Risico analyse van sportletsels en sportongevallen

Thema Gezond Sporten en Sport Vlaanderen

Risico analyse van sportletsels en sportongevallen

Gezond en op een veilige manier aan sport doen is een instelling waar iedere sportfederatie naar streeft.

Om de nodige maatregelen te nemen en eventuele preventiestrategieën te kunnen uitschrijven, moet je eerst zicht hebben op de sportspecifieke risico’s die zich kunnen voordoen. Daarvoor dien je een risicoanalyse uit te voeren. Pas wnneer je een overzicht hebt van mogelijke ongevallen en/of letsels kan je hiervoor preventieve en curatieve maatregelen uitschrijven. Dit om de risico’s te beperken (preventie) en de ernst er van te verminderen (behandeling). Hierbij natuurlijk rekening houdend met de eigenheid van de sport.

Het model van Kinney en Wiruth (1976) geeft ons een goede leidraad om de risico’s in kaart te brengen. Rekening houdend met de Ernst, de Blootstelling en de Waarschijnlijkheid van een bepaald ongeval zal een score worden gegeven voor de grootte van het risico en dus de mate van dringendheid om maatregelen te nemen. Tenslotte is het ook belangrijk om het effect van de genomen maatregelen na te gaan en dit model dus als een continue proces te gebruiken.

Dit model doorloopt 4 stappen en maakt gebruik van de formule:

Risico = Waarschijnlijkheid x Blootstelling x Ernst

 

STAP 1: Identificatie van de risico’s

Er moet eerst nagegaan worden welke letsels en ongevallen er vaak voorkomen binnen de sporttak. Dit zowel tijdens de sportactiviteiten zelf als tijdens het opstellen of afbreken van het materiaal. Een voorbeeld van dit laatste zijn bijvoorbeeld de risico’s verbonden aan het in het water laten van een roeiboot of het opstellen van een volleybalnet.

Het decreet gezond en ethisch sporten stelt dat sportfederaties die erkend zijn overeenkomstig het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector, informatie in geanonimiseerde en statistische vorm moeten bijhouden van sportspecifieke risico’s en lichamelijke schade met een weergave van de evolutie daarvan in de tijd. De gegevens die uit deze opdracht verzameld worden kunnen als vertrekpunt gebruikt worden tijdens de eerste stap van de analyse van sportspecifieke risico’s.

 

STAP 2: Weging van de risico’s (R = WxBxE)

Om het risicocijfer van een bepaalde activiteit te bepalen heeft men aan onderstaande parameters een arbitraire waarde toegekend:

  • De waarschijnlijkheid dat uit een activiteit een letsel voorkomt
  • De duur van blootstelling aan het gevaar
  • De omvang of ernst van het letsel 

 

 

  • De waarschijnlijkheidsfactor (W)

De waarschijnlijkheid is de kans dat bij een bepaalde activiteit zich een letsel of een ongeval zal voordoen (bijvoorbeeld een blessure aan de adductoren bij het voetballen, een valpartij tijdens een wielerwedstrijd, …).
Idealiter moet deze schatting gebeuren zonder rekening te houden met collectieve of individuele preventiemaatregelen (bijvoorbeeld een opwarming vooraf aan de voetbaltraining of het dragen van een helm,…) Het is mogelijk deze beoordeling over te doen met inschatting van de waarde van deze preventie.

De factor geeft de verwachting weer en krijgt een referentiecijfer van 0.1 tot 10 toegekend.
 

Waarschijnlijkheid (W)
0.1 Bijna niet denkbaar
0.2 Praktisch onmogelijk
0.5 Denkbaar maar onwaarschijnlijk
1 Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgevallen
3 Ongewoon
6 Zeer goed mogelijk
10 Te verwachten

 
    
 
 
 

  • De blootstellingsfactor (B)

De blootstelling houdt tegelijk rekening met de duur en de frequentie van de blootstelling aan een gevaar (bijvoorbeeld hoe lang duurt een voetbal training of match en hoe vaak per week wordt er getraind of wat is de duur van een wielerwedstrijd en hoe vaak worden wedstrijden jaarlijks per categorie georganiseerd?,…).
  
 
 
 

Blootstelling (B)
0.5 Zeer zelden (minder dan 1 maal per jaar)
1 Zelden (jaarlijks)
2 Soms (maandelijks)
3 Af en toe (wekelijks)
6 Regelmatig (dagelijks)
10 Voortdurend

 

 

  • De ernstgraad (E)

De mogelijke gevolgen omvatten de mogelijke effecten van een blootstelling. Hierbij is het belangrijk dat men in elk geval rekening houdt met de ergste gevolgen (bijvoorbeeld de mogelijkheid tot scheuren van de adductoren of tot overlijden tijdens een valpartij,… ). Men zal dus vaak het risico overschatten, maar het gaat in deze methode om een maximale inschatting die rekening houdt met de ergste gevallen.
  
 
 
 
 

Ernst (E)
1 Gering EHBO
3 Belangrijk Letsel en verzuim
7 Ernstig Blijvend invalide
15 Zeer ernstig letsel 1 dode
40 Ramp Enkele doden (Acuut of op termijn)
100 Catastrofe Vele doden

 

 

  • Risicocijfer (R)

Het vermenigvuldigen van bovenstaande 3 factoren vormt het risicocijfer:
 

Risico = Waarschijnlijkheid x Blootstelling x Ernst


De grootte van dit cijfer zal de dringendheid weergeven van het nemen van maatregelen.
 
 
 
 
 

Risicocijfer (R)
R ≤ 20 Risico aanvaardbaar Geen actie vereist
20 ≤ R ≤ 70 Mogelijk risico Aandacht vereist, op langere termijn maatregelen nemen
70 ≤ R ≤ 200 Belangrijk risico Maatregelen vereist op korte termijn
200 ≤ ≤ 400 Hoog risico Directe verbetering/maatregelen vereist
> 400 Zeer hoog risico Activiteit stoppen

 
Hieronder kan je een voorbeeld vinden vanuit de Vlaamse Roeiliga.

RA voorbeeld roeiliga

 

In het Excel-bestand wordt het risicocijfer tweemaal berekend. Een eerste keer wordt het risico van een bepaalde activiteit weergegeven. De tweede maal wordt het effect van de genomen preventiemaatregel berekend. Het verschil van beide risicocijfers zal jou een indicatie geven van het beoogde effect van de preventiemaatregelen en zal kunnen helpen bij de kosten-baten analyse. Hoe ingrijpend zijn de maatregelen en beperken zij wel voldoende de risico’s?

Het werkdocument gebruikt in dit voorbeeld, kan helpen om de activiteiten overzichtelijk op te lijsten en te beoordelen. 

Download het werkdocument

 

 

STAP 3: Formuleren van preventie maatregelen

Wanneer het risicocijfer meer dan 20 bedraagt, zullen er maatregelen moeten getroffen worden. De grootte van het cijfer bepaalt mee de (hoog)dringendheid van de te nemen maatregelen. Hierbij moet de nadruk gelegd worden op de preventie van risico’s en op de verbetering van alle fysieke en sociale elementen van de sportsituatie.

Wanneer men de preventiehiërarchie bekijkt, zullen bij sportactiviteiten hoofdzakelijk maatregelen getroffen worden vanaf niveau 3. Aanpassingen doorvoeren op niveau 1 (gevaar elimineren) en niveau 2 (substitutie van het gevaar) zullen vaak een te grote impact hebben op de eigenheid van de sporttak.

 1. Het gevaar elimineren -> de sportactiviteit an sich moet natuurlijk wel kunnen blijven doorgaan.
 2. Substitutie van het gevaar -> het gevaar vervangen door een gevaar met andere eigenschappen. Dit kan door het wedstrijdreglement aan te passen. Het is hier wel van belang dat de sport zijn eigenheid kan behouden. Bijvoorbeeld het contact verbieden zou bij vele sporttakken een te ingrijpende maatregel zijn.
 3. Risico’s verminderen door het gebruik van collectieve beschermingsmaterialen. Bijvoorbeeld palen in de buurt van een sportterrein afschermen met stootkussens.
 4. Risico’s verminderen door het gebruik van individuele beschermingsmaterialen. Bijvoorbeeld het dragen van een mondstuk, scheenbeenbeschermers,…
 5. Het nemen van organisatorische maatregelen: invoeren van een medisch geschiktheidsattest, invoeren van leeftijdsgrenzen, het opstellen van een letselpreventief programma (bijv. GetFit2Sport), …
 6. Overige schade beperkende maatregelen:  EHBO koffer en ijs aanwezig, uithangen van instructies bij de meest voorkomende letsels (wat doen bij en hoe herkennen van een spierscheur, een verrekking, een bloedneus…), werken met gekwalificeerde begeleiders (hebben zicht op “ongeschreven” veiligheidsregels binnen de sporttak),…

 Stap 4: Controle en revisie

Opdat de maatregelen effectief worden opgevolgd, kan je afhankelijk van de hoogdringendheid, een verplichtend karakter meegeven aan de preventieve maatregelen. Dit kan door bijvoorbeeld  maatregelen in het officiële wedstrijdreglement op te nemen of licenties enkel toe te kennen na het inleveren van een medisch geschiktheidsattest.

Daarnaast is het ook van belang om de clubs en de trainers voldoende te informeren en te sensibiliseren waarom bepaalde preventieve maatregelen de kans op letsels en ongevallen kunnen drukken. Informeer hen via de nieuwsbrief, richt bijscholingen rond letselpreventieve programma’s in, zet een campagne op via social media,…

Het uitvoeren van een risicoanalyse is een continue proces. Het is belangrijk om regelmatig de doeltreffendheid van de genomen maatregelen na te gaan. Het Excel-formulier moet regelmatig opnieuw overlopen worden en aangepast waar nodig.

 Bronnen:

 • PowerPoint sessie “Risicoanalyse inzake gezond & veilig sporten” Machteld Van de Woestyne & Brand Breyne; GES-dag 29/04/2014

Vind een expert

 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Micha Van Roeyen

  Kinesitherapeut
 • Annelies Van Erck

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Joris Callens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Julie Zels

 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Ann Gillis

 • Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Mark D Haese

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Justine Stevens

 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Peter Wieme

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Sanne Boonen

  Sportarts
 • Emmy Mornie

  Kinesitherapeut
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jempi Wilssens

 • Wouter Eraly

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Leo Groenweghe

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Johan Roeykens

 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • An Konings

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Kristof Mentens

  Kristof Mentens

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Sofie Blondeel
  Algemeen manager

  Sofie Blondeel

 • Sylvie Latour

  Sportarts
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Kinesitherapeut
 • Servaas Binge

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Kristine Struyf

  Kristine Struyf

  Trainer
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Bruno D'Hulster

 • Johan Docx

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Stefan Mattheeuws

  Orthopedisch chirurg
 • Sam Hendrix

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Plessers

 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Marc Hertens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Marc Schiltz

 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Joris De Win

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Cedric Arijs

  Cedric Arijs

  Sportpsycholoog
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Ann Willemans

  Huisarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Edwig Schatteman

  Sportarts
 • Sandra Lievrouw
  Projectmanager Letselpreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Kevin Robson

  Trainer
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Dokter Jonas Wilms BV

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Etienne Van der Auwera

  Sportarts
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Jan Bertels

  Bewegingswetenschapper
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Joost Staelens

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Guido De Romagnoli

  Sportarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Jan Bonte

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Filip Noe

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Dirk De Ruyck

  Huisarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Charlotte Goemaere

  Sportarts
 • Marielle Van Aken

  Sportkinesitherapeut
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Natasja Keereman

  Natasja Keereman

  Sportarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Caro De Koninck

  Kinesitherapeut
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Carl De Crée

 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Roben dedecker

 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Annik Bosmans

  Fysisch geneesheer en revalidatiearts
 • Nicole Dillemans

  Sportarts
 • Windy Lycke

 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
Sluiten