Risico analyse van sportletsels en sportongevallen

Thema GS.png

Risico analyse van sportletsels en sportongevallen

Gezond en op een veilige manier aan sport doen is een instelling waar iedere sportfederatie naar streeft.

Om de nodige maatregelen te nemen en eventuele preventiestrategieën te kunnen uitschrijven, moet je eerst zicht hebben op de sportspecifieke risico’s die zich kunnen voordoen. Daarvoor dien je een risicoanalyse uit te voeren. Pas wnneer je een overzicht hebt van mogelijke ongevallen en/of letsels kan je hiervoor preventieve en curatieve maatregelen uitschrijven. Dit om de risico’s te beperken (preventie) en de ernst er van te verminderen (behandeling). Hierbij natuurlijk rekening houdend met de eigenheid van de sport.

Het model van Kinney en Wiruth (1976) geeft ons een goede leidraad om de risico’s in kaart te brengen. Rekening houdend met de Ernst, de Blootstelling en de Waarschijnlijkheid van een bepaald ongeval zal een score worden gegeven voor de grootte van het risico en dus de mate van dringendheid om maatregelen te nemen. Tenslotte is het ook belangrijk om het effect van de genomen maatregelen na te gaan en dit model dus als een continue proces te gebruiken.

Dit model doorloopt 4 stappen en maakt gebruik van de formule:

Risico = Waarschijnlijkheid x Blootstelling x Ernst

 

STAP 1: Identificatie van de risico’s

Er moet eerst nagegaan worden welke letsels en ongevallen er vaak voorkomen binnen de sporttak. Dit zowel tijdens de sportactiviteiten zelf als tijdens het opstellen of afbreken van het materiaal. Een voorbeeld van dit laatste zijn bijvoorbeeld de risico’s verbonden aan het in het water laten van een roeiboot of het opstellen van een volleybalnet.

Het decreet gezond en ethisch sporten stelt dat sportfederaties die erkend zijn overeenkomstig het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector, informatie in geanonimiseerde en statistische vorm moeten bijhouden van sportspecifieke risico’s en lichamelijke schade met een weergave van de evolutie daarvan in de tijd. De gegevens die uit deze opdracht verzameld worden kunnen als vertrekpunt gebruikt worden tijdens de eerste stap van de analyse van sportspecifieke risico’s.

 

STAP 2: Weging van de risico’s (R = WxBxE)

Om het risicocijfer van een bepaalde activiteit te bepalen heeft men aan onderstaande parameters een arbitraire waarde toegekend:

  • De waarschijnlijkheid dat uit een activiteit een letsel voorkomt
  • De duur van blootstelling aan het gevaar
  • De omvang of ernst van het letsel 

 

 

  • De waarschijnlijkheidsfactor (W)

De waarschijnlijkheid is de kans dat bij een bepaalde activiteit zich een letsel of een ongeval zal voordoen (bijvoorbeeld een blessure aan de adductoren bij het voetballen, een valpartij tijdens een wielerwedstrijd, …).
Idealiter moet deze schatting gebeuren zonder rekening te houden met collectieve of individuele preventiemaatregelen (bijvoorbeeld een opwarming vooraf aan de voetbaltraining of het dragen van een helm,…) Het is mogelijk deze beoordeling over te doen met inschatting van de waarde van deze preventie.

De factor geeft de verwachting weer en krijgt een referentiecijfer van 0.1 tot 10 toegekend.
 

Waarschijnlijkheid (W)
0.1 Bijna niet denkbaar
0.2 Praktisch onmogelijk
0.5 Denkbaar maar onwaarschijnlijk
1 Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgevallen
3 Ongewoon
6 Zeer goed mogelijk
10 Te verwachten

 
    
 
 
 

  • De blootstellingsfactor (B)

De blootstelling houdt tegelijk rekening met de duur en de frequentie van de blootstelling aan een gevaar (bijvoorbeeld hoe lang duurt een voetbal training of match en hoe vaak per week wordt er getraind of wat is de duur van een wielerwedstrijd en hoe vaak worden wedstrijden jaarlijks per categorie georganiseerd?,…).
  
 
 
 

Blootstelling (B)
0.5 Zeer zelden (minder dan 1 maal per jaar)
1 Zelden (jaarlijks)
2 Soms (maandelijks)
3 Af en toe (wekelijks)
6 Regelmatig (dagelijks)
10 Voortdurend

 

 

  • De ernstgraad (E)

De mogelijke gevolgen omvatten de mogelijke effecten van een blootstelling. Hierbij is het belangrijk dat men in elk geval rekening houdt met de ergste gevolgen (bijvoorbeeld de mogelijkheid tot scheuren van de adductoren of tot overlijden tijdens een valpartij,… ). Men zal dus vaak het risico overschatten, maar het gaat in deze methode om een maximale inschatting die rekening houdt met de ergste gevallen.
  
 
 
 
 

Ernst (E)
1 Gering EHBO
3 Belangrijk Letsel en verzuim
7 Ernstig Blijvend invalide
15 Zeer ernstig letsel 1 dode
40 Ramp Enkele doden (Acuut of op termijn)
100 Catastrofe Vele doden

 

 

  • Risicocijfer (R)

Het vermenigvuldigen van bovenstaande 3 factoren vormt het risicocijfer:
 

Risico = Waarschijnlijkheid x Blootstelling x Ernst


De grootte van dit cijfer zal de dringendheid weergeven van het nemen van maatregelen.
 
 
 
 
 

Risicocijfer (R)
R ≤ 20 Risico aanvaardbaar Geen actie vereist
20 ≤ R ≤ 70 Mogelijk risico Aandacht vereist, op langere termijn maatregelen nemen
70 ≤ R ≤ 200 Belangrijk risico Maatregelen vereist op korte termijn
200 ≤ ≤ 400 Hoog risico Directe verbetering/maatregelen vereist
> 400 Zeer hoog risico Activiteit stoppen

 
Hieronder kan je een voorbeeld vinden vanuit de Vlaamse Roeiliga.

RA voorbeeld roeiliga

 

In het Excel-bestand wordt het risicocijfer tweemaal berekend. Een eerste keer wordt het risico van een bepaalde activiteit weergegeven. De tweede maal wordt het effect van de genomen preventiemaatregel berekend. Het verschil van beide risicocijfers zal jou een indicatie geven van het beoogde effect van de preventiemaatregelen en zal kunnen helpen bij de kosten-baten analyse. Hoe ingrijpend zijn de maatregelen en beperken zij wel voldoende de risico’s?

Het werkdocument gebruikt in dit voorbeeld, kan helpen om de activiteiten overzichtelijk op te lijsten en te beoordelen. 

Download het werkdocument

 

 

STAP 3: Formuleren van preventie maatregelen

Wanneer het risicocijfer meer dan 20 bedraagt, zullen er maatregelen moeten getroffen worden. De grootte van het cijfer bepaalt mee de (hoog)dringendheid van de te nemen maatregelen. Hierbij moet de nadruk gelegd worden op de preventie van risico’s en op de verbetering van alle fysieke en sociale elementen van de sportsituatie.

Wanneer men de preventiehiërarchie bekijkt, zullen bij sportactiviteiten hoofdzakelijk maatregelen getroffen worden vanaf niveau 3. Aanpassingen doorvoeren op niveau 1 (gevaar elimineren) en niveau 2 (substitutie van het gevaar) zullen vaak een te grote impact hebben op de eigenheid van de sporttak.

 1. Het gevaar elimineren -> de sportactiviteit an sich moet natuurlijk wel kunnen blijven doorgaan.
 2. Substitutie van het gevaar -> het gevaar vervangen door een gevaar met andere eigenschappen. Dit kan door het wedstrijdreglement aan te passen. Het is hier wel van belang dat de sport zijn eigenheid kan behouden. Bijvoorbeeld het contact verbieden zou bij vele sporttakken een te ingrijpende maatregel zijn.
 3. Risico’s verminderen door het gebruik van collectieve beschermingsmaterialen. Bijvoorbeeld palen in de buurt van een sportterrein afschermen met stootkussens.
 4. Risico’s verminderen door het gebruik van individuele beschermingsmaterialen. Bijvoorbeeld het dragen van een mondstuk, scheenbeenbeschermers,…
 5. Het nemen van organisatorische maatregelen: invoeren van een medisch geschiktheidsattest, invoeren van leeftijdsgrenzen, het opstellen van een letselpreventief programma (bijv. GetFit2Sport), …
 6. Overige schade beperkende maatregelen:  EHBO koffer en ijs aanwezig, uithangen van instructies bij de meest voorkomende letsels (wat doen bij en hoe herkennen van een spierscheur, een verrekking, een bloedneus…), werken met gekwalificeerde begeleiders (hebben zicht op “ongeschreven” veiligheidsregels binnen de sporttak),…

 Stap 4: Controle en revisie

Opdat de maatregelen effectief worden opgevolgd, kan je afhankelijk van de hoogdringendheid, een verplichtend karakter meegeven aan de preventieve maatregelen. Dit kan door bijvoorbeeld  maatregelen in het officiële wedstrijdreglement op te nemen of licenties enkel toe te kennen na het inleveren van een medisch geschiktheidsattest.

Daarnaast is het ook van belang om de clubs en de trainers voldoende te informeren en te sensibiliseren waarom bepaalde preventieve maatregelen de kans op letsels en ongevallen kunnen drukken. Informeer hen via de nieuwsbrief, richt bijscholingen rond letselpreventieve programma’s in, zet een campagne op via social media,…

Het uitvoeren van een risicoanalyse is een continue proces. Het is belangrijk om regelmatig de doeltreffendheid van de genomen maatregelen na te gaan. Het Excel-formulier moet regelmatig opnieuw overlopen worden en aangepast waar nodig.

 Bronnen:

 • PowerPoint sessie “Risicoanalyse inzake gezond & veilig sporten” Machteld Van de Woestyne & Brand Breyne; GES-dag 29/04/2014

Vind een expert

 • Piet Bouquillon

  Sportarts
 • Frederik Ponet

  Sportarts
 • Dieter Vercaigne

  Sportkinesitherapeut
 • Ria Vanderstraeten

  Ria Vanderstraeten

  Sportdiëtist
 • Karl Brack

  Gynaecoloog
 • Sofie Belis

  Sportarts
 • Peter Plessers

 • Jens Demanet

  Sportarts
 • Dirk Van Genechten

  Sportarts
 • Ondervoorzitter

  Stijn Bogaerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Frédéric Van Burm

  Frédéric Van Burm

  Osteopaat
 • Marc Hemeryck

  Sportarts
 • Hugo Debouvere

  Huisarts
 • Steven Platteaux

  Sportarts
 • Lander Dewitte

  Huisarts, Sportarts
 • Guy Peeters

  Sportarts
 • Wilfried Colmonts

  Huisarts
 • Frank De Winter

  Sportarts
 • Robrecht Dhollander

  Huisarts
 • Luc Itterbeek

  Sportarts
 • Eddy Van Keerberghen

  Sportarts
 • Jos Benders

  Sportarts
 • Marc Van Hauwermeiren

  Sportarts
 • Ruth Vanderheyden

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Cedric Arijs
  Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

  Psycholoog, Sportpsycholoog
 • Guy De Schutter

  Sportarts
 • Steven Pauli

  Sportarts
 • Reinout Van Schuylenbergh

  Reinout Van Schuylenbergh

  Bewegingswetenschapper, Trainer
 • Bob Brouwers

  Huisarts
 • Francis Lemmens

  Sportarts
 • Inge Bru

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Vogelaers

  Huisarts
 • Daniel Baesberg

  Sportarts
 • Jasper Van Criekinge

  Sportarts
 • Bastiaan Verstraete

  Huisarts, Sportarts
 • Peter Germonpre

  Huisarts
 • Mieke Van Vlaenderen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Dirk Gyselinck

  Sportarts
 • Machteld Royackers

  Huisarts
 • Liesbeth Stulens

  Huisarts
 • Ivan Ghillebert

  Huisarts
 • John Roosen

  Cardioloog
 • Guido Van Hirtum

  Sportarts
 • Anja Van de Putte

  Huisarts
 • Gerrit De Loose

  Sportkinesitherapeut
 • Johan Docx

  Sportarts
 • Michèle Verhaest

  Sportarts
 • Koen Pansaers

  Sportarts
 • Wouter Dierynck

  Sportarts
 • Thierry Op de Beeck

  Sportarts
 • Stephan Ilsbrouckx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Georges Gillis

  Sportarts
 • Leysen Joppe

  Leysen Joppe

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Jago Van Soom

  Jago Van Soom

  Sportarts
 • Charlotte De Jonckheere

  Charlotte De Jonckheere

  Podoloog
 • Leonie Geukens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tom Smolders

  Huisarts
 • Alain Schutjes

  Sportarts
 • Guy Vandenhoven

  Sportarts
 • Pieter Volcke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kristof Peeters

  Sportarts
 • Wouter Van Den Broecke

  Orthopedisch chirurg
 • Sportarts

  Rik De Kinderen

  Sportarts
 • Marc Schiltz

 • Johan Pierret

  Sportarts
 • Dana Neirinck

  Podoloog
 • Patrick Detemmerman

  Huisarts
 • Johan Haegeman

  Sportarts
 • Dirk De Mey

  Kinesitherapeut
 • Hans Talloen

  Sportarts
 • Sara Engels

  Gynaecoloog
 • Maarten Cox

  Sportarts
 • Kris Peeters

  Kris Peeters

  Sportarts
 • Henri Van Herpen

  Kinesitherapeut
 • Marc Royackers

  Sportarts
 • Jan Boon

  Huisarts
 • Diëtist en Gedrags- & Mindsetspecialist

  Lieselot Wouters

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Chris Martens

  Orthopedisch chirurg
 • Jonas Docx

  Sportarts
 • Kurt Heldenbergh

  Sportarts
 • Alain Van Noorbeeck

  Sportarts
 • Steven Bex

  Steven Bex

  Sportarts
 • Filip Noe

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luc Peeters

  Sportarts
 • Ellen Beuckelaers

  Orthopedisch chirurg
 • Antoine Lutin

  Antoine Lutin

  Kinesitherapeut
 • John Ijzerman

  Sportarts
 • Bruno Vanhecke
  Secretaris

  Bruno Vanhecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Gerda Smets

  Sportarts
 • Kris Vanderlinden

  Sportarts
 • Elke Van den Steen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Karel De Crem

  Sportarts
 • Bruno Van Hoecke

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Kristof Ryheul

  Kristof Ryheul

  Trainer
 • Dieter De Clercq

  Sportarts
 • Dominique Devriese

  Dominique Devriese

  Kinesitherapeut, Osteopaat
 • Katja Van Oostveldt
  Sportarts

  Katja Van Oostveldt

  Sportarts
 • Angelique Veracx

  Angelique Veracx

  Osteopaat
 • Gert Droessaert

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Koen Scheerlinck
  Penningmeester

  Koen Scheerlinck

  Sportkinesitherapeut
 • Carmen Vanhaecke

  Sportarts
 • Jan Pieter Outtier

  Sportarts
 • Johan Wens

  Huisarts
 • Tyrone Devolder

  Huisarts
 • Hans Jaspers

  Radioloog
 • Maaike Polspoel

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Annelies Van Erck

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luus Tormans

  Podoloog
 • Jeroen Stappers

  Jeroen Stappers

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Luk Buyse
  Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

  Huisarts, Sportarts
 • Jan Leire

  Sportarts
 • Michel Herssens

  Cardioloog
 • Rik Derveaux

  Kinesitherapeut
 • Nathalie Odeur

  Huisarts
 • Paul Meersman

  Sportarts
 • Koenraad Thuysbaert

  Sportarts
 • Jens Van Akeleyen

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Tina Lambrechts

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Sven Aertgeerts

  Sportarts
 • Vincent Metsers

  Huisarts, Sportarts
 • Pascal De Smet

  Huisarts
 • Johan Roeykens

 • Mathias Peeters

  Sportarts
 • Margaux Stevens

  Margaux Stevens

  Podoloog
 • Carl De Crée

  Sportarts, Endocrinoloog, Bewegingswetenschapper, Trainer, Andere
 • Mileen De Vleeschhouwer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Peter Dieleman

  Sportarts
 • Mitch Malavolta

  Huisarts, Sportarts
 • Maries Aertgeerts

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Guy Vanhees

  Sportarts
 • Mark Van Craenenbroeck

  Kinesitherapeut
 • Marc Bomans

  Kinesitherapeut
 • Gretel Descheemaeker

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Robin Vanhoudt

  Sportarts
 • Toon Goossens

  Sportarts
 • Bart Vandewynckele

  Sportarts
 • Sportarts

  Joris De Win

  Sportarts
 • Dirk Van de Velde

  Sportarts
 • Werner Vleugels

  Huisarts, Sportarts
 • Marco Guidi

  Sportarts
 • Frederik Van Acker

  Sportarts
 • Ingrid Dekelver

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Marleen Lootens

  Sportarts
 • Raf Coremans

  Huisarts, Sportarts
 • Ine Schops

  Podoloog
 • Frederik Deconinck

  Frederik Deconinck

  Bewegingswetenschapper
 • Dries Dieusaert

  Sportarts
 • Jan Vercammen

  Cardioloog
 • Leon Ghijselinck

  Sportarts
 • Peter Muylaert

  Sportarts
 • Marianne Cuyvers

  Sportdiëtist
 • Johan Matthijs

  Huisarts
 • Luc Roland

  Sportarts
 • Dr Colmonts Wilfried BV

  Wilfried Colmonts

  Sportarts
 • Hendrik Roobaert

  Sportarts
 • Joost Blontrock

  Sportarts
 • Kris Demanet

  Sportarts
 • Eric Vandeputte

  Sportarts
 • An Konings

  Sportarts
 • Michael Nicasi

  Michael Nicasi

  Trainer
 • Mathieu Maroy

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sophie Lambrecht

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Philippe De Ryck

  Sportarts
 • Ingrid Deweert

  Sportarts
 • Joris Callens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Ellen Van Puyvelde

  Ellen Van Puyvelde

  Sportarts
 • Eva De Mulder

  Podoloog
 • Willy Coosemans

 • Yves Van Doninck

  Sportarts
 • Sara Kempeneers

  Podoloog
 • Kevin Robson

  Trainer
 • An De Busser

  An De Busser

  Diëtist
 • Sam Vermeire

  Sportarts
 • Gezond en Ethisch Sporten

 • Jan Wanten

  Sportarts
 • Jo Verschueren

  Jo Verschueren

  Kinesitherapeut
 • Torsten Wauters

  Torsten Wauters

  Sportarts
 • Frank Pauwels
  Voorzitter

  Frank Pauwels

  Sportarts
 • Nick Baelde

  Radioloog
 • Eddy Spans

  Sportarts
 • Baldwin Sondervan

  Baldwin Sondervan

  Sportkinesitherapeut
 • Luc Baeyens

  Sportarts, Gynaecoloog
 • Jonas Massa

  Sportarts
 • Jos Vandevenne

  Sportarts
 • Koen Nys

  Sportarts
 • Jan Notredame

  Kinesitherapeut
 • Wouter Eraly

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Voorzitter

  Inge De Ridder

  Sportdiëtist
 • Ben Corteville

  Cardioloog
 • Guy Vermeiren

  Cardioloog
 • Henry Carlier

  Sportarts
 • Toon Cruyt

  Sportarts
 • Michel De Bruyne

  Sportarts
 • Sofie Decamps

  Sportarts
 • Hamza Laamarti

  Diëtist
 • Luc Fr. Janssens

  Sportarts
 • Lianne De Mey

  Sportarts
 • Kathleen De Smet

  Kinesitherapeut
 • Michel Wynsberghe

  Kinesitherapeut, Trainer
 • Jean-Paul Pierreux

  Huisarts
 • Annik Bosmans

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Sjors Pietermans

  Sjors Pietermans

  Huisarts, Sportarts
 • Herwig Vergucht

  Sportkinesitherapeut
 • Renaat Huysmans

  Sportarts
 • Marianne Brabers

  Sportdiëtist
 • Pascal Wernaers

  Orthopedisch chirurg
 • Jo Vandersmissen

  Radioloog
 • Inge D'eer

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Verstuyft

  Sportarts
 • Denis Jaeken

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Benedicte Heyndrickx

  Cardioloog
 • Annelies Harnie

  Sportarts
 • Patrick Govaert

  Sportarts
 • Kris Claes

  Kinesitherapeut
 • Dirk Devleeschouwer

  Sportarts
 • Karolien Meersman

  Sportarts
 • Bie Peremans

  Kinesitherapeut
 • BVBA Samcon

 • Wim Derave

  Bewegingswetenschapper
 • Jolien Vanendert

  Sportdiëtist
 • Annick Viaene

  Annick Viaene

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Erik Van Lierde

 • Jettie Tempels

  Sportarts
 • Roel Jacobs

  Roel Jacobs

  Kinesitherapeut, Sportkinesitherapeut
 • Bram Debaene

  Sportarts
 • Michel D'Hollander

  Huisarts
 • Benjamin Goris

  Kinesitherapeut
 • Nick Hiltrop

  Cardioloog
 • Adelheid Steyaert

  Adelheid Steyaert

  Sportarts, Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Bart Gadeyne

  Sportarts
 • Peter Wieme

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Stefan Hooftman

  Sportarts
 • Peter Lagrou

  Sportarts
 • Ludovic Onkelinx

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Steven Reyskens

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Maarten Couturier

  Sportarts
 • Stefaan Machiels

  Huisarts
 • Peter Claeys

  Sportarts
 • Karel Pardaens

 • Jean-Paul Van der Sypt

  Sportarts
 • Vik Corstjens

  Sportarts
 • Stefan Smits

  Sportarts
 • Trees Dooms

 • Julien Ryckeboer

  Kinesitherapeut
 • Bert Vankerschaver

  Bert Vankerschaver

  Sportkinesitherapeut
 • Nathalie Van de Vyver

  Huisarts
 • Willy De Taellenaere

  Fysisch arts / Revalidatie arts
 • Jan Van Meirhaeghe

  Jan Van Meirhaeghe

  Orthopedisch chirurg
 • Filip Parmentier

  Sportarts
 • Peter De Naeyer

  Sportarts
 • Dorien Meeusen

  Diëtist, Sportdiëtist
 • Myriam Willems

  Kinesitherapeut
Sluiten