Het preventieproces van sportletsels en sportongevallen

Thema GS.png

Het preventieproces van sportletsels en sportongevallen

Een duidelijke leidraad voor sportfederaties en sportclubs om werk te maken van het gezond sporten beleid. Hoe kan je aan blessurepreventie doen? Gezond Sporten werkte alvast een leidraad uit! 

STAP 1: GES-MEDEWERKER EN ARTS

 

 
Om aandacht voor gezond en verantwoord sporten structureel te verankeren binnen de werking van een federatie is het belangrijk om een personeelslid hiervoor verantwoordelijk te stellen -  de GES-medewerker – en een (sport)arts te verbinden aan de federatie. Zorg voor een goede omkadering van deze arts en zet op die manier de eerste stap naar een goed werkende sportmedische commissie. Deze groep van mensen kan dan op geregelde tijdstippen meedenken binnen de verschillende stappen van het totale preventieproces.
 

STAP 2: BRENG DE SPORTLETSELS EN ONGEVALLEN IN KAART

Het is belangrijk om kennis te hebben van de veel voorkomende letsels en ongevallen binnen de sporttak. Op die manier kan er ook gepast op ingespeeld worden. Een overzicht kan opgemaakt worden door zowel de eigen letselregistratie als een epidemiologische literatuurstudie. Een combinatie van beide is noodzakelijk aangezien de eigen letselregistratie zich zal beperken tot die letsels vastgesteld door een arts én waarvoor een terugbetaling wordt aangevraagd. Waardoor kleinere letsels, overbelastingsletsels of chronische letsels over het hoofd kunnen gezien worden.
 

 

 

STAP 3: WAT ZIJN DE MECHANISMEN EN RISICOFACTOREN?

Om het optreden van de sportletsels die beschreven werden onder stap 2 te kunnen vermijden, moeten we zicht hebben op wat de mechanismen en risicofactoren zijn voor het optreden van deze sportletsels. Hiervoor zal opnieuw een combinatie moeten gebeuren van het nagaan van de omstandigheden waarin de effectieve letsels binnen het letselregistratiesysteem zich hebben voorgedaan én een literatuurstudie. Waarbij men in eerste instantie op zoek moet gaan naar de meest recente systematische review van de mechanismen en risicofactoren van de voorkomende letsels, idealiter binnen de sporttak. Verschillende sportletsels komen voor in meerdere sporttakken en het mechanisme van optreden is vaak gelijklopend. Het is dus nuttig om ook eens ‘over het muurtje te kijken’, of er literatuur beschikbaar is over een welbepaald blessuremechanisme binnen andere sporttakken.

Het model van Kinney en Wiruth (1976) m.b.t. risicoanalyse kan een hulpmiddel zijn om de risico’s in kaart te brengen en een waarde toe te kennen over de noodzaak/dringendheid van een te nemen maatregel.

 

STAP 4: ONTWIKKELING VAN EEN PRIMAIR SPORTLETSELPREVENTIEPROGRAMMA

Een programma om ervoor te zorgen dat sportletsels niet optreden bestaat uit één of meerdere preventiestrategieën. We onderscheiden de intrinsieke en extrinsieke preventiestrategieën.    
 

  • Intrinsieke preventiestrategieën

Intrinsieke preventiestrategieën spelen in op factoren die gerelateerd zijn aan de fysieke eigenschappen van de atleet. Via deze strategieën wordt getracht om de atleet sterker te maken om tegemoet te kunnen komen aan de eisen van de sport, en wordt zodoende het risico op sportletsels verlaagd. Best wordt via een systematische review van de wetenschappelijke literatuur op zoek gegaan naar primaire sportletselpreventieprogramma’s bestaande uit één of meerdere intrinsieke preventiestrategieën die effectief blijken voor het reduceren van de incidentie van sportletsels.
 
 


  
 

  • Extrinsieke preventiestrategieën

Extrinsieke preventiestrategieën zijn gerelateerd aan zaken zoals materiaal, omgeving, sportspecifieke regelgeving en begeleiding. Bij deze extrinsieke preventiestrategieën ligt de nadruk op het ontlasten van het lichaam of een bepaald lichaamsdeel tijdens de sportactiviteit. In het kader van preventie van zowel acute als overbelastingsletsels, werden verschillende extrinsieke preventiestrategieën reeds besproken in de literatuur. Hieronder volgt een beschrijving van relevante aanbevelingen, op basis van recente systematische literatuurstudies.
 
 

 

 

  


Op basis van recente reviews wordt gesuggereerd dat de combinatie van verschillende elementen verkregen uit bestaande intrinsieke preventieprogramma’s voor sportletsels (bewustmakingsprogramma’s, functionele krachttraining, stretching, opwarming, dynamische stabiliteit van de onderste ledematen, sprong-landingstraining en rompstabilisatietraining) toepasbaar is als een multifactoriële interventie en dat effectieve letselpreventie mogelijk is. Een multifactoriële preventieve interventie heeft bij voorkeur een graduele opbouw, maakt gebruik van geen of enkel eenvoudige materialen en wordt ongeveer 3 maal per week gedurende 15 minuten uitgevoerd.


 
 

STAP 5: DE MANIER VAN AANBRENGEN  

Naast het inhoudelijke van een sportletselpreventieprogramma is ook de manier waarop de interventie bezorgd wordt een belangrijk aspect. Uit de literatuur blijkt namelijk dat talrijke interventies geen reductie in sportletsels teweeg brengen, en dit door een gebrek aan toepassing van de preventiestrategieën. Het spreekt voor zich dat een interventie die niet toegepast wordt ook geen effect zal opleveren. Het is daarom belangrijk om te werken via een gedragsmatige aanpak (Verhagen et al., 2010). Eén van die aanpakken bestaat eruit zowel de sporter als de sportbegeleider autonoom gemotiveerd te maken om de preventiestrategieën toe te passen. Uit verschillende onderzoeken is reeds gebleken dat iemand eerder zal overgaan tot het stellen van een bepaald gedrag indien men autonoom gemotiveerd is (motivatie uit persoonlijke voldoening of omdat het gedrag als leuk gepercipieerd wordt), dan wanneer men gecontroleerd gemotiveerd is (motivatie door externe druk). De zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 2000) benadrukt het belang van het inspelen op de basis psychologische noden autonomie, verbondenheid en competentie om iemand autonoom te motiveren tot het stellen van een bepaald gedrag. Bij het aanleveren van een sportletselpreventief programma is het dus belangrijk om oog te hebben voor concrete strategieën die deze basis psychologische noden afdoende voeden.

 

Een basisprogramma met nadruk op intrinsieke factoren en autonome motivatie


Op basis van literatuuronderzoek, en in combinatie met de bevindingen uit de doctoraatsproefschriften van Lennert Goossens en Sien Vercruysse (Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen UGent 2015; 2016) kan besloten worden dat een primair multifactorieel sportletselpreventieprogramma met de focus op intrinsieke preventiestrategieën en van generieke aard (relevant voor elke sporter), effectief kan leiden tot een reductie in de incidentie van sportletsels. Vertrekkende vanuit deze generieke basis kunnen enkele sportspecifieke accententoegevoegd worden om de brug te kunnen maken naar meer sportspecifieke letstelpreventie. Ook de aanpassing van de strategieën aan de individuele noden van elke sporter is belangrijk. Het basisprogramma kan - afhankelijk van de sportcontext - ook aangevuld worden met sportspecifieke extrinsieke preventiestrategieën. De meer sportspecifieke en meer geïndividualiseerde letselpreventieprogramma’s kunnen verder bouwen op de strategieën uit het basisprogramma.

 

Proces_Preventie

"The basic princiPLUS of sports injury prevention (Goossens & De Clercq, 2015) (gereproduceerd met toestemming uit doctoraatsproefschrift Lennert Goossens, Gent 2015)"

 

Daarenboven dient bij het bezorgen van het programma voldoende aandacht te gaan naar een gedragsmatige aanpak, waarbij beoogd wordt dat de sporter en sportbegeleider de voorgestelde preventiestrategieën ook effectief toepassen.

Samengevat kan dit “basisprogramma” bestaan uit: de intrinsieke preventiestrategieën opwarming, stretching, dynamische stabilisatie van de onderste ledematen, functionele krachttraining, correcte technische uitvoering van onder andere sprong- landingstaken, rompstabilisatietraining en cooling down; afhankelijk van de sportdiscipline en de context een aantal extrinsieke preventiestrategieën; een bewustmaking van de grootte en ernst van het probleem “sportletsels” en het nut van de toepassing van primaire sportletselpreventie; een gedragsmatige benadering die autonome motivatie voor sportletselpreventie tracht te creëren bij zowel sporter als sportbegeleider.

Het project ‘Get Fit 2 Sport is een voorbeeld van een dergelijk multifactorieel  letstelpreventieprogramma met de focus op intrinsieke preventiestrategieën en met aandacht voor een gedragsmatige benadering.

 

STAP 6: IMPLEMENTATIESTRATEGIEËN

De manier waarop de preventieprogramma’s worden voorgesteld en geïmplementeerd in het werkveld zullen mee het succes bepalen. Federaties kunnen hiervoor verschillende stappen ondernemen:

1) via verschillende kanalen de noodzaak en het nut van sportletselpreventie communiceren naar sportbegeleiders, sporters en ouders toe. Dit kan bijvoorbeeld door informatie met betrekking tot de epidemiologie en mechanismen van sportletsels in de betreffende sporttak te delen en uit te leggen waarom deze letsels via preventie kunnen vermeden worden.

2) correcte informatie delen over hoe deze sportletselpreventie kan aangepakt worden (door bijvoorbeeld filmpjes, een brochure, kijkwijzers met oefenstof)

3) er zelf werk van maken om primaire sportletselpreventie aan te pakken (door bijvoorbeeld trainers bij te scholen om oefenstof toe passen in de trainingen).

 

Vooraleer je zaken begint uit te werken is het goed om even na te gaan welke doelgroepen je wil bereiken en hoe je deze personen best benadert. Je kan een onderscheid in aanpak maken voor het bereiken van de clubmanagers, de sportbegeleiders, de sporters en de ouders van sporters.

Naast het uitwerken van een bijscholing voor sportbegeleiders is het ook belangrijk om acties te ondernemen die de visibiliteit en de duurzaamheid van het letselpreventief programma bevorderen. Het is enerzijds belangrijk dat het voldoende zichtbaar is dat er een letselpreventief programma bestaat en dat dit via verschillende kanalen wordt kenbaar gemaakt. Daarnaast kan letselpreventie enkel efficiënt werken indien het blijvend wordt toegepast en een vaste waarde wordt binnen de trainingen in de clubs.

  

STAP 7: EVALUEREN & CONTINUÏTEIT

Het is natuurlijk belangrijk om na te gaan of de gekozen preventieprogramma’s ook effectief het aantal sportletsels doen verminderen. Voor het meten van de effectiviteit zal zowel in het jaar vóór de start van de implementatie van de interventie als tijdens de implementatie een prospectieve meting van sportletselincidentie moeten plaatsvinden. Hiervoor kan men de data van de eigen sportletselregistratie gebruiken.

Daarnaast is het proces preventie van letsels en ongevallen een continue proces waarbij op regelmatige basis moet nagegaan worden of de genomen maatregelen nog steeds effectief zijn en of er geen nieuwe risicofactoren zijn opgedoken.

 Bronnen: 

 • Nota: Primaire sportletselpreventie bij Vlaamse sporters, met bijzondere aandacht voor jongeren; Goossens L¹, Verrelst R², De Ridder R², Cardon G¹, Cools A², Boone J¹, De Clercq D¹

Vind een expert

 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Joke De Prest
  Coördinator project & partnerships

  Joke De Prest

  Bewegingswetenschapper
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • An Konings

  Sportarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Eline Vandersteen
  Projectmedewerker blessurepreventie

  Eline Vandersteen

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Yente Antonissen

  Bewegingswetenschapper
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Peter Plessers

 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Justine Vandenbroeck

 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jempi Wilssens

 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Bruno D'Hulster

 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Algemeen & Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Trees Dooms

Sluiten