Het preventieproces van sportletsels en sportongevallen

Thema Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Het preventieproces van sportletsels en sportongevallen

Een duidelijke leidraad voor sportfederaties en sportclubs om werk te maken van het gezond sporten beleid. Hoe kan je aan blessurepreventie doen? Gezond Sporten werkte alvast een leidraad uit! 

STAP 1: GES-MEDEWERKER EN ARTS

 

 
Om aandacht voor gezond en verantwoord sporten structureel te verankeren binnen de werking van een federatie is het belangrijk om een personeelslid hiervoor verantwoordelijk te stellen -  de GES-medewerker – en een (sport)arts te verbinden aan de federatie. Zorg voor een goede omkadering van deze arts en zet op die manier de eerste stap naar een goed werkende sportmedische commissie. Deze groep van mensen kan dan op geregelde tijdstippen meedenken binnen de verschillende stappen van het totale preventieproces.
 

STAP 2: BRENG DE SPORTLETSELS EN ONGEVALLEN IN KAART

Het is belangrijk om kennis te hebben van de veel voorkomende letsels en ongevallen binnen de sporttak. Op die manier kan er ook gepast op ingespeeld worden. Een overzicht kan opgemaakt worden door zowel de eigen letselregistratie als een epidemiologische literatuurstudie. Een combinatie van beide is noodzakelijk aangezien de eigen letselregistratie zich zal beperken tot die letsels vastgesteld door een arts én waarvoor een terugbetaling wordt aangevraagd. Waardoor kleinere letsels, overbelastingsletsels of chronische letsels over het hoofd kunnen gezien worden.
 

 

 

STAP 3: WAT ZIJN DE MECHANISMEN EN RISICOFACTOREN?

Om het optreden van de sportletsels die beschreven werden onder stap 2 te kunnen vermijden, moeten we zicht hebben op wat de mechanismen en risicofactoren zijn voor het optreden van deze sportletsels. Hiervoor zal opnieuw een combinatie moeten gebeuren van het nagaan van de omstandigheden waarin de effectieve letsels binnen het letselregistratiesysteem zich hebben voorgedaan én een literatuurstudie. Waarbij men in eerste instantie op zoek moet gaan naar de meest recente systematische review van de mechanismen en risicofactoren van de voorkomende letsels, idealiter binnen de sporttak. Verschillende sportletsels komen voor in meerdere sporttakken en het mechanisme van optreden is vaak gelijklopend. Het is dus nuttig om ook eens ‘over het muurtje te kijken’, of er literatuur beschikbaar is over een welbepaald blessuremechanisme binnen andere sporttakken.

Het model van Kinney en Wiruth (1976) m.b.t. risicoanalyse kan een hulpmiddel zijn om de risico’s in kaart te brengen en een waarde toe te kennen over de noodzaak/dringendheid van een te nemen maatregel.

 

STAP 4: ONTWIKKELING VAN EEN PRIMAIR SPORTLETSELPREVENTIEPROGRAMMA

Een programma om ervoor te zorgen dat sportletsels niet optreden bestaat uit één of meerdere preventiestrategieën. We onderscheiden de intrinsieke en extrinsieke preventiestrategieën.    
 

  • Intrinsieke preventiestrategieën

Intrinsieke preventiestrategieën spelen in op factoren die gerelateerd zijn aan de fysieke eigenschappen van de atleet. Via deze strategieën wordt getracht om de atleet sterker te maken om tegemoet te kunnen komen aan de eisen van de sport, en wordt zodoende het risico op sportletsels verlaagd. Best wordt via een systematische review van de wetenschappelijke literatuur op zoek gegaan naar primaire sportletselpreventieprogramma’s bestaande uit één of meerdere intrinsieke preventiestrategieën die effectief blijken voor het reduceren van de incidentie van sportletsels.
 
 


  
 

  • Extrinsieke preventiestrategieën

Extrinsieke preventiestrategieën zijn gerelateerd aan zaken zoals materiaal, omgeving, sportspecifieke regelgeving en begeleiding. Bij deze extrinsieke preventiestrategieën ligt de nadruk op het ontlasten van het lichaam of een bepaald lichaamsdeel tijdens de sportactiviteit. In het kader van preventie van zowel acute als overbelastingsletsels, werden verschillende extrinsieke preventiestrategieën reeds besproken in de literatuur. Hieronder volgt een beschrijving van relevante aanbevelingen, op basis van recente systematische literatuurstudies.
 
 

 

 

  


Op basis van recente reviews wordt gesuggereerd dat de combinatie van verschillende elementen verkregen uit bestaande intrinsieke preventieprogramma’s voor sportletsels (bewustmakingsprogramma’s, functionele krachttraining, stretching, opwarming, dynamische stabiliteit van de onderste ledematen, sprong-landingstraining en rompstabilisatietraining) toepasbaar is als een multifactoriële interventie en dat effectieve letselpreventie mogelijk is. Een multifactoriële preventieve interventie heeft bij voorkeur een graduele opbouw, maakt gebruik van geen of enkel eenvoudige materialen en wordt ongeveer 3 maal per week gedurende 15 minuten uitgevoerd.


 
 

STAP 5: DE MANIER VAN AANBRENGEN  

Naast het inhoudelijke van een sportletselpreventieprogramma is ook de manier waarop de interventie bezorgd wordt een belangrijk aspect. Uit de literatuur blijkt namelijk dat talrijke interventies geen reductie in sportletsels teweeg brengen, en dit door een gebrek aan toepassing van de preventiestrategieën. Het spreekt voor zich dat een interventie die niet toegepast wordt ook geen effect zal opleveren. Het is daarom belangrijk om te werken via een gedragsmatige aanpak (Verhagen et al., 2010). Eén van die aanpakken bestaat eruit zowel de sporter als de sportbegeleider autonoom gemotiveerd te maken om de preventiestrategieën toe te passen. Uit verschillende onderzoeken is reeds gebleken dat iemand eerder zal overgaan tot het stellen van een bepaald gedrag indien men autonoom gemotiveerd is (motivatie uit persoonlijke voldoening of omdat het gedrag als leuk gepercipieerd wordt), dan wanneer men gecontroleerd gemotiveerd is (motivatie door externe druk). De zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 2000) benadrukt het belang van het inspelen op de basis psychologische noden autonomie, verbondenheid en competentie om iemand autonoom te motiveren tot het stellen van een bepaald gedrag. Bij het aanleveren van een sportletselpreventief programma is het dus belangrijk om oog te hebben voor concrete strategieën die deze basis psychologische noden afdoende voeden.

 

Een basisprogramma met nadruk op intrinsieke factoren en autonome motivatie


Op basis van literatuuronderzoek, en in combinatie met de bevindingen uit de doctoraatsproefschriften van Lennert Goossens en Sien Vercruysse (Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen UGent 2015; 2016) kan besloten worden dat een primair multifactorieel sportletselpreventieprogramma met de focus op intrinsieke preventiestrategieën en van generieke aard (relevant voor elke sporter), effectief kan leiden tot een reductie in de incidentie van sportletsels. Vertrekkende vanuit deze generieke basis kunnen enkele sportspecifieke accententoegevoegd worden om de brug te kunnen maken naar meer sportspecifieke letstelpreventie. Ook de aanpassing van de strategieën aan de individuele noden van elke sporter is belangrijk. Het basisprogramma kan - afhankelijk van de sportcontext - ook aangevuld worden met sportspecifieke extrinsieke preventiestrategieën. De meer sportspecifieke en meer geïndividualiseerde letselpreventieprogramma’s kunnen verder bouwen op de strategieën uit het basisprogramma.

 

Proces_Preventie

"The basic princiPLUS of sports injury prevention (Goossens & De Clercq, 2015) (gereproduceerd met toestemming uit doctoraatsproefschrift Lennert Goossens, Gent 2015)"

 

Daarenboven dient bij het bezorgen van het programma voldoende aandacht te gaan naar een gedragsmatige aanpak, waarbij beoogd wordt dat de sporter en sportbegeleider de voorgestelde preventiestrategieën ook effectief toepassen.

Samengevat kan dit “basisprogramma” bestaan uit: de intrinsieke preventiestrategieën opwarming, stretching, dynamische stabilisatie van de onderste ledematen, functionele krachttraining, correcte technische uitvoering van onder andere sprong- landingstaken, rompstabilisatietraining en cooling down; afhankelijk van de sportdiscipline en de context een aantal extrinsieke preventiestrategieën; een bewustmaking van de grootte en ernst van het probleem “sportletsels” en het nut van de toepassing van primaire sportletselpreventie; een gedragsmatige benadering die autonome motivatie voor sportletselpreventie tracht te creëren bij zowel sporter als sportbegeleider.

Het project ‘Get Fit 2 Sport is een voorbeeld van een dergelijk multifactorieel  letstelpreventieprogramma met de focus op intrinsieke preventiestrategieën en met aandacht voor een gedragsmatige benadering.

 

STAP 6: IMPLEMENTATIESTRATEGIEËN

De manier waarop de preventieprogramma’s worden voorgesteld en geïmplementeerd in het werkveld zullen mee het succes bepalen. Federaties kunnen hiervoor verschillende stappen ondernemen:

1) via verschillende kanalen de noodzaak en het nut van sportletselpreventie communiceren naar sportbegeleiders, sporters en ouders toe. Dit kan bijvoorbeeld door informatie met betrekking tot de epidemiologie en mechanismen van sportletsels in de betreffende sporttak te delen en uit te leggen waarom deze letsels via preventie kunnen vermeden worden.

2) correcte informatie delen over hoe deze sportletselpreventie kan aangepakt worden (door bijvoorbeeld filmpjes, een brochure, kijkwijzers met oefenstof)

3) er zelf werk van maken om primaire sportletselpreventie aan te pakken (door bijvoorbeeld trainers bij te scholen om oefenstof toe passen in de trainingen).

 

Vooraleer je zaken begint uit te werken is het goed om even na te gaan welke doelgroepen je wil bereiken en hoe je deze personen best benadert. Je kan een onderscheid in aanpak maken voor het bereiken van de clubmanagers, de sportbegeleiders, de sporters en de ouders van sporters.

Naast het uitwerken van een bijscholing voor sportbegeleiders is het ook belangrijk om acties te ondernemen die de visibiliteit en de duurzaamheid van het letselpreventief programma bevorderen. Het is enerzijds belangrijk dat het voldoende zichtbaar is dat er een letselpreventief programma bestaat en dat dit via verschillende kanalen wordt kenbaar gemaakt. Daarnaast kan letselpreventie enkel efficiënt werken indien het blijvend wordt toegepast en een vaste waarde wordt binnen de trainingen in de clubs.

  

STAP 7: EVALUEREN & CONTINUÏTEIT

Het is natuurlijk belangrijk om na te gaan of de gekozen preventieprogramma’s ook effectief het aantal sportletsels doen verminderen. Voor het meten van de effectiviteit zal zowel in het jaar vóór de start van de implementatie van de interventie als tijdens de implementatie een prospectieve meting van sportletselincidentie moeten plaatsvinden. Hiervoor kan men de data van de eigen sportletselregistratie gebruiken.

Daarnaast is het proces preventie van letsels en ongevallen een continue proces waarbij op regelmatige basis moet nagegaan worden of de genomen maatregelen nog steeds effectief zijn en of er geen nieuwe risicofactoren zijn opgedoken.

 Bronnen: 

 • Nota: Primaire sportletselpreventie bij Vlaamse sporters, met bijzondere aandacht voor jongeren; Goossens L¹, Verrelst R², De Ridder R², Cardon G¹, Cools A², Boone J¹, De Clercq D¹

Vind een expert

 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • An Konings

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Jempi Wilssens

 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • BVBA Samcon

 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Plessers

 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karel Pardaens

 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Bruno D'Hulster

 • jana stevens

  Podoloog
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Carl De Crée

 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Cedric Arijs

  Cedric Arijs

  Sportpsycholoog
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Julie Zels

 • michel herssens

  Cardioloog
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Schiltz

 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Toon Goossens

  Sportarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Ann Gillis

 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
Sluiten