Risico analyse van sportletsels en sportongevallen

Thema GS.png

Risico analyse van sportletsels en sportongevallen

Gezond en op een veilige manier aan sport doen is een instelling waar iedere sportfederatie naar streeft.

Om de nodige maatregelen te nemen en eventuele preventiestrategieën te kunnen uitschrijven, moet je eerst zicht hebben op de sportspecifieke risico’s die zich kunnen voordoen. Daarvoor dien je een risicoanalyse uit te voeren. Pas wnneer je een overzicht hebt van mogelijke ongevallen en/of letsels kan je hiervoor preventieve en curatieve maatregelen uitschrijven. Dit om de risico’s te beperken (preventie) en de ernst er van te verminderen (behandeling). Hierbij natuurlijk rekening houdend met de eigenheid van de sport.

Het model van Kinney en Wiruth (1976) geeft ons een goede leidraad om de risico’s in kaart te brengen. Rekening houdend met de Ernst, de Blootstelling en de Waarschijnlijkheid van een bepaald ongeval zal een score worden gegeven voor de grootte van het risico en dus de mate van dringendheid om maatregelen te nemen. Tenslotte is het ook belangrijk om het effect van de genomen maatregelen na te gaan en dit model dus als een continue proces te gebruiken.

Dit model doorloopt 4 stappen en maakt gebruik van de formule:

Risico = Waarschijnlijkheid x Blootstelling x Ernst

 

STAP 1: Identificatie van de risico’s

Er moet eerst nagegaan worden welke letsels en ongevallen er vaak voorkomen binnen de sporttak. Dit zowel tijdens de sportactiviteiten zelf als tijdens het opstellen of afbreken van het materiaal. Een voorbeeld van dit laatste zijn bijvoorbeeld de risico’s verbonden aan het in het water laten van een roeiboot of het opstellen van een volleybalnet.

Het decreet gezond en ethisch sporten stelt dat sportfederaties die erkend zijn overeenkomstig het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector, informatie in geanonimiseerde en statistische vorm moeten bijhouden van sportspecifieke risico’s en lichamelijke schade met een weergave van de evolutie daarvan in de tijd. De gegevens die uit deze opdracht verzameld worden kunnen als vertrekpunt gebruikt worden tijdens de eerste stap van de analyse van sportspecifieke risico’s.

 

STAP 2: Weging van de risico’s (R = WxBxE)

Om het risicocijfer van een bepaalde activiteit te bepalen heeft men aan onderstaande parameters een arbitraire waarde toegekend:

  • De waarschijnlijkheid dat uit een activiteit een letsel voorkomt
  • De duur van blootstelling aan het gevaar
  • De omvang of ernst van het letsel 

 

 

  • De waarschijnlijkheidsfactor (W)

De waarschijnlijkheid is de kans dat bij een bepaalde activiteit zich een letsel of een ongeval zal voordoen (bijvoorbeeld een blessure aan de adductoren bij het voetballen, een valpartij tijdens een wielerwedstrijd, …).
Idealiter moet deze schatting gebeuren zonder rekening te houden met collectieve of individuele preventiemaatregelen (bijvoorbeeld een opwarming vooraf aan de voetbaltraining of het dragen van een helm,…) Het is mogelijk deze beoordeling over te doen met inschatting van de waarde van deze preventie.

De factor geeft de verwachting weer en krijgt een referentiecijfer van 0.1 tot 10 toegekend.
 

Waarschijnlijkheid (W)
0.1 Bijna niet denkbaar
0.2 Praktisch onmogelijk
0.5 Denkbaar maar onwaarschijnlijk
1 Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgevallen
3 Ongewoon
6 Zeer goed mogelijk
10 Te verwachten

 
    
 
 
 

  • De blootstellingsfactor (B)

De blootstelling houdt tegelijk rekening met de duur en de frequentie van de blootstelling aan een gevaar (bijvoorbeeld hoe lang duurt een voetbal training of match en hoe vaak per week wordt er getraind of wat is de duur van een wielerwedstrijd en hoe vaak worden wedstrijden jaarlijks per categorie georganiseerd?,…).
  
 
 
 

Blootstelling (B)
0.5 Zeer zelden (minder dan 1 maal per jaar)
1 Zelden (jaarlijks)
2 Soms (maandelijks)
3 Af en toe (wekelijks)
6 Regelmatig (dagelijks)
10 Voortdurend

 

 

  • De ernstgraad (E)

De mogelijke gevolgen omvatten de mogelijke effecten van een blootstelling. Hierbij is het belangrijk dat men in elk geval rekening houdt met de ergste gevolgen (bijvoorbeeld de mogelijkheid tot scheuren van de adductoren of tot overlijden tijdens een valpartij,… ). Men zal dus vaak het risico overschatten, maar het gaat in deze methode om een maximale inschatting die rekening houdt met de ergste gevallen.
  
 
 
 
 

Ernst (E)
1 Gering EHBO
3 Belangrijk Letsel en verzuim
7 Ernstig Blijvend invalide
15 Zeer ernstig letsel 1 dode
40 Ramp Enkele doden (Acuut of op termijn)
100 Catastrofe Vele doden

 

 

  • Risicocijfer (R)

Het vermenigvuldigen van bovenstaande 3 factoren vormt het risicocijfer:
 

Risico = Waarschijnlijkheid x Blootstelling x Ernst


De grootte van dit cijfer zal de dringendheid weergeven van het nemen van maatregelen.
 
 
 
 
 

Risicocijfer (R)
R ≤ 20 Risico aanvaardbaar Geen actie vereist
20 ≤ R ≤ 70 Mogelijk risico Aandacht vereist, op langere termijn maatregelen nemen
70 ≤ R ≤ 200 Belangrijk risico Maatregelen vereist op korte termijn
200 ≤ ≤ 400 Hoog risico Directe verbetering/maatregelen vereist
> 400 Zeer hoog risico Activiteit stoppen

 
Hieronder kan je een voorbeeld vinden vanuit de Vlaamse Roeiliga.

RA voorbeeld roeiliga

 

In het Excel-bestand wordt het risicocijfer tweemaal berekend. Een eerste keer wordt het risico van een bepaalde activiteit weergegeven. De tweede maal wordt het effect van de genomen preventiemaatregel berekend. Het verschil van beide risicocijfers zal jou een indicatie geven van het beoogde effect van de preventiemaatregelen en zal kunnen helpen bij de kosten-baten analyse. Hoe ingrijpend zijn de maatregelen en beperken zij wel voldoende de risico’s?

Het werkdocument gebruikt in dit voorbeeld, kan helpen om de activiteiten overzichtelijk op te lijsten en te beoordelen. 

Download het werkdocument

 

 

STAP 3: Formuleren van preventie maatregelen

Wanneer het risicocijfer meer dan 20 bedraagt, zullen er maatregelen moeten getroffen worden. De grootte van het cijfer bepaalt mee de (hoog)dringendheid van de te nemen maatregelen. Hierbij moet de nadruk gelegd worden op de preventie van risico’s en op de verbetering van alle fysieke en sociale elementen van de sportsituatie.

Wanneer men de preventiehiërarchie bekijkt, zullen bij sportactiviteiten hoofdzakelijk maatregelen getroffen worden vanaf niveau 3. Aanpassingen doorvoeren op niveau 1 (gevaar elimineren) en niveau 2 (substitutie van het gevaar) zullen vaak een te grote impact hebben op de eigenheid van de sporttak.

 1. Het gevaar elimineren -> de sportactiviteit an sich moet natuurlijk wel kunnen blijven doorgaan.
 2. Substitutie van het gevaar -> het gevaar vervangen door een gevaar met andere eigenschappen. Dit kan door het wedstrijdreglement aan te passen. Het is hier wel van belang dat de sport zijn eigenheid kan behouden. Bijvoorbeeld het contact verbieden zou bij vele sporttakken een te ingrijpende maatregel zijn.
 3. Risico’s verminderen door het gebruik van collectieve beschermingsmaterialen. Bijvoorbeeld palen in de buurt van een sportterrein afschermen met stootkussens.
 4. Risico’s verminderen door het gebruik van individuele beschermingsmaterialen. Bijvoorbeeld het dragen van een mondstuk, scheenbeenbeschermers,…
 5. Het nemen van organisatorische maatregelen: invoeren van een medisch geschiktheidsattest, invoeren van leeftijdsgrenzen, het opstellen van een letselpreventief programma (bijv. GetFit2Sport), …
 6. Overige schade beperkende maatregelen:  EHBO koffer en ijs aanwezig, uithangen van instructies bij de meest voorkomende letsels (wat doen bij en hoe herkennen van een spierscheur, een verrekking, een bloedneus…), werken met gekwalificeerde begeleiders (hebben zicht op “ongeschreven” veiligheidsregels binnen de sporttak),…

 Stap 4: Controle en revisie

Opdat de maatregelen effectief worden opgevolgd, kan je afhankelijk van de hoogdringendheid, een verplichtend karakter meegeven aan de preventieve maatregelen. Dit kan door bijvoorbeeld  maatregelen in het officiële wedstrijdreglement op te nemen of licenties enkel toe te kennen na het inleveren van een medisch geschiktheidsattest.

Daarnaast is het ook van belang om de clubs en de trainers voldoende te informeren en te sensibiliseren waarom bepaalde preventieve maatregelen de kans op letsels en ongevallen kunnen drukken. Informeer hen via de nieuwsbrief, richt bijscholingen rond letselpreventieve programma’s in, zet een campagne op via social media,…

Het uitvoeren van een risicoanalyse is een continue proces. Het is belangrijk om regelmatig de doeltreffendheid van de genomen maatregelen na te gaan. Het Excel-formulier moet regelmatig opnieuw overlopen worden en aangepast waar nodig.

 Bronnen:

 • PowerPoint sessie “Risicoanalyse inzake gezond & veilig sporten” Machteld Van de Woestyne & Brand Breyne; GES-dag 29/04/2014

Vind een expert

 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Gezond en Ethisch Sporten

 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • BVBA Samcon

 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Sara Engels

  Gynaecoloog
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Erik Van Lierde

 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Trees Dooms

 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut, Trainer
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Diëtist en Gedrags- & Mindsetspecialist

  Lieselot Wouters

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Marc Schiltz

 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Willy Coosemans

 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Kevin Robson

  Trainer
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • Johan Roeykens

 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
Sluiten