Risico analyse van sportletsels en sportongevallen

Thema Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Risico analyse van sportletsels en sportongevallen

Gezond en op een veilige manier aan sport doen is een instelling waar iedere sportfederatie naar streeft.

Om de nodige maatregelen te nemen en eventuele preventiestrategieën te kunnen uitschrijven, moet je eerst zicht hebben op de sportspecifieke risico’s die zich kunnen voordoen. Daarvoor dien je een risicoanalyse uit te voeren. Pas wnneer je een overzicht hebt van mogelijke ongevallen en/of letsels kan je hiervoor preventieve en curatieve maatregelen uitschrijven. Dit om de risico’s te beperken (preventie) en de ernst er van te verminderen (behandeling). Hierbij natuurlijk rekening houdend met de eigenheid van de sport.

Het model van Kinney en Wiruth (1976) geeft ons een goede leidraad om de risico’s in kaart te brengen. Rekening houdend met de Ernst, de Blootstelling en de Waarschijnlijkheid van een bepaald ongeval zal een score worden gegeven voor de grootte van het risico en dus de mate van dringendheid om maatregelen te nemen. Tenslotte is het ook belangrijk om het effect van de genomen maatregelen na te gaan en dit model dus als een continue proces te gebruiken.

Dit model doorloopt 4 stappen en maakt gebruik van de formule:

Risico = Waarschijnlijkheid x Blootstelling x Ernst

 

STAP 1: Identificatie van de risico’s

Er moet eerst nagegaan worden welke letsels en ongevallen er vaak voorkomen binnen de sporttak. Dit zowel tijdens de sportactiviteiten zelf als tijdens het opstellen of afbreken van het materiaal. Een voorbeeld van dit laatste zijn bijvoorbeeld de risico’s verbonden aan het in het water laten van een roeiboot of het opstellen van een volleybalnet.

Het decreet gezond en ethisch sporten stelt dat sportfederaties die erkend zijn overeenkomstig het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector, informatie in geanonimiseerde en statistische vorm moeten bijhouden van sportspecifieke risico’s en lichamelijke schade met een weergave van de evolutie daarvan in de tijd. De gegevens die uit deze opdracht verzameld worden kunnen als vertrekpunt gebruikt worden tijdens de eerste stap van de analyse van sportspecifieke risico’s.

 

STAP 2: Weging van de risico’s (R = WxBxE)

Om het risicocijfer van een bepaalde activiteit te bepalen heeft men aan onderstaande parameters een arbitraire waarde toegekend:

  • De waarschijnlijkheid dat uit een activiteit een letsel voorkomt
  • De duur van blootstelling aan het gevaar
  • De omvang of ernst van het letsel 

 

 

  • De waarschijnlijkheidsfactor (W)

De waarschijnlijkheid is de kans dat bij een bepaalde activiteit zich een letsel of een ongeval zal voordoen (bijvoorbeeld een blessure aan de adductoren bij het voetballen, een valpartij tijdens een wielerwedstrijd, …).
Idealiter moet deze schatting gebeuren zonder rekening te houden met collectieve of individuele preventiemaatregelen (bijvoorbeeld een opwarming vooraf aan de voetbaltraining of het dragen van een helm,…) Het is mogelijk deze beoordeling over te doen met inschatting van de waarde van deze preventie.

De factor geeft de verwachting weer en krijgt een referentiecijfer van 0.1 tot 10 toegekend.
 

Waarschijnlijkheid (W)
0.1 Bijna niet denkbaar
0.2 Praktisch onmogelijk
0.5 Denkbaar maar onwaarschijnlijk
1 Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgevallen
3 Ongewoon
6 Zeer goed mogelijk
10 Te verwachten

 
    
 
 
 

  • De blootstellingsfactor (B)

De blootstelling houdt tegelijk rekening met de duur en de frequentie van de blootstelling aan een gevaar (bijvoorbeeld hoe lang duurt een voetbal training of match en hoe vaak per week wordt er getraind of wat is de duur van een wielerwedstrijd en hoe vaak worden wedstrijden jaarlijks per categorie georganiseerd?,…).
  
 
 
 

Blootstelling (B)
0.5 Zeer zelden (minder dan 1 maal per jaar)
1 Zelden (jaarlijks)
2 Soms (maandelijks)
3 Af en toe (wekelijks)
6 Regelmatig (dagelijks)
10 Voortdurend

 

 

  • De ernstgraad (E)

De mogelijke gevolgen omvatten de mogelijke effecten van een blootstelling. Hierbij is het belangrijk dat men in elk geval rekening houdt met de ergste gevolgen (bijvoorbeeld de mogelijkheid tot scheuren van de adductoren of tot overlijden tijdens een valpartij,… ). Men zal dus vaak het risico overschatten, maar het gaat in deze methode om een maximale inschatting die rekening houdt met de ergste gevallen.
  
 
 
 
 

Ernst (E)
1 Gering EHBO
3 Belangrijk Letsel en verzuim
7 Ernstig Blijvend invalide
15 Zeer ernstig letsel 1 dode
40 Ramp Enkele doden (Acuut of op termijn)
100 Catastrofe Vele doden

 

 

  • Risicocijfer (R)

Het vermenigvuldigen van bovenstaande 3 factoren vormt het risicocijfer:
 

Risico = Waarschijnlijkheid x Blootstelling x Ernst


De grootte van dit cijfer zal de dringendheid weergeven van het nemen van maatregelen.
 
 
 
 
 

Risicocijfer (R)
R ≤ 20 Risico aanvaardbaar Geen actie vereist
20 ≤ R ≤ 70 Mogelijk risico Aandacht vereist, op langere termijn maatregelen nemen
70 ≤ R ≤ 200 Belangrijk risico Maatregelen vereist op korte termijn
200 ≤ ≤ 400 Hoog risico Directe verbetering/maatregelen vereist
> 400 Zeer hoog risico Activiteit stoppen

 
Hieronder kan je een voorbeeld vinden vanuit de Vlaamse Roeiliga.

RA voorbeeld roeiliga

 

In het Excel-bestand wordt het risicocijfer tweemaal berekend. Een eerste keer wordt het risico van een bepaalde activiteit weergegeven. De tweede maal wordt het effect van de genomen preventiemaatregel berekend. Het verschil van beide risicocijfers zal jou een indicatie geven van het beoogde effect van de preventiemaatregelen en zal kunnen helpen bij de kosten-baten analyse. Hoe ingrijpend zijn de maatregelen en beperken zij wel voldoende de risico’s?

Het werkdocument gebruikt in dit voorbeeld, kan helpen om de activiteiten overzichtelijk op te lijsten en te beoordelen. 

Download het werkdocument

 

 

STAP 3: Formuleren van preventie maatregelen

Wanneer het risicocijfer meer dan 20 bedraagt, zullen er maatregelen moeten getroffen worden. De grootte van het cijfer bepaalt mee de (hoog)dringendheid van de te nemen maatregelen. Hierbij moet de nadruk gelegd worden op de preventie van risico’s en op de verbetering van alle fysieke en sociale elementen van de sportsituatie.

Wanneer men de preventiehiërarchie bekijkt, zullen bij sportactiviteiten hoofdzakelijk maatregelen getroffen worden vanaf niveau 3. Aanpassingen doorvoeren op niveau 1 (gevaar elimineren) en niveau 2 (substitutie van het gevaar) zullen vaak een te grote impact hebben op de eigenheid van de sporttak.

 1. Het gevaar elimineren -> de sportactiviteit an sich moet natuurlijk wel kunnen blijven doorgaan.
 2. Substitutie van het gevaar -> het gevaar vervangen door een gevaar met andere eigenschappen. Dit kan door het wedstrijdreglement aan te passen. Het is hier wel van belang dat de sport zijn eigenheid kan behouden. Bijvoorbeeld het contact verbieden zou bij vele sporttakken een te ingrijpende maatregel zijn.
 3. Risico’s verminderen door het gebruik van collectieve beschermingsmaterialen. Bijvoorbeeld palen in de buurt van een sportterrein afschermen met stootkussens.
 4. Risico’s verminderen door het gebruik van individuele beschermingsmaterialen. Bijvoorbeeld het dragen van een mondstuk, scheenbeenbeschermers,…
 5. Het nemen van organisatorische maatregelen: invoeren van een medisch geschiktheidsattest, invoeren van leeftijdsgrenzen, het opstellen van een letselpreventief programma (bijv. GetFit2Sport), …
 6. Overige schade beperkende maatregelen:  EHBO koffer en ijs aanwezig, uithangen van instructies bij de meest voorkomende letsels (wat doen bij en hoe herkennen van een spierscheur, een verrekking, een bloedneus…), werken met gekwalificeerde begeleiders (hebben zicht op “ongeschreven” veiligheidsregels binnen de sporttak),…

 Stap 4: Controle en revisie

Opdat de maatregelen effectief worden opgevolgd, kan je afhankelijk van de hoogdringendheid, een verplichtend karakter meegeven aan de preventieve maatregelen. Dit kan door bijvoorbeeld  maatregelen in het officiële wedstrijdreglement op te nemen of licenties enkel toe te kennen na het inleveren van een medisch geschiktheidsattest.

Daarnaast is het ook van belang om de clubs en de trainers voldoende te informeren en te sensibiliseren waarom bepaalde preventieve maatregelen de kans op letsels en ongevallen kunnen drukken. Informeer hen via de nieuwsbrief, richt bijscholingen rond letselpreventieve programma’s in, zet een campagne op via social media,…

Het uitvoeren van een risicoanalyse is een continue proces. Het is belangrijk om regelmatig de doeltreffendheid van de genomen maatregelen na te gaan. Het Excel-formulier moet regelmatig opnieuw overlopen worden en aangepast waar nodig.

 Bronnen:

 • PowerPoint sessie “Risicoanalyse inzake gezond & veilig sporten” Machteld Van de Woestyne & Brand Breyne; GES-dag 29/04/2014

Vind een expert

 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Justine Stevens

 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Willy Coosemans

 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Jempi Wilssens

 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bruno D'Hulster

 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Peter Plessers

 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Erik Van Lierde

 • Charlotte Hoeman

  Diëtist
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Carl De Crée

 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Julie Zels

 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
Sluiten