiovasculaire risico's van prestatie bevorderende middelen en dopinggebruik

Sporter Sportprofessional Artikel Sportgeneeskunde
Blessurepreventie
enkelverzwikking

Veel voorkomende sportblessures: een enkeldistorsie

Sporter Artikel Factsheet Video Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Sluiten