Het preventieproces van sportletsels en sportongevallen

Thema GS.png

Het preventieproces van sportletsels en sportongevallen

Een duidelijke leidraad voor sportfederaties en sportclubs om werk te maken van het gezond sporten beleid. Hoe kan je aan blessurepreventie doen? Gezond Sporten werkte alvast een leidraad uit! 

STAP 1: GES-MEDEWERKER EN ARTS

 

 
Om aandacht voor gezond en verantwoord sporten structureel te verankeren binnen de werking van een federatie is het belangrijk om een personeelslid hiervoor verantwoordelijk te stellen -  de GES-medewerker – en een (sport)arts te verbinden aan de federatie. Zorg voor een goede omkadering van deze arts en zet op die manier de eerste stap naar een goed werkende sportmedische commissie. Deze groep van mensen kan dan op geregelde tijdstippen meedenken binnen de verschillende stappen van het totale preventieproces.
 

STAP 2: BRENG DE SPORTLETSELS EN ONGEVALLEN IN KAART

Het is belangrijk om kennis te hebben van de veel voorkomende letsels en ongevallen binnen de sporttak. Op die manier kan er ook gepast op ingespeeld worden. Een overzicht kan opgemaakt worden door zowel de eigen letselregistratie als een epidemiologische literatuurstudie. Een combinatie van beide is noodzakelijk aangezien de eigen letselregistratie zich zal beperken tot die letsels vastgesteld door een arts én waarvoor een terugbetaling wordt aangevraagd. Waardoor kleinere letsels, overbelastingsletsels of chronische letsels over het hoofd kunnen gezien worden.
 

 

 

STAP 3: WAT ZIJN DE MECHANISMEN EN RISICOFACTOREN?

Om het optreden van de sportletsels die beschreven werden onder stap 2 te kunnen vermijden, moeten we zicht hebben op wat de mechanismen en risicofactoren zijn voor het optreden van deze sportletsels. Hiervoor zal opnieuw een combinatie moeten gebeuren van het nagaan van de omstandigheden waarin de effectieve letsels binnen het letselregistratiesysteem zich hebben voorgedaan én een literatuurstudie. Waarbij men in eerste instantie op zoek moet gaan naar de meest recente systematische review van de mechanismen en risicofactoren van de voorkomende letsels, idealiter binnen de sporttak. Verschillende sportletsels komen voor in meerdere sporttakken en het mechanisme van optreden is vaak gelijklopend. Het is dus nuttig om ook eens ‘over het muurtje te kijken’, of er literatuur beschikbaar is over een welbepaald blessuremechanisme binnen andere sporttakken.

Het model van Kinney en Wiruth (1976) m.b.t. risicoanalyse kan een hulpmiddel zijn om de risico’s in kaart te brengen en een waarde toe te kennen over de noodzaak/dringendheid van een te nemen maatregel.

 

STAP 4: ONTWIKKELING VAN EEN PRIMAIR SPORTLETSELPREVENTIEPROGRAMMA

Een programma om ervoor te zorgen dat sportletsels niet optreden bestaat uit één of meerdere preventiestrategieën. We onderscheiden de intrinsieke en extrinsieke preventiestrategieën.    
 

  • Intrinsieke preventiestrategieën

Intrinsieke preventiestrategieën spelen in op factoren die gerelateerd zijn aan de fysieke eigenschappen van de atleet. Via deze strategieën wordt getracht om de atleet sterker te maken om tegemoet te kunnen komen aan de eisen van de sport, en wordt zodoende het risico op sportletsels verlaagd. Best wordt via een systematische review van de wetenschappelijke literatuur op zoek gegaan naar primaire sportletselpreventieprogramma’s bestaande uit één of meerdere intrinsieke preventiestrategieën die effectief blijken voor het reduceren van de incidentie van sportletsels.
 
 


  
 

  • Extrinsieke preventiestrategieën

Extrinsieke preventiestrategieën zijn gerelateerd aan zaken zoals materiaal, omgeving, sportspecifieke regelgeving en begeleiding. Bij deze extrinsieke preventiestrategieën ligt de nadruk op het ontlasten van het lichaam of een bepaald lichaamsdeel tijdens de sportactiviteit. In het kader van preventie van zowel acute als overbelastingsletsels, werden verschillende extrinsieke preventiestrategieën reeds besproken in de literatuur. Hieronder volgt een beschrijving van relevante aanbevelingen, op basis van recente systematische literatuurstudies.
 
 

 

 

  


Op basis van recente reviews wordt gesuggereerd dat de combinatie van verschillende elementen verkregen uit bestaande intrinsieke preventieprogramma’s voor sportletsels (bewustmakingsprogramma’s, functionele krachttraining, stretching, opwarming, dynamische stabiliteit van de onderste ledematen, sprong-landingstraining en rompstabilisatietraining) toepasbaar is als een multifactoriële interventie en dat effectieve letselpreventie mogelijk is. Een multifactoriële preventieve interventie heeft bij voorkeur een graduele opbouw, maakt gebruik van geen of enkel eenvoudige materialen en wordt ongeveer 3 maal per week gedurende 15 minuten uitgevoerd.


 
 

STAP 5: DE MANIER VAN AANBRENGEN  

Naast het inhoudelijke van een sportletselpreventieprogramma is ook de manier waarop de interventie bezorgd wordt een belangrijk aspect. Uit de literatuur blijkt namelijk dat talrijke interventies geen reductie in sportletsels teweeg brengen, en dit door een gebrek aan toepassing van de preventiestrategieën. Het spreekt voor zich dat een interventie die niet toegepast wordt ook geen effect zal opleveren. Het is daarom belangrijk om te werken via een gedragsmatige aanpak (Verhagen et al., 2010). Eén van die aanpakken bestaat eruit zowel de sporter als de sportbegeleider autonoom gemotiveerd te maken om de preventiestrategieën toe te passen. Uit verschillende onderzoeken is reeds gebleken dat iemand eerder zal overgaan tot het stellen van een bepaald gedrag indien men autonoom gemotiveerd is (motivatie uit persoonlijke voldoening of omdat het gedrag als leuk gepercipieerd wordt), dan wanneer men gecontroleerd gemotiveerd is (motivatie door externe druk). De zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 2000) benadrukt het belang van het inspelen op de basis psychologische noden autonomie, verbondenheid en competentie om iemand autonoom te motiveren tot het stellen van een bepaald gedrag. Bij het aanleveren van een sportletselpreventief programma is het dus belangrijk om oog te hebben voor concrete strategieën die deze basis psychologische noden afdoende voeden.

 

Een basisprogramma met nadruk op intrinsieke factoren en autonome motivatie


Op basis van literatuuronderzoek, en in combinatie met de bevindingen uit de doctoraatsproefschriften van Lennert Goossens en Sien Vercruysse (Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen UGent 2015; 2016) kan besloten worden dat een primair multifactorieel sportletselpreventieprogramma met de focus op intrinsieke preventiestrategieën en van generieke aard (relevant voor elke sporter), effectief kan leiden tot een reductie in de incidentie van sportletsels. Vertrekkende vanuit deze generieke basis kunnen enkele sportspecifieke accententoegevoegd worden om de brug te kunnen maken naar meer sportspecifieke letstelpreventie. Ook de aanpassing van de strategieën aan de individuele noden van elke sporter is belangrijk. Het basisprogramma kan - afhankelijk van de sportcontext - ook aangevuld worden met sportspecifieke extrinsieke preventiestrategieën. De meer sportspecifieke en meer geïndividualiseerde letselpreventieprogramma’s kunnen verder bouwen op de strategieën uit het basisprogramma.

 

Proces_Preventie

"The basic princiPLUS of sports injury prevention (Goossens & De Clercq, 2015) (gereproduceerd met toestemming uit doctoraatsproefschrift Lennert Goossens, Gent 2015)"

 

Daarenboven dient bij het bezorgen van het programma voldoende aandacht te gaan naar een gedragsmatige aanpak, waarbij beoogd wordt dat de sporter en sportbegeleider de voorgestelde preventiestrategieën ook effectief toepassen.

Samengevat kan dit “basisprogramma” bestaan uit: de intrinsieke preventiestrategieën opwarming, stretching, dynamische stabilisatie van de onderste ledematen, functionele krachttraining, correcte technische uitvoering van onder andere sprong- landingstaken, rompstabilisatietraining en cooling down; afhankelijk van de sportdiscipline en de context een aantal extrinsieke preventiestrategieën; een bewustmaking van de grootte en ernst van het probleem “sportletsels” en het nut van de toepassing van primaire sportletselpreventie; een gedragsmatige benadering die autonome motivatie voor sportletselpreventie tracht te creëren bij zowel sporter als sportbegeleider.

Het project ‘Get Fit 2 Sport is een voorbeeld van een dergelijk multifactorieel  letstelpreventieprogramma met de focus op intrinsieke preventiestrategieën en met aandacht voor een gedragsmatige benadering.

 

STAP 6: IMPLEMENTATIESTRATEGIEËN

De manier waarop de preventieprogramma’s worden voorgesteld en geïmplementeerd in het werkveld zullen mee het succes bepalen. Federaties kunnen hiervoor verschillende stappen ondernemen:

1) via verschillende kanalen de noodzaak en het nut van sportletselpreventie communiceren naar sportbegeleiders, sporters en ouders toe. Dit kan bijvoorbeeld door informatie met betrekking tot de epidemiologie en mechanismen van sportletsels in de betreffende sporttak te delen en uit te leggen waarom deze letsels via preventie kunnen vermeden worden.

2) correcte informatie delen over hoe deze sportletselpreventie kan aangepakt worden (door bijvoorbeeld filmpjes, een brochure, kijkwijzers met oefenstof)

3) er zelf werk van maken om primaire sportletselpreventie aan te pakken (door bijvoorbeeld trainers bij te scholen om oefenstof toe passen in de trainingen).

 

Vooraleer je zaken begint uit te werken is het goed om even na te gaan welke doelgroepen je wil bereiken en hoe je deze personen best benadert. Je kan een onderscheid in aanpak maken voor het bereiken van de clubmanagers, de sportbegeleiders, de sporters en de ouders van sporters.

Naast het uitwerken van een bijscholing voor sportbegeleiders is het ook belangrijk om acties te ondernemen die de visibiliteit en de duurzaamheid van het letselpreventief programma bevorderen. Het is enerzijds belangrijk dat het voldoende zichtbaar is dat er een letselpreventief programma bestaat en dat dit via verschillende kanalen wordt kenbaar gemaakt. Daarnaast kan letselpreventie enkel efficiënt werken indien het blijvend wordt toegepast en een vaste waarde wordt binnen de trainingen in de clubs.

  

STAP 7: EVALUEREN & CONTINUÏTEIT

Het is natuurlijk belangrijk om na te gaan of de gekozen preventieprogramma’s ook effectief het aantal sportletsels doen verminderen. Voor het meten van de effectiviteit zal zowel in het jaar vóór de start van de implementatie van de interventie als tijdens de implementatie een prospectieve meting van sportletselincidentie moeten plaatsvinden. Hiervoor kan men de data van de eigen sportletselregistratie gebruiken.

Daarnaast is het proces preventie van letsels en ongevallen een continue proces waarbij op regelmatige basis moet nagegaan worden of de genomen maatregelen nog steeds effectief zijn en of er geen nieuwe risicofactoren zijn opgedoken.

 Bronnen: 

 • Nota: Primaire sportletselpreventie bij Vlaamse sporters, met bijzondere aandacht voor jongeren; Goossens L¹, Verrelst R², De Ridder R², Cardon G¹, Cools A², Boone J¹, De Clercq D¹

Vind een expert

 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • BVBA Samcon

 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Marc Schiltz

 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Erik Van Lierde

 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Trees Dooms

 • Jan Boon

  Huisarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • An Konings

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Peter Plessers

 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Ann Gillis

 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Karel Pardaens

 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Willy Coosemans

 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Karl Brack

  Andere arts-specialist
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist, Bewegingsdeskundige, Andere
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Johan Roeykens

Sluiten