GEZOND SPORTEN

Home > Toolbox voor sportfederaties en sportorganisatoren > Template Medische Commissie Sportfederatie

Template Medische Commissie Sportfederatie

Volgens het decreet gezond en ethisch sporten moet een erkende sportfederatie voor haar gezond sporten-beleid voorzien in de duurzame betrokkenheid van minstens één arts.

Lights

Het is belangrijk dat de federatie de nodige omkadering biedt opdat die arts gerichte input zou kunnen geven, waarmee daadwerkelijk rekening kan worden gehouden binnen de werking van de federatie.

 

Gezond sporten-team

Het is aangeraden dat de sportfederatie een gezond sporten-team samenstelt met personen die structureel meedenken over het gezond sporten-beleid. Op die manier wordt dat beleid verankerd, kan er op regelmatige basis worden gewerkt rond (para)medische thema’s en kan de federatie inspelen op actuele (para)medische vragen.

 

Bij voorkeur bestaat dit team uit de volgende leden:

 1. Een arts met interesse in sport. Dat kan een arts zijn die ook in het medisch begeleidend team zit, maar dat is geen verplichting.
 2. Een lid van raad van bestuur (belangrijk voor de verankering binnen de werking van de sportfederatie).
 3. Een lid van de trainersstaf of de sporttechnisch coördinator, om de link met de sportieve praktijk te leggen.

 

Het gezond sporten-team komt minstens twee keer per jaar samen en geeft advies over volgende thema’s:

 • Letselpreventie
 • Actuele medische vragen
 • Medische geschiktheid
 • Leeftijdsgrenzen
 • Analyse medische structuren
 • Ethische code
 • Dopingcode

 

Het is belangrijk dat van iedere teamvergadering een verslag wordt gemaakt en dat de adviezen helder worden opgelijst. Op de raad van bestuur moeten die adviezen een vast agendapunt vormen, zodat sportmedische aangelegenheden structureel aandacht krijgen binnen de werking van de sportfederatie.

Medische commissie

Als een sportfederatie genoeg mensen en middelen ter beschikking heeft, kan ze ook een volwaardige medische commissie instellen, waarin naast de leden van het gezond sporten-team gespecialiseerde paramedici en andere deskundigen zetelen, afhankelijk van de specifieke kenmerken en behoeften van de sport in kwestie:

 • Kinesist (fysiotherapeut)
 • Diëtist
 • Inspanningsfysioloog
 • Psycholoog
 • ….

 

Bij voorkeur hebben bovenstaande personen en de arts zich gespecialiseerd in de sport (sportarts, sportkinesist, sportdiëtist,…). Personen kunnen zich natuurlijk ook gaandeweg bijscholen.

Een federatie kan ervoor kiezen om mensen met bepaalde competenties permanent op te nemen in de medische commissie, maar kan ook ad hoc om advies vragen.

Federaties van verwante sporten kunnen ook samenwerken op sportmedisch gebied en een medische commissie delen.

Kenniscentrum gezond sporten

Gezond Sporten Vlaanderen verbindt zich er toe een denkkader te creëren voor de algemene (para)medische vragen. Op de website kan je een toolbox vinden met tools rond bijvoorbeeld medische geschiktheid,  proces preventie van ongevallen en letsels,…

De medische commissies van de verschillende federaties kunnen met hun actuele (para)medische vragen steeds bij GSV terecht, die hen hierbij zal ondersteunen en adviseren.

Daarnaast wil GSV sportfederaties desgevraagd helpen om binnen haar netwerk geschikte artsen te zoeken. Ook wil de GSV ondersteuning bieden als meerdere federaties met één geclusterde medische commissie willen werken.