Risico analyse van sportletsels en sportongevallen

Thema GS.png

Risico analyse van sportletsels en sportongevallen

Gezond en op een veilige manier aan sport doen is een instelling waar iedere sportfederatie naar streeft.

Om de nodige maatregelen te nemen en eventuele preventiestrategieën te kunnen uitschrijven, moet je eerst zicht hebben op de sportspecifieke risico’s die zich kunnen voordoen. Daarvoor dien je een risicoanalyse uit te voeren. Pas wnneer je een overzicht hebt van mogelijke ongevallen en/of letsels kan je hiervoor preventieve en curatieve maatregelen uitschrijven. Dit om de risico’s te beperken (preventie) en de ernst er van te verminderen (behandeling). Hierbij natuurlijk rekening houdend met de eigenheid van de sport.

Het model van Kinney en Wiruth (1976) geeft ons een goede leidraad om de risico’s in kaart te brengen. Rekening houdend met de Ernst, de Blootstelling en de Waarschijnlijkheid van een bepaald ongeval zal een score worden gegeven voor de grootte van het risico en dus de mate van dringendheid om maatregelen te nemen. Tenslotte is het ook belangrijk om het effect van de genomen maatregelen na te gaan en dit model dus als een continue proces te gebruiken.

Dit model doorloopt 4 stappen en maakt gebruik van de formule:

Risico = Waarschijnlijkheid x Blootstelling x Ernst

 

STAP 1: Identificatie van de risico’s

Er moet eerst nagegaan worden welke letsels en ongevallen er vaak voorkomen binnen de sporttak. Dit zowel tijdens de sportactiviteiten zelf als tijdens het opstellen of afbreken van het materiaal. Een voorbeeld van dit laatste zijn bijvoorbeeld de risico’s verbonden aan het in het water laten van een roeiboot of het opstellen van een volleybalnet.

Het decreet gezond en ethisch sporten stelt dat sportfederaties die erkend zijn overeenkomstig het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector, informatie in geanonimiseerde en statistische vorm moeten bijhouden van sportspecifieke risico’s en lichamelijke schade met een weergave van de evolutie daarvan in de tijd. De gegevens die uit deze opdracht verzameld worden kunnen als vertrekpunt gebruikt worden tijdens de eerste stap van de analyse van sportspecifieke risico’s.

 

STAP 2: Weging van de risico’s (R = WxBxE)

Om het risicocijfer van een bepaalde activiteit te bepalen heeft men aan onderstaande parameters een arbitraire waarde toegekend:

  • De waarschijnlijkheid dat uit een activiteit een letsel voorkomt
  • De duur van blootstelling aan het gevaar
  • De omvang of ernst van het letsel 

 

 

  • De waarschijnlijkheidsfactor (W)

De waarschijnlijkheid is de kans dat bij een bepaalde activiteit zich een letsel of een ongeval zal voordoen (bijvoorbeeld een blessure aan de adductoren bij het voetballen, een valpartij tijdens een wielerwedstrijd, …).
Idealiter moet deze schatting gebeuren zonder rekening te houden met collectieve of individuele preventiemaatregelen (bijvoorbeeld een opwarming vooraf aan de voetbaltraining of het dragen van een helm,…) Het is mogelijk deze beoordeling over te doen met inschatting van de waarde van deze preventie.

De factor geeft de verwachting weer en krijgt een referentiecijfer van 0.1 tot 10 toegekend.
 

Waarschijnlijkheid (W)
0.1 Bijna niet denkbaar
0.2 Praktisch onmogelijk
0.5 Denkbaar maar onwaarschijnlijk
1 Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgevallen
3 Ongewoon
6 Zeer goed mogelijk
10 Te verwachten

 
    
 
 
 

  • De blootstellingsfactor (B)

De blootstelling houdt tegelijk rekening met de duur en de frequentie van de blootstelling aan een gevaar (bijvoorbeeld hoe lang duurt een voetbal training of match en hoe vaak per week wordt er getraind of wat is de duur van een wielerwedstrijd en hoe vaak worden wedstrijden jaarlijks per categorie georganiseerd?,…).
  
 
 
 

Blootstelling (B)
0.5 Zeer zelden (minder dan 1 maal per jaar)
1 Zelden (jaarlijks)
2 Soms (maandelijks)
3 Af en toe (wekelijks)
6 Regelmatig (dagelijks)
10 Voortdurend

 

 

  • De ernstgraad (E)

De mogelijke gevolgen omvatten de mogelijke effecten van een blootstelling. Hierbij is het belangrijk dat men in elk geval rekening houdt met de ergste gevolgen (bijvoorbeeld de mogelijkheid tot scheuren van de adductoren of tot overlijden tijdens een valpartij,… ). Men zal dus vaak het risico overschatten, maar het gaat in deze methode om een maximale inschatting die rekening houdt met de ergste gevallen.
  
 
 
 
 

Ernst (E)
1 Gering EHBO
3 Belangrijk Letsel en verzuim
7 Ernstig Blijvend invalide
15 Zeer ernstig letsel 1 dode
40 Ramp Enkele doden (Acuut of op termijn)
100 Catastrofe Vele doden

 

 

  • Risicocijfer (R)

Het vermenigvuldigen van bovenstaande 3 factoren vormt het risicocijfer:
 

Risico = Waarschijnlijkheid x Blootstelling x Ernst


De grootte van dit cijfer zal de dringendheid weergeven van het nemen van maatregelen.
 
 
 
 
 

Risicocijfer (R)
R ≤ 20 Risico aanvaardbaar Geen actie vereist
20 ≤ R ≤ 70 Mogelijk risico Aandacht vereist, op langere termijn maatregelen nemen
70 ≤ R ≤ 200 Belangrijk risico Maatregelen vereist op korte termijn
200 ≤ ≤ 400 Hoog risico Directe verbetering/maatregelen vereist
> 400 Zeer hoog risico Activiteit stoppen

 
Hieronder kan je een voorbeeld vinden vanuit de Vlaamse Roeiliga.

RA voorbeeld roeiliga

 

In het Excel-bestand wordt het risicocijfer tweemaal berekend. Een eerste keer wordt het risico van een bepaalde activiteit weergegeven. De tweede maal wordt het effect van de genomen preventiemaatregel berekend. Het verschil van beide risicocijfers zal jou een indicatie geven van het beoogde effect van de preventiemaatregelen en zal kunnen helpen bij de kosten-baten analyse. Hoe ingrijpend zijn de maatregelen en beperken zij wel voldoende de risico’s?

Het werkdocument gebruikt in dit voorbeeld, kan helpen om de activiteiten overzichtelijk op te lijsten en te beoordelen. 

Download het werkdocument

 

 

STAP 3: Formuleren van preventie maatregelen

Wanneer het risicocijfer meer dan 20 bedraagt, zullen er maatregelen moeten getroffen worden. De grootte van het cijfer bepaalt mee de (hoog)dringendheid van de te nemen maatregelen. Hierbij moet de nadruk gelegd worden op de preventie van risico’s en op de verbetering van alle fysieke en sociale elementen van de sportsituatie.

Wanneer men de preventiehiërarchie bekijkt, zullen bij sportactiviteiten hoofdzakelijk maatregelen getroffen worden vanaf niveau 3. Aanpassingen doorvoeren op niveau 1 (gevaar elimineren) en niveau 2 (substitutie van het gevaar) zullen vaak een te grote impact hebben op de eigenheid van de sporttak.

 1. Het gevaar elimineren -> de sportactiviteit an sich moet natuurlijk wel kunnen blijven doorgaan.
 2. Substitutie van het gevaar -> het gevaar vervangen door een gevaar met andere eigenschappen. Dit kan door het wedstrijdreglement aan te passen. Het is hier wel van belang dat de sport zijn eigenheid kan behouden. Bijvoorbeeld het contact verbieden zou bij vele sporttakken een te ingrijpende maatregel zijn.
 3. Risico’s verminderen door het gebruik van collectieve beschermingsmaterialen. Bijvoorbeeld palen in de buurt van een sportterrein afschermen met stootkussens.
 4. Risico’s verminderen door het gebruik van individuele beschermingsmaterialen. Bijvoorbeeld het dragen van een mondstuk, scheenbeenbeschermers,…
 5. Het nemen van organisatorische maatregelen: invoeren van een medisch geschiktheidsattest, invoeren van leeftijdsgrenzen, het opstellen van een letselpreventief programma (bijv. GetFit2Sport), …
 6. Overige schade beperkende maatregelen:  EHBO koffer en ijs aanwezig, uithangen van instructies bij de meest voorkomende letsels (wat doen bij en hoe herkennen van een spierscheur, een verrekking, een bloedneus…), werken met gekwalificeerde begeleiders (hebben zicht op “ongeschreven” veiligheidsregels binnen de sporttak),…

 Stap 4: Controle en revisie

Opdat de maatregelen effectief worden opgevolgd, kan je afhankelijk van de hoogdringendheid, een verplichtend karakter meegeven aan de preventieve maatregelen. Dit kan door bijvoorbeeld  maatregelen in het officiële wedstrijdreglement op te nemen of licenties enkel toe te kennen na het inleveren van een medisch geschiktheidsattest.

Daarnaast is het ook van belang om de clubs en de trainers voldoende te informeren en te sensibiliseren waarom bepaalde preventieve maatregelen de kans op letsels en ongevallen kunnen drukken. Informeer hen via de nieuwsbrief, richt bijscholingen rond letselpreventieve programma’s in, zet een campagne op via social media,…

Het uitvoeren van een risicoanalyse is een continue proces. Het is belangrijk om regelmatig de doeltreffendheid van de genomen maatregelen na te gaan. Het Excel-formulier moet regelmatig opnieuw overlopen worden en aangepast waar nodig.

 Bronnen:

 • PowerPoint sessie “Risicoanalyse inzake gezond & veilig sporten” Machteld Van de Woestyne & Brand Breyne; GES-dag 29/04/2014

Vind een expert

 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • BVBA Samcon

 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Andreas Goddeeris

  Sportarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • jana stevens

  Podoloog
 • BV Huisartsenpraktijk De Vaart

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Lander Vanhee

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Sandra Lievrouw
  Algemeen & Projectmanager blessurepreventie

  Sandra Lievrouw

  Kinesitherapeut
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Gino Devriendt

  Sportdiëtist
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Yente Antonissen

  Bewegingswetenschapper
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Kevin Robson

  Trainer
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Annelies Van Erck

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Stijn Delputte

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Wouter Peters

  Huisarts, Sportarts
 • Gert Van Deurzen

  Kinesitherapeut
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Herlinde Bossaert

  Sportarts
 • Verhaegen Stijn

  Sportarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut
 • Luc Baeyens

  Sportarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Justine Vandenbroeck

 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Wim Van Nieuwenhuyse

  Orthopedisch chirurg
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Van Landschoot

  Kinesitherapeut
 • Lize Vaes

  Lize Vaes

  Huisarts, Sportarts
 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

  Huisarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Karel Pardaens

 • Ruth Vanderheyden

  Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Voorzitter

  De Ridder Inge

  Sportdiëtist
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Tom Teulingkx

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

  Osteopaat
 • Willy Platteeuw

  Sportarts
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Jozef Vermylen

  Cardioloog
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Pascale Berghmans

  Sportdiëtist
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Jean-Paul Souffriau

  Tandarts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Vincent Metsers

  Sportarts
 • Peter Verspeelt

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • michel herssens

  Cardioloog
 • Stijn Bogaerts
  Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Willy Coosemans

 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Mark Van Dijk

  Orthopedisch chirurg
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Bruno D'Hulster

 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Peter Plessers

 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Joke De Prest
  Coördinator project & partnerships

  Joke De Prest

  Bewegingswetenschapper
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Johan Roeykens

 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

  Sportpsycholoog
 • Jempi Wilssens

 • Ann Gillis

 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Michel Creemers

  Huisarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Gezond Sporten Vlaanderen

 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Flore Stassen
  Sportwetenschappelijk medewerker

  Flore Stassen

  Bewegingswetenschapper
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Ignace Verscheure

  Sportarts
 • Noegroho Handojo

  Radioloog
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Fabienne Van De Steene

  Sportkinesitherapeut
 • Eline Vandersteen
  Projectmedewerker blessurepreventie

  Eline Vandersteen

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Huisarts, Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
Sluiten