De inspanningscurve: de theorie achter trainingszones

De inspanningscurve: de theorie achter trainingszones

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten.
Sporter Artikel Training

Je hebt misschien wel al eens gehoord van de aerobe en anaerobe drempel, of van weerstandscapaciteit. Maar wat betekenen deze concepten nu concreet en waarom zijn ze zo van belang voor het sporten? Dit zijn namelijk aspecten uit de trainingsleer waarmee uitgelegd kan worden waarom je op een bepaalde manier traint voor een specifieke sport en doel. Aangezien voor training je eigen lichaam het allerbelangrijkste is en elk lichaam anders is, is het ook voor training zo dat dit een individueel gegeven is. Dit betekent helemaal niet dat je alleen moet sporten, maar dat je juist moet trainen door rekening te houden met je individuele mogelijkheden en vooral met je individuele trainingszones. In wat volgt wordt de theorie achter het trainen en de trainingszones kort toegelicht.     


Inspanningstest voor je individuele trainingszones

Wanneer je start met sporten stel je eerst en vooral een haalbaar doel op. Hierbij spelen je individuele mogelijkheden (wat je lichaam aankan, je beginconditie, …) en individuele trainingszones een grote rol zodat je een planning kan maken dat juist is voor jouw lichaam. Hiervoor kan je het best een inspanningstest afleggen, wat een idee geeft over je uithoudings- en weerstandsvermogen. Tegelijk kunnen eventuele hartproblemen aan het licht worden gebracht.

Bij een inspanningstest start je met fietsen of lopen (afhankelijk van jouw doel/sport) aan een rustig tempo waarna het wattage (fiets) of de snelheid (loopband) wordt opgedreven totdat je niet meer kan. Voor deze verhoging bestaan twee mogelijkheden: enerzijds is er het trappenprotocol waarbij na een vast blok van 3-5 minuten, het wattage/de snelheid wordt verhoogd met een vaste hoeveelheid; en anderzijds heb je het hellingsprotocol waarbij er ongeveer elke seconden een progressieve verhoging van het wattage/de snelheid plaatsvindt (over een tijdspannen van 1 minuut neemt het wattage bijvoorbeeld met 25 Watt toe). De gebruikte methode is afhankelijk van je fitheid en je doel. Gemiddeld duurt de test 10-15 minuten en warm je eerst op en is er een cooling-down. 


Stappenprotocol

Hellingsprotocol

Tijdens deze inspanning worden allerlei metingen uitgevoerd (mede afhankelijk van welk protocol je hebt uitgevoerd, maar daar wordt niet dieper op ingegaan) zoals bijvoorbeeld lactaatmetingen (met een prikje in je oor of je vinger), continue meting van je gasuitwisseling (O2- en CO2-concentraties via spirometrie a.d.h.v. een inspanningsmasker), continue hartslagmeting, … O.b.v. deze metingen wordt er een inspanningscurve opgesteld waaruit zeer veel info kan worden gehaald. De curve ziet er als volgt uit en is de typische ‘lactaatcurve’ met op de x-as de belasting in Watt (fiets) of snelheid (loopband) en op de y-as de concentratie van het lactaat:


Inspanningscurve 1

De drempels verdelen 3 grote inspanningszones

Op bovenstaande curve kunnen we twee ‘drempels’ plaatsen die de curve duidelijk verdelen in drie zones met elk hun karakteristieken. Enerzijds is er de aerobe drempel die wordt geplaatst op de belasting waar zich een eerste lichte stijging voordoet in de lactaatconcentratie. Anderzijds is er de anaerobe drempel op de belasting dat de concentratie van het bloedlactaat heel sterk toeneemt. Deze drempels hebben te maken met de energielevering tijdens het sporten aan die bepaalde intensiteit (wattage/snelheid).


Inspanningscurve 2

Aerobe drempel

De eerste drempel – of de aerobe drempel – is de belasting (wattage/snelheid) waarop je lichaam tijdens de inspanning melkzuur (en dus lactaat) begint te vormen als bijproduct van de aerobe verbranding van suikers (aerobe energielevering: gebruik van zuurstof). Het is een indicator voor de verschuiving van hoofdzakelijk vetverbranding naar de verbranding van suikers als energiebron.

Anaerobe drempel

De tweede drempel – of de anaerobe drempel – is de belasting (wattage/snelheid) waarop je lichaam tijdens de inspanning niet meer voldoende zuurstof opneemt om het gevormde melkzuur te neutraliseren en je lactaat bijgevolg begint op te hopen in de spieren en het bloed. Het is een indicator voor de verschuiving van voornamelijk de verbranding van suikers waarbij zuurstof wordt gebruikt (aeroob), naar de splitsing van suikers zonder de tussenkomst van zuurstof (anaerobe energielevering) waarbij lactaat als restproduct overblijft. De anaerobe drempel is kortweg je verzuringsgrens.


Inspanningscurve 3

Zone I

Als je sport aan een intensiteit die in jouw eerste zone ligt (praattempo), zal je voornamelijk vetten verbranden om energie te leveren voor de inspanning. Je kan heel lang teren op je vetten waardoor je deze inspanningen zeer lang kan volhouden, maar de tegenprestatie is dan wel dat je sport aan een beperkte intensiteit (60-70% van je HSmax). De energielevering gebeurt dan hoofdzakelijk aeroob: je lichaam heeft voldoende tijd om zuurstof op te nemen en deze te gebruiken om je vetten te verbranden. De spiervezels die het meeste werken tijdens lichte inspanningen zijn je type I-spiervezels, of ook wel de trage spiervezels genoemd die een goed aeroob systeem hebben. Deze zone staat eigenlijk voor je basisconditie (vetconditie) en hoe beter deze conditie, hoe langer je je koolhydraten kan sparen voor intensievere inspanningen. 

Zone II

De tweede zone wordt afgebakend door de twee drempels. Wanneer je iets intensiever gaat sporten (matig intensief: 70-90% van je HSmax) zal naast vetverbranding ook de verbranding van koolhydraten (dus aeroob) meer en meer plaatsvinden om je lichaam van energie te voorzien. Door de inbreng van suikerverbranding en zijn beperkte voorraad in je lichaam, moet je je inspanning stopzetten (1-3u) en kan je inspanningen aan deze wattages/snelheden niet ‘oneindig’ lang volhouden zoals het geval is voor de eerste zone. 

Door de verbranding van je suikers wordt melkzuur gevormd als bijproduct dat zal splitsen in lactaat en waterstofionen (H+-ionen). Deze ionen – en niet het lactaat – zorgen voor verzuring van je lichaam (zie wist je datje). De verzuring wordt in deze zone echter beperkt door het bufferen van de waterstofionen waardoor verzuring niet de beperkte factor is in zone twee. Ionen kunnen zeer moeilijk gemeten worden, daarom kijken we naar verzuring via de meting van lactaat in ons bloed. Er wordt dus in de tweede zone een verhoogde lactaatconcentratie gevonden maar deze is eerder beperkt.

Wist je dat... de verzuring in je spieren niet wordt veroorzaakt door de opstapeling van lactaat, maar door de opstapeling van waterstofionen? Je lichaam maakt tijdens inspanning melkzuur aan dat splitst in lactaat en waterstofionen. Aangezien deze laatste moeilijk te meten zijn tijdens een inspanningstest en de verhouding van lactaat en ionen steeds gelijk is, wordt lactaat gebruikt om een idee te hebben van je verzuringsgraad (de hoeveelheid lactaat kan je makkelijk bepalen via bloed). 


Zone III

Verzuring zal wel de limiterende factor zijn als je sport aan een hoge intensiteit (> 90% van je HSmax). In deze derde zone wordt de aerobe suikerverbranding bijgestaan door het anaeroob verwerken van suikers, een systeem dat het lichaam heeft ontwikkeld om tijdens zware inspanningen waarbij snel en veel energie nodig is, energie te leveren aangezien er niet veel tijd is om dit via zuurstof te bewerkstelligen. Het nadeel hieraan is dan wel weer dat de inspanning wordt beperkt in zijn duur door de grote hoeveelheid melkzuur dat wordt geproduceerd en omgezet in veel lactaat en waterstofionen – resultaat van zowel de aerobe als de anaerobe verwerking van suikers. In deze zone wordt de capaciteit van je lichaam om de waterstofionen te neutraliseren overschreden, waardoor er deze keer wel een sterke verzuring in je lichaam optreedt en waardoor je de inspanning vroegtijdig zal moeten staken.

In deze zone train je eigenlijk de capaciteit van je lichaam om de geproduceerde waterstofionen (verzuring) te bufferen/neutraliseren waardoor je de verzuring dus uitstelt en de inspanning aan zeer hoge intensiteit langer kan volhouden. Verder zorg je er ook voor dat je de weerstandscapaciteit van je lichaam verbetert. Dit wil zeggen dat je lichaam sterker wordt en dieper in verzuring kan gaan waardoor je op deze manier tevens de zware inspanning langer kan volhouden.

OPMERKING: Je kent nu de drie inspanningszones die worden verdeeld door de twee drempels. Wel is het van belang op te merken dat dit geen zwart-wit verhalen zijn, maar allemaal grijze zones. De aerobe en anaerobe drempels zijn eigenlijk geen echte drempels. Er is immers geen harde scheidingslijn tussen wel of geen lactaatvorming, zoals er ook geen duidelijke grens is tussen aerobe of anaerobe energievoorziening. Je produceert altijd melkzuur en je lichaam gebruikt beide systemen tegelijk, alleen de verhoudingen verschuiven. Het is dus niet zo dat als je traint in zone I dat je sowieso 100% vetten gebruikt als energiebron. Als je helemaal links zit in de grafiek zal dit hoogstwaarschijnlijk wel zo zijn, als je echter net onder je aerobe drempel traint zal de verdeling eerder 60% vetten tegenover 40% koolhydraten zijn. Bijgevolg geldt hetzelfde voor de energielevering. Een inspanning zal zelden volledig aeroob en anaeroob zijn, maar zal eerder bijvoorbeeld het aandeel van het aerobe systeem groter zijn. Zie het allemaal (intensiteit, duur, aerobe/anaerobe energielevering, energiebron, lactaatproductie, …) als een groot continuüm waarbij tevens alles wat gelinkt is aan elkaar (vetten verbranden ⟹ lang kunnen volhouden ⟹ lage intensiteit ⟹ vetten verbranden ⟹ …).

 

Wat betekent dit nu allemaal voor mij?

Deze theorie heeft wel degelijk betekenis voor jou als sporter. Op deze manier heb je een idee wat er met je lichaam gebeurt als je aan een bepaalde intensiteit sport en kan je zelf vragen beantwoorden zoals: ben ik vetten aan het verbranden of eerder koolhydraten? Hoe komt het juist dat ik zo lang kan sporten aan een lage intensiteit?

Nog interessanter als sporter is om te weten waar je individuele drempels liggen na hat afleggen van een inspanningstest. Zo kan je profiel als sporter geanalyseerd worden (wat is al goed? Wat kan nog beter?) en trainingsadvies worden gegeven waardoor je optimaal kan sporten om je vooropgestelde doel te bereiken. Je weet op deze manier op welk wattage/welke snelheid je ongeveer moet trainen om een specifieke eigenschap te verbeteren, bijvoorbeeld je conditie, je moment waarop je in het rood gaat, je maximale zuurstofopname, ... 

Beide drempels zijn verschuifbaar en dus trainbaar: door je aerobe drempel op te schuiven naar rechts op de curve vergroot je je basisconditie: je kan langer en beter gebruik maken van het aerobe energiesysteem, door je anaerobe drempel op te schuiven naar rechts ga je pas in het rood op een hoger wattage/snelheid. Een veel gemaakte fout bij beginnende sporters is dat ze elke training zeer intensief sporten met alle gevolgen van dien (blessures, overtraining, …). Het is echter van belang dat je ook loopt/fietst op praattempo waarbij je na het sporten het gevoel hebt dat je nog lang zou kunnen doorgaan. Hier train je dan onder je aerobe drempel en zal je je basisconditie verbeteren, wat ook ten goede gaat van prestaties die veel intensiever zijn. Algemeen kan je stellen dat als je 3x/week traint, je 1x intensief traint en 2x je basis. Voor meer info hieromtrent, zie Hoe bouw ik een trainingsplan op?

OPMERKING: Bij het trainen maakt het niet zo veel uit of er net onder, op of boven de drempels wordt getraind, maar gewoon in de buurt van de drempel voor een trainingseffect.

Betekenis aeroob en anaeroob

  

Individuele trainingszones

Met de drie inspanningszones in het achterhoofd kunnen verschillende trainingszones opgesteld worden. Hiermee komen bepaalde hartslagzones overeen waardoor je je individuele trainingszones hebt om een planning te maken. Dit kan o.b.v. je maximale hartslag of o.b.v. je hartslagreserve (formule van Karvonen), idealiter specifiek bepaalt voor jouw lichaam (zie Hoe trainen met een hartslagmeter?). Wanneer je een inspanningstest aflegt in een sportmedisch centrum, bakenen zij deze specifieke trainingszones voor jou af (rekening houdende met een heleboel factoren zoals bijvoorbeeld je drempels). Zelf kan je dit opstellen voor sporten zoals lopen, fietsen, zwemmen, triatlon, … 

Inspanningscurve trainingszones

Hier is een kort overzicht van wat deze trainingszones (theoretisch) inhouden:

Trainingszones

Trainingszones 2


OPMERKING: wanneer je intervallen traint (III, II en I), loop je eerst 10 minuten in en achteraf 10 minuten uit. Als fietser fiets je 30 minuten in en 10 minuten uit.

Op de site staan een heleboel uitgeschreven trainingsschema’s voor specifieke doelen waarbij bovenstaande trainingszones worden toegepast.

 

Planning o.b.v. je hartslagzones

Wanneer je nu een planning opstelt m.b.v. je individuele hartslagzones, moet je met verscheidene zaken rekening houden.

Eerst en vooral is er de supercompensatie: elke soort training zorgt voor een grotere opstapeling van vermoeidheid. Hierdoor heeft je lichaam meer tijd nodig om te herstellen na een intensieve training in vergelijking met een rustige duurtraining. Om deze reden volg je een intensieve training (III, II of I) steeds op met een rustige training of een recuperatietraining. 

Ten tweede is het van belang dat je voldoende basis traint. Om deze reden verdelen we de training als volgt: ±80-85% trainen in zone I (basis), ± 5% trainen in zone II (drempel) en ± 10-15% trainen in zone III (high intensity). Deze verdeling is uiteraard afhankelijk van je discipline. Zo zal de verdeling voor een marathonloper 80% EDT, 10% IDT en 10% EITa zijn; voor de 10 miles 70% EDT, 10% IDT, 15% EITa en 5% EITb; en als je 5-10km wilt lopen 65% EDT, 5% IDT, 20% EITa, 8% EITb en 2% IIT.

Meer info over hoe je je eigen trainingsschema verder opstelt o.b.v. je individuele trainingszones, vind je bij Hoe bouw ik een trainingsplan op?

Vind een expert

 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Karel Pardaens

 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Cedric Arijs

  Cedric Arijs

  Sportpsycholoog
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Ann Gillis

 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Bruno D'Hulster

 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Marc Schiltz

 • Johan Wens

  Huisarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Justine Stevens

 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Kevin Robson

  Trainer
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Jempi Wilssens

 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Windy Lycke

 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Julie Zels

 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • John Ijzerman

  Sportarts

Gerelateerde items

Blessurepreventie
brace of tape .png

Sporten met een brace of een tape?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
Weerstandsband.png

Weerstandsbanden: waarvoor dienen ze?

Sporter Artikel Blessurepreventie Training Gezond Sporten
Blessurepreventie
GF2Snow Week 6.png

Get Fit 2 Snow - Week 6

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training
Blessurepreventie
GF2Snow Week 5.png

Get Fit 2 Snow - Week 5

Sporter Artikel Snowboarden Skiën Blessurepreventie Training
Sluiten