Het preventieproces van sportletsels en sportongevallen

Thema GS.png

Het preventieproces van sportletsels en sportongevallen

Een duidelijke leidraad voor sportfederaties en sportclubs om werk te maken van het gezond sporten beleid. Hoe kan je aan blessurepreventie doen? Gezond Sporten werkte alvast een leidraad uit! 

STAP 1: GES-MEDEWERKER EN ARTS

 

 
Om aandacht voor gezond en verantwoord sporten structureel te verankeren binnen de werking van een federatie is het belangrijk om een personeelslid hiervoor verantwoordelijk te stellen -  de GES-medewerker – en een (sport)arts te verbinden aan de federatie. Zorg voor een goede omkadering van deze arts en zet op die manier de eerste stap naar een goed werkende sportmedische commissie. Deze groep van mensen kan dan op geregelde tijdstippen meedenken binnen de verschillende stappen van het totale preventieproces.
 

STAP 2: BRENG DE SPORTLETSELS EN ONGEVALLEN IN KAART

Het is belangrijk om kennis te hebben van de veel voorkomende letsels en ongevallen binnen de sporttak. Op die manier kan er ook gepast op ingespeeld worden. Een overzicht kan opgemaakt worden door zowel de eigen letselregistratie als een epidemiologische literatuurstudie. Een combinatie van beide is noodzakelijk aangezien de eigen letselregistratie zich zal beperken tot die letsels vastgesteld door een arts én waarvoor een terugbetaling wordt aangevraagd. Waardoor kleinere letsels, overbelastingsletsels of chronische letsels over het hoofd kunnen gezien worden.
 

 

 

STAP 3: WAT ZIJN DE MECHANISMEN EN RISICOFACTOREN?

Om het optreden van de sportletsels die beschreven werden onder stap 2 te kunnen vermijden, moeten we zicht hebben op wat de mechanismen en risicofactoren zijn voor het optreden van deze sportletsels. Hiervoor zal opnieuw een combinatie moeten gebeuren van het nagaan van de omstandigheden waarin de effectieve letsels binnen het letselregistratiesysteem zich hebben voorgedaan én een literatuurstudie. Waarbij men in eerste instantie op zoek moet gaan naar de meest recente systematische review van de mechanismen en risicofactoren van de voorkomende letsels, idealiter binnen de sporttak. Verschillende sportletsels komen voor in meerdere sporttakken en het mechanisme van optreden is vaak gelijklopend. Het is dus nuttig om ook eens ‘over het muurtje te kijken’, of er literatuur beschikbaar is over een welbepaald blessuremechanisme binnen andere sporttakken.

Het model van Kinney en Wiruth (1976) m.b.t. risicoanalyse kan een hulpmiddel zijn om de risico’s in kaart te brengen en een waarde toe te kennen over de noodzaak/dringendheid van een te nemen maatregel.

 

STAP 4: ONTWIKKELING VAN EEN PRIMAIR SPORTLETSELPREVENTIEPROGRAMMA

Een programma om ervoor te zorgen dat sportletsels niet optreden bestaat uit één of meerdere preventiestrategieën. We onderscheiden de intrinsieke en extrinsieke preventiestrategieën.    
 

  • Intrinsieke preventiestrategieën

Intrinsieke preventiestrategieën spelen in op factoren die gerelateerd zijn aan de fysieke eigenschappen van de atleet. Via deze strategieën wordt getracht om de atleet sterker te maken om tegemoet te kunnen komen aan de eisen van de sport, en wordt zodoende het risico op sportletsels verlaagd. Best wordt via een systematische review van de wetenschappelijke literatuur op zoek gegaan naar primaire sportletselpreventieprogramma’s bestaande uit één of meerdere intrinsieke preventiestrategieën die effectief blijken voor het reduceren van de incidentie van sportletsels.
 
 


  
 

  • Extrinsieke preventiestrategieën

Extrinsieke preventiestrategieën zijn gerelateerd aan zaken zoals materiaal, omgeving, sportspecifieke regelgeving en begeleiding. Bij deze extrinsieke preventiestrategieën ligt de nadruk op het ontlasten van het lichaam of een bepaald lichaamsdeel tijdens de sportactiviteit. In het kader van preventie van zowel acute als overbelastingsletsels, werden verschillende extrinsieke preventiestrategieën reeds besproken in de literatuur. Hieronder volgt een beschrijving van relevante aanbevelingen, op basis van recente systematische literatuurstudies.
 
 

 

 

  


Op basis van recente reviews wordt gesuggereerd dat de combinatie van verschillende elementen verkregen uit bestaande intrinsieke preventieprogramma’s voor sportletsels (bewustmakingsprogramma’s, functionele krachttraining, stretching, opwarming, dynamische stabiliteit van de onderste ledematen, sprong-landingstraining en rompstabilisatietraining) toepasbaar is als een multifactoriële interventie en dat effectieve letselpreventie mogelijk is. Een multifactoriële preventieve interventie heeft bij voorkeur een graduele opbouw, maakt gebruik van geen of enkel eenvoudige materialen en wordt ongeveer 3 maal per week gedurende 15 minuten uitgevoerd.


 
 

STAP 5: DE MANIER VAN AANBRENGEN  

Naast het inhoudelijke van een sportletselpreventieprogramma is ook de manier waarop de interventie bezorgd wordt een belangrijk aspect. Uit de literatuur blijkt namelijk dat talrijke interventies geen reductie in sportletsels teweeg brengen, en dit door een gebrek aan toepassing van de preventiestrategieën. Het spreekt voor zich dat een interventie die niet toegepast wordt ook geen effect zal opleveren. Het is daarom belangrijk om te werken via een gedragsmatige aanpak (Verhagen et al., 2010). Eén van die aanpakken bestaat eruit zowel de sporter als de sportbegeleider autonoom gemotiveerd te maken om de preventiestrategieën toe te passen. Uit verschillende onderzoeken is reeds gebleken dat iemand eerder zal overgaan tot het stellen van een bepaald gedrag indien men autonoom gemotiveerd is (motivatie uit persoonlijke voldoening of omdat het gedrag als leuk gepercipieerd wordt), dan wanneer men gecontroleerd gemotiveerd is (motivatie door externe druk). De zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 2000) benadrukt het belang van het inspelen op de basis psychologische noden autonomie, verbondenheid en competentie om iemand autonoom te motiveren tot het stellen van een bepaald gedrag. Bij het aanleveren van een sportletselpreventief programma is het dus belangrijk om oog te hebben voor concrete strategieën die deze basis psychologische noden afdoende voeden.

 

Een basisprogramma met nadruk op intrinsieke factoren en autonome motivatie


Op basis van literatuuronderzoek, en in combinatie met de bevindingen uit de doctoraatsproefschriften van Lennert Goossens en Sien Vercruysse (Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen UGent 2015; 2016) kan besloten worden dat een primair multifactorieel sportletselpreventieprogramma met de focus op intrinsieke preventiestrategieën en van generieke aard (relevant voor elke sporter), effectief kan leiden tot een reductie in de incidentie van sportletsels. Vertrekkende vanuit deze generieke basis kunnen enkele sportspecifieke accententoegevoegd worden om de brug te kunnen maken naar meer sportspecifieke letstelpreventie. Ook de aanpassing van de strategieën aan de individuele noden van elke sporter is belangrijk. Het basisprogramma kan - afhankelijk van de sportcontext - ook aangevuld worden met sportspecifieke extrinsieke preventiestrategieën. De meer sportspecifieke en meer geïndividualiseerde letselpreventieprogramma’s kunnen verder bouwen op de strategieën uit het basisprogramma.

 

Proces_Preventie

"The basic princiPLUS of sports injury prevention (Goossens & De Clercq, 2015) (gereproduceerd met toestemming uit doctoraatsproefschrift Lennert Goossens, Gent 2015)"

 

Daarenboven dient bij het bezorgen van het programma voldoende aandacht te gaan naar een gedragsmatige aanpak, waarbij beoogd wordt dat de sporter en sportbegeleider de voorgestelde preventiestrategieën ook effectief toepassen.

Samengevat kan dit “basisprogramma” bestaan uit: de intrinsieke preventiestrategieën opwarming, stretching, dynamische stabilisatie van de onderste ledematen, functionele krachttraining, correcte technische uitvoering van onder andere sprong- landingstaken, rompstabilisatietraining en cooling down; afhankelijk van de sportdiscipline en de context een aantal extrinsieke preventiestrategieën; een bewustmaking van de grootte en ernst van het probleem “sportletsels” en het nut van de toepassing van primaire sportletselpreventie; een gedragsmatige benadering die autonome motivatie voor sportletselpreventie tracht te creëren bij zowel sporter als sportbegeleider.

Het project ‘Get Fit 2 Sport is een voorbeeld van een dergelijk multifactorieel  letstelpreventieprogramma met de focus op intrinsieke preventiestrategieën en met aandacht voor een gedragsmatige benadering.

 

STAP 6: IMPLEMENTATIESTRATEGIEËN

De manier waarop de preventieprogramma’s worden voorgesteld en geïmplementeerd in het werkveld zullen mee het succes bepalen. Federaties kunnen hiervoor verschillende stappen ondernemen:

1) via verschillende kanalen de noodzaak en het nut van sportletselpreventie communiceren naar sportbegeleiders, sporters en ouders toe. Dit kan bijvoorbeeld door informatie met betrekking tot de epidemiologie en mechanismen van sportletsels in de betreffende sporttak te delen en uit te leggen waarom deze letsels via preventie kunnen vermeden worden.

2) correcte informatie delen over hoe deze sportletselpreventie kan aangepakt worden (door bijvoorbeeld filmpjes, een brochure, kijkwijzers met oefenstof)

3) er zelf werk van maken om primaire sportletselpreventie aan te pakken (door bijvoorbeeld trainers bij te scholen om oefenstof toe passen in de trainingen).

 

Vooraleer je zaken begint uit te werken is het goed om even na te gaan welke doelgroepen je wil bereiken en hoe je deze personen best benadert. Je kan een onderscheid in aanpak maken voor het bereiken van de clubmanagers, de sportbegeleiders, de sporters en de ouders van sporters.

Naast het uitwerken van een bijscholing voor sportbegeleiders is het ook belangrijk om acties te ondernemen die de visibiliteit en de duurzaamheid van het letselpreventief programma bevorderen. Het is enerzijds belangrijk dat het voldoende zichtbaar is dat er een letselpreventief programma bestaat en dat dit via verschillende kanalen wordt kenbaar gemaakt. Daarnaast kan letselpreventie enkel efficiënt werken indien het blijvend wordt toegepast en een vaste waarde wordt binnen de trainingen in de clubs.

  

STAP 7: EVALUEREN & CONTINUÏTEIT

Het is natuurlijk belangrijk om na te gaan of de gekozen preventieprogramma’s ook effectief het aantal sportletsels doen verminderen. Voor het meten van de effectiviteit zal zowel in het jaar vóór de start van de implementatie van de interventie als tijdens de implementatie een prospectieve meting van sportletselincidentie moeten plaatsvinden. Hiervoor kan men de data van de eigen sportletselregistratie gebruiken.

Daarnaast is het proces preventie van letsels en ongevallen een continue proces waarbij op regelmatige basis moet nagegaan worden of de genomen maatregelen nog steeds effectief zijn en of er geen nieuwe risicofactoren zijn opgedoken.

 Bronnen: 

 • Nota: Primaire sportletselpreventie bij Vlaamse sporters, met bijzondere aandacht voor jongeren; Goossens L¹, Verrelst R², De Ridder R², Cardon G¹, Cools A², Boone J¹, De Clercq D¹

Vind een expert

 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Gezond en Ethisch Sporten

 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Karel Pardaens

 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Jempi Wilssens

 • Johan Wens

  Huisarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Erik Van Lierde

 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
Sluiten