Het preventieproces van sportletsels en sportongevallen

Thema Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Het preventieproces van sportletsels en sportongevallen

Een duidelijke leidraad voor sportfederaties en sportclubs om werk te maken van het gezond sporten beleid. Hoe kan je aan blessurepreventie doen? Gezond Sporten werkte alvast een leidraad uit! 

STAP 1: GES-MEDEWERKER EN ARTS

 

 
Om aandacht voor gezond en verantwoord sporten structureel te verankeren binnen de werking van een federatie is het belangrijk om een personeelslid hiervoor verantwoordelijk te stellen -  de GES-medewerker – en een (sport)arts te verbinden aan de federatie. Zorg voor een goede omkadering van deze arts en zet op die manier de eerste stap naar een goed werkende sportmedische commissie. Deze groep van mensen kan dan op geregelde tijdstippen meedenken binnen de verschillende stappen van het totale preventieproces.
 

STAP 2: BRENG DE SPORTLETSELS EN ONGEVALLEN IN KAART

Het is belangrijk om kennis te hebben van de veel voorkomende letsels en ongevallen binnen de sporttak. Op die manier kan er ook gepast op ingespeeld worden. Een overzicht kan opgemaakt worden door zowel de eigen letselregistratie als een epidemiologische literatuurstudie. Een combinatie van beide is noodzakelijk aangezien de eigen letselregistratie zich zal beperken tot die letsels vastgesteld door een arts én waarvoor een terugbetaling wordt aangevraagd. Waardoor kleinere letsels, overbelastingsletsels of chronische letsels over het hoofd kunnen gezien worden.
 

 

 

STAP 3: WAT ZIJN DE MECHANISMEN EN RISICOFACTOREN?

Om het optreden van de sportletsels die beschreven werden onder stap 2 te kunnen vermijden, moeten we zicht hebben op wat de mechanismen en risicofactoren zijn voor het optreden van deze sportletsels. Hiervoor zal opnieuw een combinatie moeten gebeuren van het nagaan van de omstandigheden waarin de effectieve letsels binnen het letselregistratiesysteem zich hebben voorgedaan én een literatuurstudie. Waarbij men in eerste instantie op zoek moet gaan naar de meest recente systematische review van de mechanismen en risicofactoren van de voorkomende letsels, idealiter binnen de sporttak. Verschillende sportletsels komen voor in meerdere sporttakken en het mechanisme van optreden is vaak gelijklopend. Het is dus nuttig om ook eens ‘over het muurtje te kijken’, of er literatuur beschikbaar is over een welbepaald blessuremechanisme binnen andere sporttakken.

Het model van Kinney en Wiruth (1976) m.b.t. risicoanalyse kan een hulpmiddel zijn om de risico’s in kaart te brengen en een waarde toe te kennen over de noodzaak/dringendheid van een te nemen maatregel.

 

STAP 4: ONTWIKKELING VAN EEN PRIMAIR SPORTLETSELPREVENTIEPROGRAMMA

Een programma om ervoor te zorgen dat sportletsels niet optreden bestaat uit één of meerdere preventiestrategieën. We onderscheiden de intrinsieke en extrinsieke preventiestrategieën.    
 

  • Intrinsieke preventiestrategieën

Intrinsieke preventiestrategieën spelen in op factoren die gerelateerd zijn aan de fysieke eigenschappen van de atleet. Via deze strategieën wordt getracht om de atleet sterker te maken om tegemoet te kunnen komen aan de eisen van de sport, en wordt zodoende het risico op sportletsels verlaagd. Best wordt via een systematische review van de wetenschappelijke literatuur op zoek gegaan naar primaire sportletselpreventieprogramma’s bestaande uit één of meerdere intrinsieke preventiestrategieën die effectief blijken voor het reduceren van de incidentie van sportletsels.
 
 


  
 

  • Extrinsieke preventiestrategieën

Extrinsieke preventiestrategieën zijn gerelateerd aan zaken zoals materiaal, omgeving, sportspecifieke regelgeving en begeleiding. Bij deze extrinsieke preventiestrategieën ligt de nadruk op het ontlasten van het lichaam of een bepaald lichaamsdeel tijdens de sportactiviteit. In het kader van preventie van zowel acute als overbelastingsletsels, werden verschillende extrinsieke preventiestrategieën reeds besproken in de literatuur. Hieronder volgt een beschrijving van relevante aanbevelingen, op basis van recente systematische literatuurstudies.
 
 

 

 

  


Op basis van recente reviews wordt gesuggereerd dat de combinatie van verschillende elementen verkregen uit bestaande intrinsieke preventieprogramma’s voor sportletsels (bewustmakingsprogramma’s, functionele krachttraining, stretching, opwarming, dynamische stabiliteit van de onderste ledematen, sprong-landingstraining en rompstabilisatietraining) toepasbaar is als een multifactoriële interventie en dat effectieve letselpreventie mogelijk is. Een multifactoriële preventieve interventie heeft bij voorkeur een graduele opbouw, maakt gebruik van geen of enkel eenvoudige materialen en wordt ongeveer 3 maal per week gedurende 15 minuten uitgevoerd.


 
 

STAP 5: DE MANIER VAN AANBRENGEN  

Naast het inhoudelijke van een sportletselpreventieprogramma is ook de manier waarop de interventie bezorgd wordt een belangrijk aspect. Uit de literatuur blijkt namelijk dat talrijke interventies geen reductie in sportletsels teweeg brengen, en dit door een gebrek aan toepassing van de preventiestrategieën. Het spreekt voor zich dat een interventie die niet toegepast wordt ook geen effect zal opleveren. Het is daarom belangrijk om te werken via een gedragsmatige aanpak (Verhagen et al., 2010). Eén van die aanpakken bestaat eruit zowel de sporter als de sportbegeleider autonoom gemotiveerd te maken om de preventiestrategieën toe te passen. Uit verschillende onderzoeken is reeds gebleken dat iemand eerder zal overgaan tot het stellen van een bepaald gedrag indien men autonoom gemotiveerd is (motivatie uit persoonlijke voldoening of omdat het gedrag als leuk gepercipieerd wordt), dan wanneer men gecontroleerd gemotiveerd is (motivatie door externe druk). De zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 2000) benadrukt het belang van het inspelen op de basis psychologische noden autonomie, verbondenheid en competentie om iemand autonoom te motiveren tot het stellen van een bepaald gedrag. Bij het aanleveren van een sportletselpreventief programma is het dus belangrijk om oog te hebben voor concrete strategieën die deze basis psychologische noden afdoende voeden.

 

Een basisprogramma met nadruk op intrinsieke factoren en autonome motivatie


Op basis van literatuuronderzoek, en in combinatie met de bevindingen uit de doctoraatsproefschriften van Lennert Goossens en Sien Vercruysse (Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen UGent 2015; 2016) kan besloten worden dat een primair multifactorieel sportletselpreventieprogramma met de focus op intrinsieke preventiestrategieën en van generieke aard (relevant voor elke sporter), effectief kan leiden tot een reductie in de incidentie van sportletsels. Vertrekkende vanuit deze generieke basis kunnen enkele sportspecifieke accententoegevoegd worden om de brug te kunnen maken naar meer sportspecifieke letstelpreventie. Ook de aanpassing van de strategieën aan de individuele noden van elke sporter is belangrijk. Het basisprogramma kan - afhankelijk van de sportcontext - ook aangevuld worden met sportspecifieke extrinsieke preventiestrategieën. De meer sportspecifieke en meer geïndividualiseerde letselpreventieprogramma’s kunnen verder bouwen op de strategieën uit het basisprogramma.

 

Proces_Preventie

"The basic princiPLUS of sports injury prevention (Goossens & De Clercq, 2015) (gereproduceerd met toestemming uit doctoraatsproefschrift Lennert Goossens, Gent 2015)"

 

Daarenboven dient bij het bezorgen van het programma voldoende aandacht te gaan naar een gedragsmatige aanpak, waarbij beoogd wordt dat de sporter en sportbegeleider de voorgestelde preventiestrategieën ook effectief toepassen.

Samengevat kan dit “basisprogramma” bestaan uit: de intrinsieke preventiestrategieën opwarming, stretching, dynamische stabilisatie van de onderste ledematen, functionele krachttraining, correcte technische uitvoering van onder andere sprong- landingstaken, rompstabilisatietraining en cooling down; afhankelijk van de sportdiscipline en de context een aantal extrinsieke preventiestrategieën; een bewustmaking van de grootte en ernst van het probleem “sportletsels” en het nut van de toepassing van primaire sportletselpreventie; een gedragsmatige benadering die autonome motivatie voor sportletselpreventie tracht te creëren bij zowel sporter als sportbegeleider.

Het project ‘Get Fit 2 Sport is een voorbeeld van een dergelijk multifactorieel  letstelpreventieprogramma met de focus op intrinsieke preventiestrategieën en met aandacht voor een gedragsmatige benadering.

 

STAP 6: IMPLEMENTATIESTRATEGIEËN

De manier waarop de preventieprogramma’s worden voorgesteld en geïmplementeerd in het werkveld zullen mee het succes bepalen. Federaties kunnen hiervoor verschillende stappen ondernemen:

1) via verschillende kanalen de noodzaak en het nut van sportletselpreventie communiceren naar sportbegeleiders, sporters en ouders toe. Dit kan bijvoorbeeld door informatie met betrekking tot de epidemiologie en mechanismen van sportletsels in de betreffende sporttak te delen en uit te leggen waarom deze letsels via preventie kunnen vermeden worden.

2) correcte informatie delen over hoe deze sportletselpreventie kan aangepakt worden (door bijvoorbeeld filmpjes, een brochure, kijkwijzers met oefenstof)

3) er zelf werk van maken om primaire sportletselpreventie aan te pakken (door bijvoorbeeld trainers bij te scholen om oefenstof toe passen in de trainingen).

 

Vooraleer je zaken begint uit te werken is het goed om even na te gaan welke doelgroepen je wil bereiken en hoe je deze personen best benadert. Je kan een onderscheid in aanpak maken voor het bereiken van de clubmanagers, de sportbegeleiders, de sporters en de ouders van sporters.

Naast het uitwerken van een bijscholing voor sportbegeleiders is het ook belangrijk om acties te ondernemen die de visibiliteit en de duurzaamheid van het letselpreventief programma bevorderen. Het is enerzijds belangrijk dat het voldoende zichtbaar is dat er een letselpreventief programma bestaat en dat dit via verschillende kanalen wordt kenbaar gemaakt. Daarnaast kan letselpreventie enkel efficiënt werken indien het blijvend wordt toegepast en een vaste waarde wordt binnen de trainingen in de clubs.

  

STAP 7: EVALUEREN & CONTINUÏTEIT

Het is natuurlijk belangrijk om na te gaan of de gekozen preventieprogramma’s ook effectief het aantal sportletsels doen verminderen. Voor het meten van de effectiviteit zal zowel in het jaar vóór de start van de implementatie van de interventie als tijdens de implementatie een prospectieve meting van sportletselincidentie moeten plaatsvinden. Hiervoor kan men de data van de eigen sportletselregistratie gebruiken.

Daarnaast is het proces preventie van letsels en ongevallen een continue proces waarbij op regelmatige basis moet nagegaan worden of de genomen maatregelen nog steeds effectief zijn en of er geen nieuwe risicofactoren zijn opgedoken.

 Bronnen: 

 • Nota: Primaire sportletselpreventie bij Vlaamse sporters, met bijzondere aandacht voor jongeren; Goossens L¹, Verrelst R², De Ridder R², Cardon G¹, Cools A², Boone J¹, De Clercq D¹

Vind een expert

 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Peter Plessers

 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Trees Dooms

 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • An Konings

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ann Gillis

 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Johan Roeykens

 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Roben dedecker

 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Willy Coosemans

 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
Sluiten