De inspanningscurve: de theorie achter trainingszones

De inspanningscurve: de theorie achter trainingszones

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Training

Je hebt misschien wel al eens gehoord van de aerobe en anaerobe drempel, of van weerstandscapaciteit. Maar wat betekenen deze concepten nu concreet en waarom zijn ze zo van belang voor het sporten? Dit zijn namelijk aspecten uit de trainingsleer waarmee uitgelegd kan worden waarom je op een bepaalde manier traint voor een specifieke sport en doel. Aangezien voor training je eigen lichaam het allerbelangrijkste is en elk lichaam anders is, is het ook voor training zo dat dit een individueel gegeven is. Dit betekent helemaal niet dat je alleen moet sporten, maar dat je juist moet trainen door rekening te houden met je individuele mogelijkheden en vooral met je individuele trainingszones. In wat volgt wordt de theorie achter het trainen en de trainingszones kort toegelicht.     


Inspanningstest voor je individuele trainingszones

Wanneer je start met sporten stel je eerst en vooral een haalbaar doel op. Hierbij spelen je individuele mogelijkheden (wat je lichaam aankan, je beginconditie, …) en individuele trainingszones een grote rol zodat je een planning kan maken dat juist is voor jouw lichaam. Hiervoor kan je het best een inspanningstest afleggen, wat een idee geeft over je uithoudings- en weerstandsvermogen. Tegelijk kunnen eventuele hartproblemen aan het licht worden gebracht.

Bij een inspanningstest start je met fietsen of lopen (afhankelijk van jouw doel/sport) aan een rustig tempo waarna het wattage (fiets) of de snelheid (loopband) wordt opgedreven totdat je niet meer kan. Voor deze verhoging bestaan twee mogelijkheden: enerzijds is er het trappenprotocol waarbij na een vast blok van 3-5 minuten, het wattage/de snelheid wordt verhoogd met een vaste hoeveelheid; en anderzijds heb je het hellingsprotocol waarbij er ongeveer elke seconden een progressieve verhoging van het wattage/de snelheid plaatsvindt (over een tijdspannen van 1 minuut neemt het wattage bijvoorbeeld met 25 Watt toe). De gebruikte methode is afhankelijk van je fitheid en je doel. Gemiddeld duurt de test 10-15 minuten en warm je eerst op en is er een cooling-down. 


Stappenprotocol

Hellingsprotocol

Tijdens deze inspanning worden allerlei metingen uitgevoerd (mede afhankelijk van welk protocol je hebt uitgevoerd, maar daar wordt niet dieper op ingegaan) zoals bijvoorbeeld lactaatmetingen (met een prikje in je oor of je vinger), continue meting van je gasuitwisseling (O2- en CO2-concentraties via spirometrie a.d.h.v. een inspanningsmasker), continue hartslagmeting, … O.b.v. deze metingen wordt er een inspanningscurve opgesteld waaruit zeer veel info kan worden gehaald. De curve ziet er als volgt uit en is de typische ‘lactaatcurve’ met op de x-as de belasting in Watt (fiets) of snelheid (loopband) en op de y-as de concentratie van het lactaat:


Inspanningscurve 1

De drempels verdelen 3 grote inspanningszones

Op bovenstaande curve kunnen we twee ‘drempels’ plaatsen die de curve duidelijk verdelen in drie zones met elk hun karakteristieken. Enerzijds is er de aerobe drempel die wordt geplaatst op de belasting waar zich een eerste lichte stijging voordoet in de lactaatconcentratie. Anderzijds is er de anaerobe drempel op de belasting dat de concentratie van het bloedlactaat heel sterk toeneemt. Deze drempels hebben te maken met de energielevering tijdens het sporten aan die bepaalde intensiteit (wattage/snelheid).


Inspanningscurve 2

Aerobe drempel

De eerste drempel – of de aerobe drempel – is de belasting (wattage/snelheid) waarop je lichaam tijdens de inspanning melkzuur (en dus lactaat) begint te vormen als bijproduct van de aerobe verbranding van suikers (aerobe energielevering: gebruik van zuurstof). Het is een indicator voor de verschuiving van hoofdzakelijk vetverbranding naar de verbranding van suikers als energiebron.

Anaerobe drempel

De tweede drempel – of de anaerobe drempel – is de belasting (wattage/snelheid) waarop je lichaam tijdens de inspanning niet meer voldoende zuurstof opneemt om het gevormde melkzuur te neutraliseren en je lactaat bijgevolg begint op te hopen in de spieren en het bloed. Het is een indicator voor de verschuiving van voornamelijk de verbranding van suikers waarbij zuurstof wordt gebruikt (aeroob), naar de splitsing van suikers zonder de tussenkomst van zuurstof (anaerobe energielevering) waarbij lactaat als restproduct overblijft. De anaerobe drempel is kortweg je verzuringsgrens.


Inspanningscurve 3

Zone I

Als je sport aan een intensiteit die in jouw eerste zone ligt (praattempo), zal je voornamelijk vetten verbranden om energie te leveren voor de inspanning. Je kan heel lang teren op je vetten waardoor je deze inspanningen zeer lang kan volhouden, maar de tegenprestatie is dan wel dat je sport aan een beperkte intensiteit (60-70% van je HSmax). De energielevering gebeurt dan hoofdzakelijk aeroob: je lichaam heeft voldoende tijd om zuurstof op te nemen en deze te gebruiken om je vetten te verbranden. De spiervezels die het meeste werken tijdens lichte inspanningen zijn je type I-spiervezels, of ook wel de trage spiervezels genoemd die een goed aeroob systeem hebben. Deze zone staat eigenlijk voor je basisconditie (vetconditie) en hoe beter deze conditie, hoe langer je je koolhydraten kan sparen voor intensievere inspanningen. 

Zone II

De tweede zone wordt afgebakend door de twee drempels. Wanneer je iets intensiever gaat sporten (matig intensief: 70-90% van je HSmax) zal naast vetverbranding ook de verbranding van koolhydraten (dus aeroob) meer en meer plaatsvinden om je lichaam van energie te voorzien. Door de inbreng van suikerverbranding en zijn beperkte voorraad in je lichaam, moet je je inspanning stopzetten (1-3u) en kan je inspanningen aan deze wattages/snelheden niet ‘oneindig’ lang volhouden zoals het geval is voor de eerste zone. 

Door de verbranding van je suikers wordt melkzuur gevormd als bijproduct dat zal splitsen in lactaat en waterstofionen (H+-ionen). Deze ionen – en niet het lactaat – zorgen voor verzuring van je lichaam (zie wist je datje). De verzuring wordt in deze zone echter beperkt door het bufferen van de waterstofionen waardoor verzuring niet de beperkte factor is in zone twee. Ionen kunnen zeer moeilijk gemeten worden, daarom kijken we naar verzuring via de meting van lactaat in ons bloed. Er wordt dus in de tweede zone een verhoogde lactaatconcentratie gevonden maar deze is eerder beperkt.

Wist je dat... de verzuring in je spieren niet wordt veroorzaakt door de opstapeling van lactaat, maar door de opstapeling van waterstofionen? Je lichaam maakt tijdens inspanning melkzuur aan dat splitst in lactaat en waterstofionen. Aangezien deze laatste moeilijk te meten zijn tijdens een inspanningstest en de verhouding van lactaat en ionen steeds gelijk is, wordt lactaat gebruikt om een idee te hebben van je verzuringsgraad (de hoeveelheid lactaat kan je makkelijk bepalen via bloed). 


Zone III

Verzuring zal wel de limiterende factor zijn als je sport aan een hoge intensiteit (> 90% van je HSmax). In deze derde zone wordt de aerobe suikerverbranding bijgestaan door het anaeroob verwerken van suikers, een systeem dat het lichaam heeft ontwikkeld om tijdens zware inspanningen waarbij snel en veel energie nodig is, energie te leveren aangezien er niet veel tijd is om dit via zuurstof te bewerkstelligen. Het nadeel hieraan is dan wel weer dat de inspanning wordt beperkt in zijn duur door de grote hoeveelheid melkzuur dat wordt geproduceerd en omgezet in veel lactaat en waterstofionen – resultaat van zowel de aerobe als de anaerobe verwerking van suikers. In deze zone wordt de capaciteit van je lichaam om de waterstofionen te neutraliseren overschreden, waardoor er deze keer wel een sterke verzuring in je lichaam optreedt en waardoor je de inspanning vroegtijdig zal moeten staken.

In deze zone train je eigenlijk de capaciteit van je lichaam om de geproduceerde waterstofionen (verzuring) te bufferen/neutraliseren waardoor je de verzuring dus uitstelt en de inspanning aan zeer hoge intensiteit langer kan volhouden. Verder zorg je er ook voor dat je de weerstandscapaciteit van je lichaam verbetert. Dit wil zeggen dat je lichaam sterker wordt en dieper in verzuring kan gaan waardoor je op deze manier tevens de zware inspanning langer kan volhouden.

OPMERKING: Je kent nu de drie inspanningszones die worden verdeeld door de twee drempels. Wel is het van belang op te merken dat dit geen zwart-wit verhalen zijn, maar allemaal grijze zones. De aerobe en anaerobe drempels zijn eigenlijk geen echte drempels. Er is immers geen harde scheidingslijn tussen wel of geen lactaatvorming, zoals er ook geen duidelijke grens is tussen aerobe of anaerobe energievoorziening. Je produceert altijd melkzuur en je lichaam gebruikt beide systemen tegelijk, alleen de verhoudingen verschuiven. Het is dus niet zo dat als je traint in zone I dat je sowieso 100% vetten gebruikt als energiebron. Als je helemaal links zit in de grafiek zal dit hoogstwaarschijnlijk wel zo zijn, als je echter net onder je aerobe drempel traint zal de verdeling eerder 60% vetten tegenover 40% koolhydraten zijn. Bijgevolg geldt hetzelfde voor de energielevering. Een inspanning zal zelden volledig aeroob en anaeroob zijn, maar zal eerder bijvoorbeeld het aandeel van het aerobe systeem groter zijn. Zie het allemaal (intensiteit, duur, aerobe/anaerobe energielevering, energiebron, lactaatproductie, …) als een groot continuüm waarbij tevens alles wat gelinkt is aan elkaar (vetten verbranden ⟹ lang kunnen volhouden ⟹ lage intensiteit ⟹ vetten verbranden ⟹ …).

 

Wat betekent dit nu allemaal voor mij?

Deze theorie heeft wel degelijk betekenis voor jou als sporter. Op deze manier heb je een idee wat er met je lichaam gebeurt als je aan een bepaalde intensiteit sport en kan je zelf vragen beantwoorden zoals: ben ik vetten aan het verbranden of eerder koolhydraten? Hoe komt het juist dat ik zo lang kan sporten aan een lage intensiteit?

Nog interessanter als sporter is om te weten waar je individuele drempels liggen na hat afleggen van een inspanningstest. Zo kan je profiel als sporter geanalyseerd worden (wat is al goed? Wat kan nog beter?) en trainingsadvies worden gegeven waardoor je optimaal kan sporten om je vooropgestelde doel te bereiken. Je weet op deze manier op welk wattage/welke snelheid je ongeveer moet trainen om een specifieke eigenschap te verbeteren, bijvoorbeeld je conditie, je moment waarop je in het rood gaat, je maximale zuurstofopname, ... 

Beide drempels zijn verschuifbaar en dus trainbaar: door je aerobe drempel op te schuiven naar rechts op de curve vergroot je je basisconditie: je kan langer en beter gebruik maken van het aerobe energiesysteem, door je anaerobe drempel op te schuiven naar rechts ga je pas in het rood op een hoger wattage/snelheid. Een veel gemaakte fout bij beginnende sporters is dat ze elke training zeer intensief sporten met alle gevolgen van dien (blessures, overtraining, …). Het is echter van belang dat je ook loopt/fietst op praattempo waarbij je na het sporten het gevoel hebt dat je nog lang zou kunnen doorgaan. Hier train je dan onder je aerobe drempel en zal je je basisconditie verbeteren, wat ook ten goede gaat van prestaties die veel intensiever zijn. Algemeen kan je stellen dat als je 3x/week traint, je 1x intensief traint en 2x je basis. Voor meer info hieromtrent, zie Hoe bouw ik een trainingsplan op?

OPMERKING: Bij het trainen maakt het niet zo veel uit of er net onder, op of boven de drempels wordt getraind, maar gewoon in de buurt van de drempel voor een trainingseffect.

Betekenis aeroob en anaeroob

  

Individuele trainingszones

Met de drie inspanningszones in het achterhoofd kunnen verschillende trainingszones opgesteld worden. Hiermee komen bepaalde hartslagzones overeen waardoor je je individuele trainingszones hebt om een planning te maken. Dit kan o.b.v. je maximale hartslag of o.b.v. je hartslagreserve (formule van Karvonen), idealiter specifiek bepaalt voor jouw lichaam (zie Hoe trainen met een hartslagmeter?). Wanneer je een inspanningstest aflegt in een sportmedisch centrum, bakenen zij deze specifieke trainingszones voor jou af (rekening houdende met een heleboel factoren zoals bijvoorbeeld je drempels). Zelf kan je dit opstellen voor sporten zoals lopen, fietsen, zwemmen, triatlon, … 

Inspanningscurve trainingszones

Hier is een kort overzicht van wat deze trainingszones (theoretisch) inhouden:

Trainingszones

Trainingszones 2


OPMERKING: wanneer je intervallen traint (III, II en I), loop je eerst 10 minuten in en achteraf 10 minuten uit. Als fietser fiets je 30 minuten in en 10 minuten uit.

Op de site staan een heleboel uitgeschreven trainingsschema’s voor specifieke doelen waarbij bovenstaande trainingszones worden toegepast.

 

Planning o.b.v. je hartslagzones

Wanneer je nu een planning opstelt m.b.v. je individuele hartslagzones, moet je met verscheidene zaken rekening houden.

Eerst en vooral is er de supercompensatie: elke soort training zorgt voor een grotere opstapeling van vermoeidheid. Hierdoor heeft je lichaam meer tijd nodig om te herstellen na een intensieve training in vergelijking met een rustige duurtraining. Om deze reden volg je een intensieve training (III, II of I) steeds op met een rustige training of een recuperatietraining. 

Ten tweede is het van belang dat je voldoende basis traint. Om deze reden verdelen we de training als volgt: ±80-85% trainen in zone I (basis), ± 5% trainen in zone II (drempel) en ± 10-15% trainen in zone III (high intensity). Deze verdeling is uiteraard afhankelijk van je discipline. Zo zal de verdeling voor een marathonloper 80% EDT, 10% IDT en 10% EITa zijn; voor de 10 miles 70% EDT, 10% IDT, 15% EITa en 5% EITb; en als je 5-10km wilt lopen 65% EDT, 5% IDT, 20% EITa, 8% EITb en 2% IIT.

Meer info over hoe je je eigen trainingsschema verder opstelt o.b.v. je individuele trainingszones, vind je bij Hoe bouw ik een trainingsplan op?

Vind een expert

 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Thomas Luyckx

  Orthopedisch chirurg
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Maryam Shahabpour

  Radioloog
 • Peter Plessers

 • Dominique Slock

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Ine Schops

  Osteopaat
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Petra Bruggeman

  Sportarts
 • André Ausloos

  Sportarts
 • Kristiaan Vandenecker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Sara Van Bostraeten

 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Staf Moyson

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Axel Decraene

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Jempi Wilssens

 • David Vander Elst

  Sportkinesitherapeut
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Marc Geenen
  Communicatiemanager

  Marc Geenen

 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Kathleen Merckaert

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Tom Decorte

  Kinesitherapeut
 • Ingrid Willems

  Podoloog
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • jana stevens

  Podoloog
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Cathy Kuppens

  Cardioloog
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Kris Vandecasteele

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Willy Coosemans

 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Geert Vileyn

  Huisarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • BV Dokter Simon Verdonck

  Sportarts
 • Frank Wezenbeek

  Kinesitherapeut
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Benedicte Baelde

  Kinesitherapeut
 • Anneleen Geerts

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Windy Lycke

 • Anne Mertens

  Huisarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Kathy Velle

  Podoloog
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Mike Kamphuys

  Trainer
 • Guy De Lendtdecker

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • André Dewit

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Johan Roeykens

 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  1&2
 • Simon Derycke

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Geert Potloot

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Jan De Decker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Ward Thorrez

  Kinesitherapeut
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Veerle Palmers

  Podoloog
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Karel Pardaens

  11&17&21
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Erik Witvrouw

  Sportkinesitherapeut
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Steven Van Raemdonck

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Rik Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Danny Grimonpont

  Kinesitherapeut
 • Ilse Cupers

  1&2
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Olivier Verborgt

  Orthopedisch chirurg
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • BVBA Samcon

 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Thomas Van de Moortel

  Kinesitherapeut
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • An Konings

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Marc Schiltz

  2&3
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Jo Verstuyft

  Apotheker
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sofie Rummens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Raf De Bruyn

  Sportarts
 • Glenn Van Laer

  Kinesitherapeut
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Tijl Bertels

  Sportdiëtist
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Gustaaf Van Mechelen

  Sportarts
 • Herman Colpin

  Huisarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Jan Mathieu

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts

Gerelateerde items

Training
Effect van leeftijd op de sportprestatie

Het effect van leeftijd op de prestatiecapaciteit

Sporter Blog Training
Training
Meer trainen, minder progressie_SG

Meer trainen, minder progressie: Mismatch in trainingsbelasting tussen coach en roeier

Sportprofessional Artikel Training
Training
Krachttraining bij kinderen en jongeren

Krachttraining bij kinderen en jongeren

Sporter Sportprofessional Artikel Training
Training
Veelzijdige ontwikkeling vs. vroegtijdige specialisatie.png

Veelzijdige ontwikkeling vs. vroegtijdige specialisatie

Sporter Sportprofessional Artikel Training
Sluiten